AB Neo Finance

NEO Finance administruoja tarpusavio skolinimo platformą Paskolų klubas, kurioje gyventojai gali skolinti vieni kitiems. Užsienio rinkose su NEO Finance prekės ženklu veikianti įmonė ES ir EEB šalių piliečiams siūlo investuoti į Lietuvos gyventojų vartojimo kreditus.

Tai didžiausia tarpusavio skolinimosi platforma šiuo metu Lietuvoje. Per ją 2019 m. gegužės mėnesį kredito gavėjai pasiskolino daugiau nei 1,6 mln. EUR.

Kompanija veikia pagal Lietuvos banko išduotą neribotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją visoje ES.

Taip pat NEO Finance teikia elektroninio atsiskaitymo, arba mokėjimo inicijavimo, paslaugas internetinėms parduotuvėms su prekės ženklu Neopay.

NEO Finance administruoja visus atsiskaitymus, vykdomus tokiose elektroninėse parduotuvėse kaip Tiketa, Edrauda, mokėjimų platformose Manogilė.lt, Vienasaskaita.lt ir kitose. Tai šiuo metu yra sparčiausiai auganti bendrovės veikla.

Finansai

Bendrovės pajamos nuosekliai kyla kasmet, tačiau Grynasis pajamingumas yra neigiamas, kaip neigiamas yra ir ROAE. 2019 m. jis buvo -222%.

Finansai valdomi prisiimant didžiulę riziką. Ilgalaikių įsipareigojimų ir Nuosavo kapitalo santykis siekia 149%.

Tačiau planai yra ambicingi. Per 10 metų kompanija tikisi pajamas padidinti virš 10 kartų, iki 12 mln. eurų.

2020 m. pradžios duomenimis Paskolų klubas turėjo virš 8 000 paskolų gavėjų, vidutinė skolos suma buvo apie 3 000, o vidutinės palūkanos siekė 17.25%.

Kompanija viršijo pajamų pasiekimo planą, tačiau nepasiekė 268 000 nuostolių plano.

Šiais metais kompanija tikisi pasiekti 2.6 mln. eurų pajamų ir gauti 168 000 eurų Grynojo pelno.

Akcijos

Per 2019 m. gegužės 15 – birželio 4 d. vykdytą pirminį viešą akcijų platinimą (IPO) kompanija išplatino 192 907 akcijas už 0,605 mln. EUR

Nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. akcijos kompanijos listinguojamos First North alternatyvioje rinkoje. Trumpinys NEOFI.

Tai pirmoji tokio tipo kompanija Baltijos biržose ir antra Lietuvoje finansines paslaugas teikianti bendrovė.

Per IPO NEO Finance akcijų iš viso įsigijo 291 fizinis ir juridinis asmuo, didžiąją platintų akcijų dalį – 66% – įsigijo investuotojai iš  Lietuvos, 10% – Estijos, 8% –Nyderlandų, likusią dalį – investuotojai iš kitų rinkų.

Dividendų kompanija kol kas nemoka.

Rekomendacijų šioms akcijoms dar neteikiam.

Pirmą prekybos dieną perleista 600 vnt. akcijų. Kaina kilo 1.49% iki 3.40 euro. Tai buvo ir didžiausia sesijos kaina.

Nuo listingavimo pradžios akcijų kaina krito -15.88%.

Investuotojo kalendorius

AB NEO Finance informuoja, kad nuo 2020 metų veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
2020 sausio 15d.2019 m. IV ketvirčio pardavimų ataskaita
2020 m. sausio 31 d.2019 m. tarpinė finansinė informacija
2020 m. kovo 31 d.2019 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2020 m. balandžio 15 d.2020 m. I ketvirčio pardavimų ataskaita
2020 m. liepos 15 d.2020 m. II ketvirčio pardavimų ataskaita
2020 m. liepos 31d.2020 m. I pusmečio tarpinė finansinė informacija
2020 m. spalio 15d.2020 m. III ketvirčio pardavimų ataskaita

2020 m. balandžio 15 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.


Kompanijos puslapis

Forumas


Pranešimas apie įvykusį “NEO Finance”, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad “NEO Finance”, AB, juridinio asmens kodas 303225546, registruota buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. birželio 17 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

2020 m. birželio 17 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. pristatymas.

„Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.“

  1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu.

„Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomu akcininkų įnašu nuo 1 615 023,08 Eur (vieno milijono šešių šimtų penkiolikos tūkstančių dvidešimt trijų eurų ir aštuonių euro centų) iki 1 667 826,16 Eur (vieno milijono šešių šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt šešių eurų ir šešiolikos euro centų) išleidžiant iki 120 007 vnt. (šimto dvidešimt tūkstančių septynių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur (keturiasdešimt keturi euro centai).

Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 euro (du eurai ir penkiasdešimt vienas euro centas) už 0,44  euro (keturiasdešimt keturių euro centų) nominalios vertės akciją.

Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 301 217,57 Eur (trys šimtai vienam tūkstančiui dviem šimtams septyniolikai eurų ir penkiasdešimt septyniems euro centams).

Suteikti teisę Bendrovės akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.

Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) informaciniame leidinyje. Po Registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų akcijų dienos prasidės pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Nustatyti terminą pasirašytoms akcijoms apmokėti – ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigos.

Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas „NEO Finance“, AB akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat suteikiama galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.

Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius.

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.

Bendrovė bet kuriuo metu iki numatyto akcijų pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti šį pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą.

Nustatyti, kad naujai įsigyjamos Bendrovės akcijos turi būti apmokamos piniginiais įnašais, įskaitant iki šio sprendimo priėmimo dienos Bendrovei sumokėtus avansinius įnašus įstatinio kapitalo padidinimui, ir (arba) kapitalizuojant akcininkų Bendrovei suteiktas paskolas.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.“

  1. Dėl „NEO Finance“, AB įstatų keitimo.

„Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pateikti juos notariniam tvirtinimui, įregistruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.”

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: