Baltijos rinkų apžvalga 2018-10-10. Ar akcijų rinka prognozuoja krizę?

2018-10-10

Lietuvos ekonomika auga gana sparčiais tempais. Antro ketvirčio BVP metinis augimo tempas buvo didesnis už pirmo šių metų ketvirčio augimą.

Tačiau prieš metus BVP augimo tempas buvo 30-čia bazinių punktų spartesnis. Žodžiu, augimas yra, bet su lėtėjimo tendencija.


source: tradingeconomics.com

Šalies prekybos balansas rodo, kad esame importuojanti šalis ir ilgai dar tokia liksime.


source: tradingeconomics.com

Prie gana aukšto nedarbo lygio šalyje turime “normalią” infliaciją.


source: tradingeconomics.com


source: tradingeconomics.com

Ir jei pasiklausime Phillips kreive, kuri parodo, kad mažėjant nedarbo lygiui, infliacija auga. Tačiau nedarbo lygiui nemažėjant (kokį turime dabar), o infliacijai turint galimybę kilti dėl žaliavų kainų kilimo, turėsime šalyje nemalonę situaciją, kuri gali sukelti ekonominę krizę.

Prognozuojama, kad iki 2020 metų Lietuvos nedarbo lygis sumažės iki 7.2%, tačiau infliacija liks nepakitusi. Taip pat daroma prielaida, kad ECB bazines palūkanas pradės kelti tik 2019 m. antroje pusėje.

Tačiau kitų metų ekonominė situacija euri zonoje yra miglota ir dėl Muitų karo, ir dėl Brexit. Tad drąsiai galime teigti, kad prognozės yra labai optimistinės.

Ir panašu, kad Baltijos, ar bent jau Nasdaq Vilnius akcijos adekvačiai reaguoja į neaiškų rytojų. T.y. akcijų kainos krenta. OMX Baltic Benchmark indeksas šiemet jau prarado -1.43% vertės. Iki metų vidurio akcijų kainos dar kilo. Dabar – gilioje korekcijoje.

OMX Baltic Benchmark GI

Visai kaip 2007 metais, kai akcijos kai pradėjo kristi, tai dar ilgai krito iki krizės oficialaus paskelbimo. Na, bet neduokdie…

Akcijos

Vilniaus administracinis apygardos teismas atmetė AB Snaigė skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo. Bendrovės vadovybė nagrinėja gautą teismo sprendimą ir vertina jo apskundimo galimybes.

Be to, bendrovė turi finansinių problemų ir 2018 m. rugpjūčio 31 d. paskelbtose I pusmečio finansinėse ataskaitose atskleista kad bendrovės nuosavas kapitalas 2018 m. kovo 31 d. ir 2018 m. birželio 30 d. netenkino LR Akcinių bendrovių įstatyme 38 str. 3 d. nustatyto dydžio reikalavimo, t.y. buvo mažesnis nei ½ bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

Todėl 2018 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkai priėmė sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, tačiau dėl formalių neatitikimų jis nebuvo įregistruotas. Šio pranešimo dieną Bendrovė vis dar netenkina minėto nuosavo kapitalo reikalavimo.

Įgyvendinus 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, būtų išspręstas ir reikalaujamo minimalaus Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio klausimas.

Paliekam rekomendaciją akcijas parduoti.

Snaigė

***

AB Rokiškio sūris per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką paskelbtu akcijų supirkimo laikotarpiu nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. iki 2018 m. spalio 5 d. įsigijo 598.681 vnt. savų akcijų, kas sudaro 1,67 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.
Vienos akcijos supirkimo kaina buvo 2,62 EUR.
Bendra savų supirktų akcijų kaina sudarė 1.568.544,22 EUR.
Atsiskaitymas už supirktas akcijas įvyko 2018 m. spalio 9 d.

Pirkimo signalas @2.62.

Rokiškio sūris

***

Nuo 2018-10-10 iki 2018-10-24 bus parduodamos valstybei priklausančios AB Šiaulių bankas (ISIN kodas LT0000102253) akcijos, aukcioną skelbiant paskutinę viešo pardavimo dieną.

Maksimalus parduodamų akcijų skaičius – 1 033 432 vnt. (0,19% įstatinio kapitalo),
Minimalus parduodamų akcijų skaičius – 1 vnt.,
1 akcijos kaina – 0,60 EUR,
Rinka – VSE Public Sales (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga – SAB1LPS.

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) 2018 m. spalio 8 d. informuotas, kad Banko akcininkai – UAB prekybos namai „Aiva“, UAB „Mintaka“, Įmonių grupė „Alita“ AB, Gintaras Kateiva, Arvydas Salda, Algirdas Butkus, Kastytis Jonas Vyšniauskas, Sigitas Baguckas, Vigintas Butkus, Vytautas Junevičius ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (toliau – ERPB) – pasirašė susitarimą nutraukti Akcininkų sutartį, pasirašytą 2005 m. birželio 3 d.

Akcininkų sutarties nutraukimą paskatino tai, kad jos pasirašymo metu kelti tikslai, susiję su Banko valdysenos tobulinimu bei Banko veiklos vystymo plane numatytų priemonių įgyvendinimu, yra pasiekti – Bankas tapo nacionalinio lygmens finansų institucija, besispecializuojančia smulkiojo ir vidutinio verslo finansavime. Sutarties galiojimo laikotarpiu Banko kapitalo bazė ir rodikliai ženkliai sustiprėjo.

Susitarime numatyta, kad Akcininkų sutartis nustos galioti tą dieną, kai į ERPB vertybinių popierių sąskaitą bus įskaitytos 57 142 857 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės AB Šiaulių banko akcijos, kurios išleidžiamos, siekiant įgyvendinti ERPB teisę konvertuoti Bankui suteiktą subordinuotą konvertuojamąją 20 milijonų eurų paskolą.

Pirkimo signalas @0.479.

Šiaulių bankas

***

EfTEN Real Estate Fund III AS paskelbė 2018.09.30 dienos fondo vienetų grynąją turto vertę (NAV). Ji lygi 15.13 euro ir per rugsėjį pakilo 1.0%.

EfTEN Real Estate Fund III AS

***

2018 m. rugsėjo 25 d. AB Žemaitijos pienas per Centrinės reglamentuojamos informacijos bazę paskelbė pranešimą dėl sandorio įvertinimo tarp susijusių šalių (AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Klaipėdos pienas“).

Bendrovės audito komitetas pareiškė nuomonę, jog sandoris dėl įkeitimo objekto pakeitimo nepažeis akcininkų teisių ar interesų.

Bendrovės stebėtojų taryba taip pat neprieštaravo, jog sandoris būtų sudarytas. Atsižvelgiant į tai, buvo pakeistas įkeitimo objektas paskolos prievolei užtikrinti ir sandoris įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemaitijos pienas

***

Pranešame, kad šaukiamas AB Linas Agro Group, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas ir vieta – 2018 m. spalio 31 d. 10.00 val., viešbutis „Smėlynė“, Konferencijų salė (Smėlynės g. 3, Panevėžys, Lietuva).

Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. spalio 24 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2018 m. lapkričio 15 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
  2. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
  3. Dėl 2017–2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
  4. Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  5. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
  6. Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo.
  7. Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.
  8. Dėl Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018–2019 finansiniais metais rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2018 m. spalio 9 d. priimtu nutarimu.

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. spalio 31 d. 9.15 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. spalio 31 d. 9.55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

AB Linas Agro Group

***

APB Apranga pirkimo signalas @1.99. Stop loss @1.91.

AprangaNorite įveikti savo baimes rinkoje? Šie mokymai kaip tik jums. Registruokitės ir gaukite informaciją apie mokymus:

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: