AB Energijos skirstymo operatorius

AB Energijos skirstymo operatorius veikla

Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO neeiliniame visuotiniame susirinkime patvirtintomis AB LESTO ir akcinės bendrovės AB Lietuvos dujos reorganizavimo sąlygomis, 2015 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre buvo įregistruota AB Energijos skirstymo operatorius (juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius), kuriai reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka pereis bendrovių turtas, teisės ir pareigos. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. liepos 31 d. priėmė sprendimą dėl AB Energijos skirstymo operatorius išduotos energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę ESO verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla, galiojimo panaikinimo nuo 2018 m. spalio 1 d.

Sprendimą kreiptis į VKEKK dėl licencijos panaikinimo ESO valdyba priėmė 2018 m. liepos 10 d. Tai padaryta ruošiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimui.Planuojama, kad šiuo metu Bendrovės vykdoma visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) bus perleista kitai „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonei – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Atskyrus visuomeninio elektros tiekimo veiklą, ESO toliau vykdys pagrindinę savo veiklą – skirstys elektrą ir dujas bei prižiūrės skirstomuosius tinklus, rūpinsis tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu, užtikrins garantinį tiekimą.

Planai:

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. liepos 17 d. įvyko ESO stebėtojų tarybos posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 10 metų investicijų planą (toliau –  10 MIP) (pridedama).

10 MIP numatyta, kad per artimiausius 10 metų (2018–2027 m.) ESO investuos į tinklo patikimumo, saugumo ir išmanumo didinimą.

2018–2027 m. ESO planuoja investuoti trimis kryptimis:
1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas,
2. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas,
3. Išmanusis tinklas.

Iš viso investicijoms į šias tris kryptis bei naujų vartotojų prijungimui prie skirstomųjų tinklų per 2018–2027 n. planuojama skirti 2,1 mlrd. eurų. Šios investicijos leis reikšmingai pagerinti tinklų patikimumą audrų metu, sudarys prielaidas gauti tikslią informaciją realiu laiku ir sustiprins tinklų saugumą.

ESO 10 metų investicijų plano tikslai sutampa su Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamais tikslais, taip pat jie suderinti su ESO valdančios „Lietuvos energijos“ grupės strategija LE2030.

Paminėtina, kad ESO 10 MIP nėra įsipareigojimas investuoti. Visi 10 MIP numatyti investiciniai projektai bus atskirai derinami su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija teisės aktų nustatyta tvarka.

2018 07 17_pranešimas žiniasklaidai_ESO 10 metų investicijų planas.pdf 
ESO 2018-2027 metų investicijų planas_2018 07 17.pdf 
ESO 10 MIP tikslai ir rodikliai.pdf 

***

Toliau kompanija praneša, kad remiantis nepriklausomo vertintojo UAB „Ernst & Young Baltic“ atliktu vertinimu, buvo nustatyta Verslo dalies kaina – 30 520 000 Eur (trisdešimt milijonų penki šimtai dvidešimt tūkstančių eurų), kurią Bendrovei turės sumokėti  LDT.

Atsižvelgiant į tai, kad Verslo dalį sudaranti visuomeninio tiekimo veikla yra nepertraukiama ir tai sąlygoja Verslo dalies pasikeitimus laikotarpyje nuo 2018 m. birželio 30 d. skiriamojo balanso sudarymo iki Verslo dalies perleidimo momento 2018 m. spalio 1 d., aukščiau nurodyta Verslo dalies kaina gali būti koreguojama.

Apie AB Energijos skirstymo operatorius akcijas

Kompanija neturi oficialios dividendų mokėjimo politikos. Tačiau moka tarpinius dividendus kas pusmetį. 2016 ir 2017 metų dividendinis pajamingumas buvo atitinkamai 6.54% ir 2.94%.


Investuotojo kalendorius:

Bendrovė informuoja, kad 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo data Skelbiama informacija
2019-01-31 Preliminarūs neaudituoti 2018 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-02-28 2018 m. 12 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėnesių pranešimas
2019-02-28 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2019-03-29 Audituotos 2018 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2019-03-29 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-04-30 2019 m. 3 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas
2019-05-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-06-28 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-07-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-08-30 2019 m. 6 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas
2019-08-30 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-09-30 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-10-30 2019 m. 9 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas
2019-11-29 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-12-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2019 m. balandžio 30 d.Klausimams ir užsakymams

 

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: