Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre

2018-03-23

Baltijos akcijų rinkų bendra apyvarta per savaitę išaugo iki 18 480 627.83 EUR. Ir tai net 260.74% daugiau nei savaitę prieš tai. Baltijos Oficialiojo sąrašo kapitalizacija per savaitę pakilo 1.81%.

Didžiausia apyvarta per savaitę pasižymėjo Tallinna Kaubamaja Grupp ir Olympic Entertainment Group akcijos. Jų kainos kito atitinkamai 0% ir -0.26%.

Naujienos ir grafikai per savaitę

Praėjusią savaitę NASDAQ Vilnius ir Varšuvos akcijų biržoje įvyko didelė naujiena: Debiutavo AB Novaturas akcijų prekyba.

Į apyvartą išleista 7 807 000 0.03 euro nominalo vertės akcijos. Per IPO akcijos kaina įvertinta 10.5 euro. Lenkams jos kainavo po 44.13 zloto. Individualūs investuotojai įsigijo 5.8% kompanijos kapitalo.

Varšuvoje akcijos kaina debiutą baigė su -1.20% nuosmukiu, o Vilniuje – su 1.05% teigiamo pokyčiu, nors dvi paskutines sesijas kaina krito.

AB Novaturas praneša, kad gavo informaciją, kad Bendrovė turi teisę gauti Turkijos Vyriausybės 2018 m. subsidijas maždaug 1,2 mln. EUR sumai ir tą patį iš Egipto turizmo ministerijos – 0,4 mln. EUR sumai.

Pirmiau nurodytos sumos apskaičiuotos pagal planuojamą vasaros ir žiemos programos dydį ir gali kisti dėl programos apimties pasikeitimo.

Be to, kadangi, subsidijos skiriamos USD valiuta, galutinė subsidijos vertė gali pasikeisti dėl valiutos svyravimo. Tikslūs subsidijų skaičiavimai atliekami kiekvieną mėnesį ir paprastai subsidijos išmokamos sekančiais metais.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
NTU1L

Akcijos Varšuvos biržoje:

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
NTU

2018 m. kovo 19 d.  du pagrindiniai Olympic Entertainment Group AS akcininkai OÜ HansaAssets ir OÜ Hendaya Invest savo OEG akcijas pardavė kompanijai Odyssey Europe AS.

Akcijos perleistos po 1.90 euro. Dėl to Odyseey teikia savanorišką akcijų supirkimą visiems OEG akcininkams. Akcijų supirkimo kaina – 1.90 euro.

Supirkimo pradžia: balandžio 4 d. Supirkimo pabaiga: gegužės 2 d.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
OEG1T

2017 metų AB INVL Baltic Farmland įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 885 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 575 tūkst. eurų (2016 metų konsoliduotas ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 193 tūkst. eurų, grupės pajamos – 531 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2017 m. pajamos sieks 575 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 350 tūkst. eurų. „INVL Baltic Farmland“ per 2017 metus gavo 575 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 885 tūkst. eurų audituoto grynojo pelno.

Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis, tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, ji per metus išaugo 5,1 proc. iki 12,96 mln. eurų, arba 4,3 tūkst. eurų už hektarą.

Eliminavus turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 350 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“ įvykdė 2017 m. pelno prognozę.

Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, bendrovės valdyba siūlo už 2017 metus patvirtinti 0,15 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirti 484 tūkst. eurų.

Lyginant su dividendais, išmokėtais už 2016 metus, jų suma akcijai išaugtų 2,14 karto. Taip pat siūloma keisti bendrovės dividendų mokėjimo politiką ir joje numatytus skirti dividendus akcijai padidinti nuo 0,06 iki 0,10 euro.

Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai.

Paskelbtos ir bendrovės veiklos prognozės šiems metams. Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2018 metais planuoja gauti 609 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 360 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno.

Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
INL1L

JSC Olainfarm vasario mėn. pajamos augo 33% iki 10.69 mln. eurų. Labiausiai pajamos augo Japonijoje – 6430%.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
OLF1R


AS Skano Group
 biržos paprašė, kad akcijos būtų perkeltos iš Oficialiojo prekybos sąrašo į Papildomąjį prekybos sąrašą. Tai bus padaryta nuo balandžio 2 dienos.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
SKN1T

AB Energijos skirstymo operatorius 2018 m. kovo 21 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, UAB, valdančios 94,98 proc. akcijų, raštą apie planuojamus pokyčius.

Rašte nurodyta, kad „Lietuvos energijos“ Projektų portfelio valdymo komitetas priėmė sprendimą grupės dukterinės įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vykdomą visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą atskirti nuo elektros energijos skirstymo veiklos ir atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) perleisti ją kitai „Lietuvos energijos“ įmonių grupės valdomai įmonei – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Visuomeninio tiekimo veiklos perleidimo įmonei „Lietuvos dujų tiekimas“ sprendimas grindžiamas atlikta „Lietuvos energijos“ įmonių grupės bendrovių veiklų ir patirties analize bei racionaliu siekiu panaudoti „Lietuvos dujų tiekimo“ sukauptą klientų aptarnavimo patirtį ir infrastruktūrą, taupyti kaštus bei užtikrinti stabilias kainas klientams.

Elektros energijos tiekimas nėra infrastruktūros segmentui būdinga veikla, todėl veiklų atskyrimas prisidės prie nuoseklesnio Europos Sąjungos politikos energetikos sektoriuje įgyvendinimo.

Klientai apie visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos organizavimo pokyčius bus informuojami iš anksto.

Bendrovė pažymi, kad jokie konkretūs valdymo sprendimai nėra priimti. Apie visus tolesnius veiksmus ir priimtus sprendimus Bendrovė viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka.

***

2018 m. kovo 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino AB Energijos skirstymo operatorius 2017 m. bendrai derinamų investicijų sąrašu pateiktus investicijų projektus, kurių bendra vertė yra daugiau nei 137,8 mln. Eur, iš jų elektros energetikos sektoriui – 129 023 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriui – 8 782,73 tūkst. Eur.

2017 m. pagrindiniai darbai elektros energetikos sektoriuje skirti 35–6 kV elektros tinklo bei 0,4 kV elektros tinklo, ryšių ir valdymo sistemų bei informacinių sistemų atnaujinimui ir (ar) modernizavimui.

Gamtinių dujų sektoriuje didžioji dalis investicijų yra skirtos dujotiekių, matavimo priemonių, programinės įrangos įrengimui ir atnaujinimui – tai būtina užtikrinant patikimas paslaugas vartotojams.

Visi Bendrovės darbai finansuoti nuosavomis ir skolintomis lėšomis. Bendrovė Komisijai teiks investicijų įgyvendinimo ataskaitas.

Savaitinis pirkimo signalas dar nesuveikė.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
ESO1L

Tallinna Kaubamaja Grupp AS akcininkų susirinkimas kovo 22 d. patvirtino 0.69 euro dividendus.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
TKM1T

AS Tallinna Vesi 2017 m. pajamos augo 1.4% iki 59.82 mln. eurų. Grynasis pelnas krito 60.7% iki 11.17 mln. eurų.

Pirkti dabar rizikinga.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
TVEAT

AS Baltika Stebėtojų taryba akcininkų susirinkimui siūlo sumažinti akcinį kapitalą, kad būtų galima padengti susikaupusius nuostolius.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
BLT1T

2018 m. kovo 23 d. AB Amber Grid valdyba nusprendė:

  • Sušaukti AB „Amber Grid“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 24 d. -10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius).
  • patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektą ir siūlomus sprendimų projektus:
  1. AB „Amber Grid“ 2017 m. metinis pranešimas

Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2017 m. metinį pranešimą (pridedama).“

  1. Auditoriaus išvada dėl AB Amber Grid 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“

  1. AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“

  1. AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2017 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“

  1. AB „Amber Grid“ įstatų keitimas

Sprendimo projektas:
„1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama).
2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.“ 

  1. Generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimo iš valdybos nario pareigų

Sprendimo projektas:
“Atšaukti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį iš valdybos nario pareigų nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.“

Siūloma išsimokėti 0.1138 euro dividendus. Pirkimo signalas @1.51.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
AMG1L

LITGRID AB valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 24 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. balandžio 24 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. balandžio 24 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2018 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2018 m. gegužės 9 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Išklausomas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2017 m. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

3. Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti LITGRID AB 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2017 metų LITGRID AB pelno (nuostolių) paskirstymą.

5. Dėl naujos LITGRID AB įstatų redakcijos patvirtinimo.

Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti naują LITGRID AB įstatų redakciją.

6. Dėl LITGRID AB valdybos nario atšaukimo.

Siūlomas sprendimas:
Nuo 2018 m. balandžio 24 d. atšaukti Daivį Virbicką iš LITGRID AB valdybos.

7. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.

Siūlomas sprendimas:
Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pasirašyti naujos redakcijos LITGRID AB įstatus bei pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos nario atšaukimą, įregistruoti pakeistus duomenis bei įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Valdyba siūlo išsimokėti 0.0153 euro dividendus.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
LGD1L

Kiti grafikai

Aprangos pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
APG1L

Ekspress Grupp pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
EEG1T

Telia Lietuva pozicijoje stopą keliam iki @1.08.

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-23. Novaturas dėmesio centre
TEL1L
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: