AB Šiaulių bankas

Bendrovė Šiaulių bankas priima indėlius, teikia paskolas, atlieka piniginius pervedimus ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutas savo klientams. Išduoda ir aptarnauja debetines ir kreditines korteles, atlieka prekybos finansavimą, investuoja į vertybinius popierius ir jais prekiauja bei atlieka kitas operacijas.

AB Šiaulių bankas finansai

Indėlių portfelis per 2018 m. išaugo net 12% ir pasiekė beveik 1.846 mlrd. eurų.

Klientams suteiktos paskolos grynąja verte padidėjo beveik 13% ir siekia 1.262 mlrd. eurų. Paskolų ir indėlių santykis yra 0.68.

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis siekia 7.23 – geras rodiklis.

AB Šiaulių bankas Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus padidėjo beveik 24%, o Grynosios palūkanų pajamos – 9.92%. Grynasis pelningumas siekia net 58%.

Pelno dinamika per 10 metų nestabili, bet su augimo tendencija. 10 m. vidutinis metinis EPS augimas yra 17.30%, o 5 m. EPS augimas – 37.60%.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra net 51.26%. Labai geras rezultatas.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP bei gauti tokią pat grąžą, kaip ir bankas davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 18 eurų.

Palūkanos

Atkreipiam dėmesį, kad Grupės pelningumas jautrus palūkanų normų pokyčiams.

Jei palūkanų norma padidėtų/sumažėtų 1 procentiniu punktu, tai 201ū m. pelnas būtų padidėjęs/sumažėjęs 4 039 000/ 4 047 000 eurų.

Darom prielaidą, kad ECB 2019 metais dar bazinių palūkanų normų nekels, o gal net ir sumažins

Nuosavų akcijų supirkimo programa

2019 m. Visuotiniam akcininkų susirinkimui valdyba pasiūlė tokią programą. Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:

1) savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Banko įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 15 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, tačiau ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę, apskaičiuotą pagal paskutinių paskelbtų Banko  finansinių ataskaitų duomenis, minimali akcijų įsigijimo kaina – 15 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius,
valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;

5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Banko įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos, nustatant, kad minimali akcijų pardavimo kaina yra jų vidutinė įsigijimo kaina ir pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Banko akcijų;

6) Pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti  sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

AB Šiaulių bankas akcijos

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Vilnius biržoje, Oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys SAB1L.

AB Šiaulių bankas akcijos Buhalterinė vertė per 2018 metus sumažėjo -1.34% dėl padidinto akcinio kapitalo.

Šiaulių bankas turi dividendų mokėjimo politiką. Atsižvelgdamas į principus ir prielaidas, bankas sieks ne mažiau kaip 25 procentus uždirbto metinio grupės pelno skirti dividendams.
 

Esant palankiai rinkų konjunktūrai, banko akcijų kaina rinkoje gali kilti iki 10-15% vidutiniškai kasmet.

Mes paliekame rekomendaciją AB Šiaulių bankas akcijas LAIKYTI.AB Šiaulių bankas investuotojo kalendorius

Informaciją investuotojams 2020 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2020-02-28  –  2019 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2020-03-09  –  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;

2020-03-31  –  eilinio VAS sprendimai;

2020-03-31  –  2019 m. audituota metinė informacija;

2020-04-30  –  2020 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2020-07-31  –  2020 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;

2020-10-30  –  2020 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.


Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: