AB Šiaulių bankas

AB Šiaulių bankas veikla

Bankas priima indėlius, teikia paskolas, atlieka piniginius pervedimus ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutas savo klientams.  

Išduoda ir aptarnauja debetines ir kreditines korteles, atlieka prekybos finansavimą, investuoja į vertybinius popierius ir jais prekiauja bei atlieka kitas operacijas.

Finansai

Indėlių portfelis per 2016 m. išaugo 4.09% ir pasiekė beveik 1.495 mlrd. eurų.

Klientams suteiktos paskolos grynąja verte padidėjo 12.02%.

AB Šiaulių bankas Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus padidėjo 16.10%, o Grynosios palūkanų pajamos – 10.45%.

Klientų skaičius sumažėjo -8.20%.

Pelno dinamika per 10 metų nestabili, bet su augimo tendencija. 10 m. EPS augimas yra 6.54%, o 5 m. EPS augimas – 47.18%.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 31.06%. Labai geras rezultatas.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE
4.83 2.74 1.22 1.11% 162.61% 47.18% 0.10 1.01 1.13 27.59%

AB Šiaulių bankas

Palūkanos

Atkreipiam dėmesį, kad Grupės pelningumas jautrus palūkanų normų pokyčiams.

Jei palūkanų norma padidėtų arba sumažėtų 1 procentiniu punktu, tai 2016 m. pelnas būtų sumažėjęs arba padidėjęs 552 000 eurų.

Darom prielaidą, kad ECB 20167 metais dar bazinių palūkanų normų nekels.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP bei gauti tokią pat grąžą, kaip ir bankas davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 16 eurų.

Nuosavų akcijų supirkimo programa

2019 m. Visuotiniam akcininkų susirinkimui valdyba pasiūlė tokią programą:

Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:

1) savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Banko įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 15 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, tačiau ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę, apskaičiuotą pagal paskutinių paskelbtų Banko  finansinių ataskaitų duomenis, minimali akcijų įsigijimo kaina – 15 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius,
valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;

5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Banko įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos, nustatant, kad minimali akcijų pardavimo kaina yra jų vidutinė įsigijimo kaina ir pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Banko akcijų;

6) Pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti  sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
AB Šiaulių bankas akcijos

AB Šiaulių bankas akcijos Buhalterinė vertė per 2016 metus augo 9.14% ir matome teigiamą augimo tendenciją.

Esant palankiai rinkų konjunktūrai, banko akcijų kaina rinkoje gali kilti iki 15% vidutiniškai kasmet.

Mes paliekame rekomendaciją AB Šiaulių bankas akcijas LAIKYTI. Investuotojo kalendorius

Informaciją investuotojams 2018 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2018-02-28  –  2017 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2018-03-08  –  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam VAS;

2018-03-29  –  eilinio VAS sprendimai;

2018-03-29  –  2017 m. audituota metinė informacija;

2018-05-07  –  2018 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2018-08-06  –  2018 m. pusmečio tarpinė informacija;

2018-11-05  –  2018 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.


 

 

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: