AB Vilkyškių pieninė

AB Vilkyškių pieninė veikla

Vilkyškių pieninė grupę sudaro šios įmonės: to paties pavadinimo patronuojanti įmonė; Modest – dukterinė įmonė; Kelmės pieninė – dukterinė įmonė; Pieno logistika – dukterinė įmonė.

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba ir pardavimas. Patronuojančios įmonės veikla – fermentinių sūrių, grietinėlės, išrūgų produktų gamyba ir pardavimas.

Sūriai ir sūrio produktai sudaro apie 75% visų grupės pardavimų. Lietuvoje parduodama apie 24% produkcijos.

AB Vilkyškių pieninė
Pardavimo pajamų pasiskirstymas pagal regionus

Finansai

2019 m. bendrovės pajamos krito 11%, palyginus su 2018 m. Tačiau kaštai nemažėjo, todėl jau Veiklos pelnas buvo neigiamas. Augo Bendrosios ir administracinės bei Pardavimų sąnaudos.

Vienais metais tokia situacija nėra baisi. Na, nebus dividendų. Tačiau tai jau antri neigiamo pelningumo metai. Bendrasis pajamingumas smuko beveik 2 kartus.

2019 m. kompanijos Pagrindinės veiklos pinigų srautas išlieka teigiamas, tačiau toliau mažėja ir, palyginus su 2018 m., sumažėjo 1.35 karto.

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 58% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu prireiktų vos 0.56 metų.

Kompanijos pelno dinamika pakankamai nestabili, ciklinė. 10 metų vidutinis ROAE yra 12.79%. Labai gera grąža.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi. Kompanija turi sudariusi rezervą savų akcijų supirkimui.

Kompanijos veikloje susiduriama su valstybiniu reguliavimu, kvotomis, pasaulinės rinkos konjunktūra, todėl pelningumas palaikomas per naujų rinkų paieškas ir sąnaudų mažinimą.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui palaikyti. 1 euras investuotas į IMT duoda 0.47 euro EPS.

Iš auditoriaus išvados apie 2019 m. veiklos rezultatus:

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 27 pastabą, kurioje nurodyta, kad 2019 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą atitinkamai 7 914 tūkst. Eur ir 3 929 tūkst. Eur. Per metus pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d.Grupė ir Bendrovė turėtų grąžinti reikšmingą trumpalaikių paskolų dalį. Egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas dėl Grupės ir Bendrovės gebėjimo iš naujo susitarti dėl šių paskolų restruktūrizavimo. Šie įvykiai ir
aplinkybės, kartu su kitais dalykais, aprašytais 27 pastaboje, rodo, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris gali sukelti žymių abejonių dėl Grupės ir Bendrovės sugebėjimo tęsti veiklą.
Mūsų nuomonė dėl šio dalyko nėra modifikuota.

AB Vilkyškių pieninė akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys VLP1L.

10 m. trukmės vidutinis akcijos BV augimas siekia beveik 10.63%. Investuotojas, prieš 5 metus, investavęs į AB Vilkyškių pieninė akcijas gavo 2.38% vidutinę metinę grąžą.

Mūsų rekomendacija yra AB Vilkyškių pieninė akcijas AKUMULIUOTI, tačiau kiekį portfelyje kol kas sumažinti. Nes galima jau paieškoti geresnių investicijų.

Investuotojo kalendorius

Vilvi group veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2021 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2021 m. vasario 26 d. – neaudituoti 2020 m. veiklos rezultatai;
2021 m. balandžio 9 d. – audituoti 2020 m. veiklos rezultatai;
2021 m. balandžio 30 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2021 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 2021 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2021 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2021 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2021 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2021 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.Įmonės puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.


Klausimams

%d bloggers like this: