Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai

2018-03-29

Baltijos akcijų rinkų bendra apyvarta per savaitę sumažėjo iki 16 254 229.30 EUR arba -12.05% mažiau nei savaitę prieš tai. Baltijos Oficialiojo sąrašo kapitalizacija per savaitę krito -1.47%. Numatomi dividendai

Didžiausia apyvarta per savaitę pasižymėjo Linas Agro Group ir Olympic Entertainment Group akcijos. Jų kainos kito atitinkamai 0% ir 0%.

Naujienos ir grafikai per savaitę

2018 m. kovo 26 d. įvykusio SUTNTIB INVL Baltic Real Estate eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu. Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
  3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
  4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje4 534
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)3 780
Pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pervedimai iš rezervų
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso8 314
Pelno paskirstymas:(1 899)
– į įstatymo numatytus rezervus(189)
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai*(1 710)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje6 415

*Skiriama 0,13 EUR vienai akcijai

5. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, jog siekiama ištaisyti korektūros klaidas pastebėtas sudarytoje depozitoriumo paslaugų sutartyje, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą.

6. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimo

1. Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorių su susijusiomis šalimis politiką.

2. Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigaliotų nuo jų patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2018 m. balandžio 10 d. pabaigoje), bus SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkais.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

Vadovaujantis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 11 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
INR1L

Novaturo apyvarta 2018 m. vasario mėnesį sudarė 8,3 mln. eurų ir buvo 54% didesnė nei 2017 m. vasario mėnesio apyvarta.

2018m. sausio – vasario mėnesiais „Novaturo“ apyvarta sudarė 15,7 mln. eurų ir buvo 50% didesnė nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu.

„Novaturas“ per vasario mėnesį aptarnavo 11,9 tūkst. klientų ir tai buvo 55% daugiau nei 2017 m. vasario mėnesį. Bendrai per sausį – vasarį buvo aptarnauta 23,2 tūkst. klientų,  tai buvo 52% daugiau lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.

**

Remdamasi AB „Novaturas“ prospekto, kurį Lietuvos bankas patvirtino 2018 m. vasario 23 d. pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą (toliau – Prospektas), punktu „Siūlymo išlaidos ir sąnaudos“, Bendrovė skelbia informaciją, susijusią su Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo, įvykdyto pagal Prospektą, (toliau – Siūlymas) galutinėmis išlaidomis:

– Su Siūlymu susijusios bendros iki šiol Bendrovės patirtos išlaidos sudarė 326 tūkstančius eurų.
– Vidutinės Bendrovei priskirtos Siūlymo išlaidos skaičiuojant vienai Bendrovės akcijai sudarė 0.15 euro.

Bendrovė nedengė Platintojų komisinių arba mokesčių išlaidų ar kitų su tuo susijusių sąnaudų, kurias patyrė Parduodantys akcininkai (kaip aprašyta Prospekte).

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
NTU1L

2018 m. kovo 26 d. AB Lietuvos energijos gamyba, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metinio pranešimo svarstymo.

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metiniam pranešimui“.

2. Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

4. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo padidinimo ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  akcijas suteikimo.

„4.1. Padidinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą nuo 184 174 248,35 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių milijonų vieno šimto septyniasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir trisdešimt penkių euro centų) iki 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento). „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens nepiniginiu įnašu.

4.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleidžia 12 919 014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) (toliau – Naujos akcijos), visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 8 061 465 EUR (aštuoni milijonai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai).

4.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, atšaukti visiems „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams pirmumo teisę įsigyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Naujas akcijas.

4.4. Nustatyti, kad „Lietuvos energija“, UAB, suteikiama teisė įsigyti (pasirašyti) visas Naujas akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) apmokant šias Naujas akcijas Akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepiniginiu įnašu, kurio nepriklausomo turto vertintojo NILL NILL, UAB, nustatyta 2018 m. vasario 27 d. vertė  sudaro 8 061 465 EUR (aštuonis milijonus šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus). Naujos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.4.5. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas atšaukiama atsižvelgiant į tai, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytą „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginį įnašą, o ne Naujas akcijas apmokant pinigais.

4.6. Pritarti Akcijų pasirašymo sutarties tarp „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir „Lietuvos energija“, UAB, esminėms sąlygoms (pridedama);

4.7. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, vardu pasirašyti šio sprendimo 4.6 punkte nurodytą Akcijų pasirašymo sutartį, kuri kartu laikoma ir „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginio įnašo priėmimo perdavimo aktu, suteikiant teisę keisti neesmines šios sutarties sąlygas“.

5. Dėl naujos „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

„5.1. Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“ AB, įstatų redakciją (pridedama).

5.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“ AB, generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti“.

6. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atšaukimo.

„6.1. Atšaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybą in corpore“.

7. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

„7.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

7.1.1. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.2. Živilę Skibarkienę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.3. Rimgaudą Kalvaitį (nepriklausomas narys) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

7.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui“.

8. Dėl sutarčių su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

„8.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

8.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

8.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

8.6. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais“.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 10 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

**

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

2018 metų 2 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

2018 m. 2 mėnesių2017 m. 2 mėnesiųPokytis
Pardavimo pajamos21,4 mln. Eur22,0 mln. Eur-2,7%
Koreguotas EBITDA*9,6 mln. Eur9,4 mln. Eur+2,1%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

2018 m. 2 mėnesių2017 m. 2 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas0 GWh6,1 GWh-100%
Kruonio HAE83,0 GWh81,0 GWh+2,5%
Kauno A. Brazausko HE86,2 GWh65,2 GWh+32,2%

2018 m. pirmuosius du mėnesius vandens kiekis Nemuno upėje išliko didelis. Tai gerino Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybos sąlygas, tad per 2018 metų sausio – vasario  mėnesius ši elektrinė pagamino 32,2% daugiau elektros energijos, negu 2017 metais tuo pačiu metu. Šios elektrinės uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų sumažėjimo.

Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis šiek tiek didėjo. Geresnis Kauno A. Brazausko hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos rezultatas atsvėrė  Elektrėnų komplekso EBITDA mažėjimą, kurį lėmė sumažėjusios teikiamų paslaugų apimtys ir pajamos.

* Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
LNR1L

AB Gubernija buvo informuota, kad 2018 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją AB „MV GROUP Production“ įsigyjant iki 100 proc. Bendrovės akcijų.,

**
Nasdaq Vilnius sprendimu AB „Gubernija“ (GUB1L, ISIN kodas: LT0000114357) suteiktas stebimojo statusas.
AB „Gubernija“ informavo, kad 2018 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją AB „MV GROUP Production“ įsigyjant iki 100 proc. Bendrovės akcijų.Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

**

2018 m. kovo 27 d. iš užimamų pareigų atsistatydino esama AB „Gubernija“ (toliau – Bendrovė) valdyba ir Bendrovės generalinė direktorė Vijoleta Dunauskienė.

Prieš atsistatydinant valdybai Bendrovės generaliniu direktoriumi išrinktas Algirdas Čiburys. Šie pasikeitimai Bendrovės valdyme atlikti įgyvendinant AB „Gubernija“ akcijų pirkimo pardavimo sandorio, kuriuo AB „MV Group Production“ įgijo 94,21 proc. Bendrovės akcijų, užbaigimo sąlygas.

**

AB „Gubernija“ buvo informuota apie su bendrovės akcijomis įvykdytus sandorius: AB „MV Group Production“, juridinio asmens kodas 132082782, įgijo 15 196 239 vnt. Bendrovės akcijų, kas sudaro 94,21 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo (akcijų (balsų).

**

Pagrindiniai Gubernija akcininkai Dunauskai, Respublikos spaustuvė ir V.Tomkus pardavė visas bendrovės akcijas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
GUB1L

AB Linas Agro Group gavo vadovo pranešimą apie sandorius dėl bendrovės vertybinių popierių.  Valdybos pirmininko pavaduotojas V.Šidlauskas užbiržiniu sandoriu pardavė 6 003 521 akciją po 0.696 euro.

AB „Linas Agro Group“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Dariumi Zubu glaudžiai susijusio juridinio asmens Akola ApS sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Akola ApS. tas akcijas ir nupirko.

**

AB „Linas Agro Group“, įmonės kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva

Bendrovė informuoja, kad gavo valdybos pirmininko pavaduotojo Vytauto Šidlausko ir valdybos nario Artūro Pribušausko pranešimus dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos narių pareigų. Paskutinė Vytauto Šidlausko ir Artūro Pribušausko pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje bus 2018 m. kovo 30 d.

Apie veiksmus dėl naujų Bendrovės valdybos narių išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

**

AB “Linas Agro Group” gavo 2018 m. kovo 28 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Nr. 241-50 (toliau tekste – Sprendimas), kuriuo yra įpareigota paskelbti tokio turinio pranešimą:

„3. Įpareigoti AB „Linas Agro Group“ nedelsiant viešai paskelbti pranešimą apie esminį įvykį, t. y. apie šį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą, nurodant:

3.1. kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu AB „Linas Agro Group“ buvo įspėta dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio pažeidimo;

3.2. kad AB „Linas Agro Group“ 2016-2017 finansinių metų, pasibaigusių 2017 m. birželio 30 d., konsoliduotosios metinės finansinės ataskaitos neatitinka 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ reikalavimų;

3.3. pažeidimų poveikį finansinėms ataskaitoms: taikomi trumpesni, nei reikalaujama pagal 16 TAS, ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai sumažino ilgalaikio materialiojo turto vertę ir padidino sąnaudas, todėl AB „Linas Agro Group“ metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos neatskleidė tikro ir teisingo vaizdo: jeigu būtų taikomi ilgesni ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpiai, 2017 m. birželio 30 d. ilgalaikis materialusis turtas ir nepaskirstytasis rezultatas padidėtų.“

Atsižvelgdama į tai, Bendrovė skelbia šį pranešimą apie esminį įvykį.

AB  „Linas Agro Group“ Finansų Direktoriaus komentaras :

„Lietuvos banko“ tyrimas vyko tris mėnesius ir  apėmė  Grupės apskaitos politiką ir finansinių ataskaitų konsolidavimo principus, biologinio turto vertinimus, atsargų apskaitą, gautinų sumų apskaitą, dukterinėms bendrovėms suteiktas paskolas bei ilgalaikio materialaus turto apskaitą. „Lietuvos bankas“ išreiškė nuomonę, kad Grupė, sudarydama 2016–2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas, neperžiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko ir likvidacinių verčių. Iš esmės tai liečia seniai su turtu įsigytų žemės ūkio bendrovių ilgalaikį materialųjį turtą. Tyrimo metu nebuvo nustatyta tyčinės AB „Linas Agro Group“ veiklos, dėl kurios finansinė informacija neatitinka TAS reikalavimų.  Atsižvelgdami į „Lietuvos banko“ sprendimą, inicijuojame Grupės ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laiko ir likvidacinių verčių peržiūrą nuo 2018 m. liepos 1 d.,“ – „Lietuvos banko“ tyrimo išvadas komentuoja AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas

Laikydamasi skaidrumo ir informacijos prieinamumo kriterijų, Bendrovė poreikiui esant, ateityje informuos apie tolesnius savo veiksmus dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
LNA1L

Pranešame, kad AB Klaipėdos nafta, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir 2018 m. kovo 27 d. sprendimu 2018 m. balandžio 27 d. 09:00 val. sušaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (II aukšto posėdžio salėje).

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2017 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

2. Dėl Bendrovės 2017 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

3. Dėl Bendrovės 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

4. Dėl Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

Akcininkai registruojami nuo 08:00 val. iki 08:55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).

Valdyba siūlo išsimokėti 0,0447466931 euro dividendus.

Pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
KNF1L

2018 m. kovo 27 d. AB Telia Lietuva valdyba nutarė:

– Patvirtinti audituotos 2017 m. Bendrovės metinės konsoliduotosios ir atskirosios finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų projektą.

Audituotos 2017 m. „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos nesiskiria nuo 2018 m. sausio 26 d. paskelbtų 2017 m. dvylikos mėnesių pajamų – audituotos 2017 m. konsoliduotos „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos sudarė 370 123 tūkst. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, buvo 125 234 tūkst. eurų (2018 m. sausio 26 d. skelbta – 125 284 tūkst. eurų), o laisvieji pinigų srautai sudarė 54 523 tūkst. eurų (2018 m. sausio 26 d. skelbta – 54 353 tūkst. eurų). Dėl papildomų ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudų, audituotas 2017 m. sausio–gruodžio laikotarpio pelnas sumažėjo ir buvo 51 805 tūkst. eurų (2018 m. sausio 26 d. skelbta – 54 353 tūkst. eurų).

– Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2017 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.

– Patvirtinti 2017 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 116 746 tūkst. eurų skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

– Sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 25 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, Telia Lietuva, AB buveinės 23-io aukšto salėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2017 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
5. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
7. Dėl sprendimų vykdymo.

Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui.

Bendrovė gavo nepriklausomų valdybos narių Ingos Skisaker ir Rolando Viršilo atsistatydinimo iš valdybos nuo 2018 m. balandžio 24 d. pareiškimus. Šiuo metu nėra pasiūlyta kandidatų į valdybą vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių valdybos narių.

Pozicijoje stopas keliamas iki @1.09.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
TEL1L

2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio AUGA group, AB akcininkų susirinkimo sprendimai darbotvarkės  klausimais (susirinkime buvo pasiūlytos alternatyvios sprendimų formuluotės):

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

1.1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 23 200 000 EUR, t.y. nuo 54 350 713,08 EUR iki 77 550 713,08 EUR, išleidžiant naujas Bendrovės paprastąsias vardines akcijas.

1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (toliau – Naujai išleidžiamos akcijos/Siūlymo akcijos).

Atsižvelgiant į formalius taikomų teisės aktų reikalavimus, kiekvienos Naujai išleidžiamos akcijos minimali emisijos kaina yra lygi 0,29 EUR. Dėl konkrečios siūlymo kainos Bendrovė nuspręs įvertinusi investuotojų susidomėjimą ir kitus susijusius veiksnius.

1.3. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

Šiuo atveju valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujai išleidžiamas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

1.4. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką.

Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.

2. Akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas.Remiantis Bendrovės valdybos pateiktu pranešimu, atšaukti Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Bendrovės

Naujai išleidžiamas akcijas dėl ketinimo viešai siūlyti naujas akcijas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

3. Bendrovės įstatų tvirtinimas; Bendrovės vadovo įgaliojimai.

3.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (visas pakeistų įstatų tekstas pridedamas kaip Priedas Nr. 1).

3.2. Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusiu,

Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

3.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti ir pateikti registravimui Bendrovės įstatų naują redakciją, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrui ir/ar notarų biurui ir/ar kitoms organizacijoms ir institucijoms visus ir bet kuriuos Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimui reikalingus dokumentus ir atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

4. Įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų siūlymo sąlygas.

Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (toliau – Siūlymo akcijos) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį išleidžiamą naujų akcijų skaičių.

5. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.Inicijuoti

Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
AUG1L

2018 m. kovo 20 d. Nasdaq Tallinn nusprendė AS Skano Group akcijas nuo balandžio 2 d. išbraukti iš Oficialiojo prekybos sąrašo ir įrašyti į Papildomąjį prekybos sąrašą.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
SKN1L

2018 m. kovo 28 d. AB Žemaitijos pienas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. priimto sprendimo „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas“.

Bendrovė skundžia visą sprendimą, kadangi mano, jog šis sprendimas nėra pagrįstas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
ZMP1L

AB Panevėžio statybos trestas pardavimai per 2017 metų dvylika mėnesių sudarė 56,351 mln. eurų, bendrovė uždirbo 0,194 mln. eurų grynojo pelno.

2017 metais baigiami statyti keli stambūs objektai, bei vykdomi naujų projektų pasiruošimo darbai lėmė bendrovės pajamų ir rezultato sumažėjimą.

Per tą patį laikotarpį AB „PST“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 73,816 mln. eurų. Grupės konsoliduotas 2017 metų grynasis pelnas buvo 0,753 mln. eurų

Bendrovės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, 2017 m. dvylikos mėnesių siekė 1,286 mln. eurų, Grupės – 2,148 mln. eurų.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
PTR1L

2018 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,005 euro (1,72%) vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai.

Įstatinio kapitalo didinimas iš banko lėšų.

Nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą 26.273.197,86 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 90.597.234 paprastąsias vardines 0,29 euro nominaliosios vertės akcijas.

Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei (po 20 %).

Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Nuspręsta:

patvirtinti banko įstatų naują redakciją (pridedama);
įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas.

Audito įmonės rinkimas. Nuspręsta:

išrinkti 2018 ir 2019 metų Banko ir Grupės konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nepriklausomą audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“;

nustatyti 2018 ir 2019 metų Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų audito paslaugų kainą, neviršijančią 85,5 tūkstančio eurų (be PVM) per metus, tame skaičiuje Banko – 39,5 tūkstančio eurų (be PVM).

Papildoma informacija dėl dividendų ir nemokamų akcijų.

Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami ir nemokamos akcijos bus skirstomos pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
SAB1L

AB Energijos skirstymo operatorius, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2018 metų 2 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 2018 m. 2 mėn.2017 m. 2 mėn.Pokytis
Pajamos111,2114,5-2,8 proc.
Koreguota EBITDA*34,332,36,4 proc.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2018 metų pirmus du mėnesius siekė 111,2 mln. eurų ir buvo 2,8 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 114,5 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

2018 metų sausio-vasario mėnesiais ESO uždirbo 34,3 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 6,4 proc. daugiau nei tuo pat metu 2017 metais, kai šis rodiklis buvo 32,3 mln. eurų. Rezultatus lėmė efektyvesnė įmonės veikla ir didesnės investicijos į tinklų modernizavimą.

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
ESO1L

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2018-03-29 valdybos sprendimu Nr.18-02, šaukiamas eilinis visuotinis AB Utenos trikotažas, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. balandžio 24 d. 11:00 val. J. Basanavičiaus g. 122, Utena (posėdžių salėje). Akcininkų registracijos laikas – nuo 10:00 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 17 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
  2. Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.
  3. 2017 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  4. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
  5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 17 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Dividendų mokėti neketinama.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
UTR1L

AB Kauno energija valdybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 2018-10-1 2018 m. balandžio 26 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2018 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val., vieta – Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimų projektai:

1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (pridedama).

2. AB „Kauno energija“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2017 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui AB „Kauno energija“ administracijos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2018 m. balandžio 19 d. dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Dividendams planuojama skirti 0.025 euro akcijai.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
KNR1L

Kiti grafikai

Amber Grid pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
AMG1L

Aprangos pozicijoje stop loss signalas @2.58.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
APG1L

AS Tallink Grupp akcijų kaina per savaitę nukrito -10.3%. Kompanijai nepavyko rasti strateginio investuotojo.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-29. Dividendai ir nepateisinti lūkesčiai
TAL1L

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: