Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-06

2018-03-06

Antradienį Baltijos rinkų akcijų bendra apyvarta siekė 1 492 397,57 EUR, Oficialiojo sąrašo akcijų kapitalizacija per sesiją paaugo 0.04%.

2018 m. kovo 5 d. „Lietuvos energija“, UAB valdyba priėmė sprendimą pritarti Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso kaip nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“), įstatinį kapitalą inicijavimui.

Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybos“ įstatinį kapitalą, vertė nustatyta nepriklausomų turto vertintojų – 8 061 tūkst. EUR.

2017 m. „Lietuvos energija“  įsigijo Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą iš AB Vilniaus šilumos tinklai už 9 935 tūkst. EUR. Į turtinio komplekso kainą buvo įskaičiuotos ir sinergijos, kurias gauna „Lietuvos energijos“ grupės įmonės. Todėl turto, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybą“ įstatinį kapitalą, vertė yra mažesnė. Minėtos sinergijos apima potencialias investicijas į prisijungimą prie Vilniaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo tinklų.

Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę perduoti numatoma nuo šių metų balandžio mėnesio 1 d. Įstatinio kapitalo didinimui dar turės pritarti „Lietuvos energijos gamybos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

AB Lietuvos energijos gamyba valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo 26 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo pradžia – 2018 m. kovo 26 d., 10.00 val.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2018 m. kovo 19 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovė 2018 m. vasario 28 d. esminiu pranešimu paskelbė apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus:

1. Dėl pritarimo 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui.

Sprendimo projektas:

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

2. Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti audituotą 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

Sprendimo projektas:

„Paskirstyti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. kovo 6 d. Bendrovės akcininkė „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,75 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, pateikė siūlymą papildyti Bendrovės 2018 m. kovo 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Atsižvelgiant į tai, Bendrovės valdyba 2018 m. kovo 6 d. priėmė sprendimą papildyti 2018 m. kovo 26 d. sušaukto „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiais darbotvarkės klausimais ir jų sprendimų projektais:

„4. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo padidinimo ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijas suteikimo.

Sprendimo projektas:

4.1. Padidinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą nuo 184 174 248,35 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių milijonų vieno šimto septyniasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir trisdešimt penkių euro centų) iki 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento). „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens nepiniginiu įnašu.

4.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleidžia 12 919 014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) (toliau – Naujos akcijos), visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 8 061 465 EUR (aštuoni milijonai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai).

4.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, atšaukti visiems „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams pirmumo teisę įsigyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Naujas akcijas.

4.4. Nustatyti, kad „Lietuvos energija“, UAB, suteikiama teisė įsigyti (pasirašyti) visas Naujas akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) apmokant šias Naujas akcijas Akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepiniginiu įnašu, kurio nepriklausomo turto vertintojo NILL NILL, UAB, nustatyta 2018 m. vasario 27 d. vertė sudaro 8 061 465 EUR (aštuonis milijonus šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus). Naujos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.

4.5. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas atšaukiama atsižvelgiant į tai, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytą „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginį įnašą, o ne Naujas akcijas apmokant pinigais.

4.6. Pritarti Akcijų pasirašymo sutarties tarp „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir „Lietuvos energija“, UAB, esminėms sąlygoms (pridedama);

4.7. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, vardu pasirašyti šio sprendimo 4.6 punkte nurodytą Akcijų pasirašymo sutartį, kuri kartu laikoma ir „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginio įnašo priėmimo perdavimo aktu, suteikiant teisę keisti neesmines šios sutarties sąlygas.

5. Dėl naujos „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

Sprendimo projektas:

5.1. Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“ AB, įstatų redakciją (pridedama).

5.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“ AB, generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

6. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atšaukimo.

Sprendimo projektas:

6.1. Atšaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybą in corpore.

7. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Sprendimo projektas:

7.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

7.1.1. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.2. Živilę Skibarkienę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.3. Rimgaudą Kalvaitį (nepriklausomas narys) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

7.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

8. Dėl sutarčių su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

8.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

8.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

8.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

8.6. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais.“

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Kompanija planuoja išmokėti 0.014 euro dividendus.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-06
LNR1L

AB Energijos skirstymo operatorius , kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023, 2018 m. kovo 6 dienos ESO valdybos sprendimu šaukiamas eilinis ESO visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 30 d. 09.00 val., AB „Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.

Akcininkų registracijos pradžia – 08.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 08.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. kovo 23 d. Dalyvauti ir balsuoti ESO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra ESO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2018 m. kovo 6 d. ESO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:

ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

2. Dėl audituoto 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. Dėl 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

4. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo.

5. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos atšaukimo.

6. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

7. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

Siūlomi ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

1. Dėl pritarimo 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

Sprendimo projektas:

1.1. Pritarti 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui (pridedama).

2. Dėl audituoto 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

2.1. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Dėl 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Sprendimo projektas:

3.1. Paskirstyti 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama).

4. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo.

Sprendimo projektas:

4.1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama).

4.2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“

5. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos atšaukimo.

Sprendimo projektas:

5.1. Atšaukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybą in corpore.

6. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Sprendimo projektas:

6.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

6.1.1. Darių Maikštėną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

6.1.2. Darių Kašauską (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

6.2. Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

7.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

7.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

7.3. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais.

Akcininkas, dalyvaujantis ESO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame ESO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui ESO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

Kompanija planuoja išmokėti 0.02535 euro dividendus.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-06
ESO1L

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo 28 d. 9.00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas vyks verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius.

Akcininkų registracijos pradžia 8.30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. kovo 23 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

2 Akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas.

3. Bendrovės įstatų tvirtinimas; Bendrovės vadovo įgaliojimai.

4. Įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų siūlymo sąlygas.

5. Bendrovės akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Siūlomi sprendimų projektai:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas

1.1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 11 600 000 EUR, t.y. nuo 54 350 713,08 EUR iki 65 950 713,08 EUR, išleidžiant naujas Bendrovės paprastąsias vardines akcijas.

1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant iki 40 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (toliau – Naujai išleidžiamos akcijos / Siūlymo akcijos). Atsižvelgiant į formalius taikomų teisės aktų reikalavimus, kiekvienos Naujai išleidžiamos akcijos minimali emisijos kaina yra lygi 0,29 EUR. Dėl konkrečios siūlymo kainos Bendrovė nuspręs įvertinusi investuotojų susidomėjimą ir kitus susijusius veiksnius.

1.3. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujai išleidžiamas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

1.4. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą bei parengti ir nustatyti detalias Siūlymo akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką. Bendrovės Valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti Siūlymo akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.

2. Akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas

Remiantis Bendrovės valdybos pateiktu pranešimu, atšaukti Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Bendrovės Naujai išleidžiamas akcijas dėl ketinimo viešai siūlyti Naujas akcijas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

3. Bendrovės įstatų tvirtinimas; Bendrovės vadovo įgaliojimai

3.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (visas pakeistų įstatų tekstas pridedamas kaip Priedas Nr. 1).

3.2. Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusiu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

3.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti ir pateikti registravimui Bendrovės įstatų naują redakciją, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrui ir/ar notarų biurui ir/ar kitoms organizacijoms ir institucijoms visus ir bet kuriuos Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimui reikalingus dokumentus ir atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

4. Įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų siūlymo sąlygas

Įgalioti Bendrovės Valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (Siūlymo akcijų) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių.

5. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus

Inicijuoti Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir įgalioti Bendrovės Valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 187 416 252 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@auga.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 12.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-06
AUG1L

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: