AB Grigeo

Tagged: 

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • Author
  Posts
 • #311334 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio 20 d. įvyko AB „Grigeo“ Valdybos posėdis, kuriame patvirtintas 2018m. biudžetas.

  Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Grigeo Recycling“, 2018 m. pasieks 142,8 mln. EUR pardavimų apyvartą, t.y., 15,8 mln. EUR arba 12,4% daugiau nei 2017 m. laukiama apyvarta. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 8,6 mln. EUR ir bus 1,1 mln. EUR arba 14,7% didesnis už laukiamą 2017 metais. Prognozuojama, kad Grupės EBITDA 2018 m. sieks 22,9 mln. EUR.

  Taip pat planuojama, kad AB „Grigeo“ pardavimai 2018 m. sieks 81,3 mln. EUR ir bus 13,3 mln. EUR arba 19,6% didesni už laukiamus 2017 m. pardavimus. Bendrovė uždirbs 3,4 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, EBITDA sieks 11,6 mln. EUR.

  Šios prognozės nėra audituotos.

  #312387 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Grigeo“ ir UAB „Grigeo Baltwood“ su Vokietijos bendrove „Homanit Holding GmbH“ susitarė nutraukti ketinimų protokolą dėl 100 proc. UAB „Grigeo Baltwood“ akcijų pardavimo.

  „Homanit Holding GmbH” atlikus esamos infrastruktūros analizę ir įvertinus išaugusias numatomo investicinio projekto apimtis bei galimybes tolimesniam kompanijos vystymuisi tapo akivaizdu, jog UAB „Grigeo Baltwood“ valdomos teritorijos plotas nepatenkins būsimų „Homanit Holding GmbH“ verslo plėtros poreikių.

  Ketinimų protokolo nutraukimas pasirašytas 2018 m. vasario 2 d. UAB „Grigeo Baltwood“ tęsia savo veiklą AB „Grigeo“ įmonių grupės sudėtyje.

  UAB „Grigeo Baltwood“ gaminama medienos plaušų plokštė yra naudojama vidiniams baldų paviršiams, gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų apdailai, interjero ir parodų stendams, standžioms pakuotėms bei kitiems plataus vartojimo ir įvairios paskirties produktams gaminti. Kompanijoje dirba 140 žmonių, metinės gamybos apimtys siekia apie 23 mln. kvadratinių metrų. Šiuo metu bendrovė 80 proc. produkcijos eksportuoja į Europos Sąjungos šalis. Planuojama 2018 m. bendrovės apyvarta – apie 17 mln. eurų.

  #312552 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Per 2017 m. dvylika mėnesių įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Grigeo Recycling“, pasiekė 129,9 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 26,7% daugiau nei per 2016 m., kuomet konsoliduota Grupės pardavimo apyvarta siekė 102,5 mln. EUR.

  Per tą patį laikotarpį AB „Grigeo“ pardavimai siekė 71 mln. EUR ir tai yra 14 mln. EUR, arba 24,6% daugiau nei prieš metus.

  Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 8,4 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą ir tai yra 3,9 mln arba 86,7% daugiau nei prieš metus.

  Per dvylika 2017 m. mėnesių Bendrovė uždirbo 2,9 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą. Grupės ir Bendrovės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2016 m. dvylika mėnesių, augo atitinkamai 42,2% ir 9,7%, 2017 m. dvylikos mėnesių Grupės EBITDA sudaro 22,9 mln. EUR, Bendrovės – 10,2 mln. EUR.

  Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2017 metų 1-12 mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. prisegtas bylas).

  Priedai:
  GRI2017yIVq tarpinė atskaitomybė.pdf
  Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf

  #313317 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. 03-43 „Dėl AB „Grigeo“ padaryto teisės pažeidimo“. Bendrovė, vykdydama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos įpareigojimą, viešai skelbia informaciją dėl Lietuvos banko valdybos priimto nutarimo:

  AB „Grigeo“ įspėta už tai, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio reikalavimus nedelsdama neatskleidė viešai neatskleistos informacijos, todėl pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Reglamentas) 17 straipsnio 8 dalį.
  Bendrovės vadovas G. Pangonis, komentuodamas su Bendrove susijusią informaciją, nesilaikė Reglamento 14 straipsnio c punkte nustatyto draudimo, nes 2017 m. rugsėjo 20 d. pokalbio su BNS žurnalistu metu neteisėtai atskleidė būsimo įvykio, apie kurį kalbės su ūkio ministru ir apie kurį paskelbs per biržą, svarbą. Šio fakto, t. y. būsimo įvykio svarbos paviešinimas 2017 m. rugsėjo 21 d. ryte paskatino investuotojus priimti investicinius sprendimus pirkti AB „Grigeo“ akcijas.
  Dėl neteisėtų AB „Grigeo“ vadovo veiksmų 2017 m. rugsėjo 21 d. nuo prekybos sesijos pradžios 10 val. iki 14 val. 20 min. buvo susidariusi informacijos asimetrija, kai investuotojai, turėję prieigą prie informacijos, paskelbtos BNS tinklapyje, turėjo aiškų pranašumą prieš investuotojus, kurie galėjo naudotis tik tais informacijos šaltiniais, per kuriuos Bendrovė, vykdydama Vertybinių popierių įstatymo ir Reglamento reikalavimus, privalėjo atskleisti viešai neatskleistą informaciją.
  AB „Grigeo“, laikydamasi Reglamento 17 straipsnio 8 dalies reikalavimų, bendrovės vadovui neteisėtai atskleidus viešai neatskleistą informaciją, privalėjo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip iki rugsėjo 21 d. prekybos sesijos pradžios, atskleisti visą su ketinimų protokolo pasirašymu susijusią informaciją. Per „Nasdaq Vilnius“ biržos naujienų sistemą apie tai, kad AB „Grigeo“ ir UAB „Grigeo Baltwood“ su Vokietijos bendrove „Homanit Holding GmbH“ pasirašė ketinimų protokolą dėl 100 % UAB „Grigeo Baltwood“ akcijų pardavimo, pranešta tik 2017 m. rugsėjo 21 d. 14 val. 20 min., todėl Bendrovė nesilaikė Reglamento 17 straipsnio 8 dalies, nustatančios, kad neužtikrinus viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo tokia informacija turi būti nedelsiant atskleista, reikalavimų.

  Bendrovės vertinimu, Baltic News Service (BNS) išplatinta informacija buvo abstraktaus pobūdžio ir fragmentiška, todėl nepadarė reikšmingo poveikio akcijų kainų pokyčiui 2017-09-21 prekybos sesijos pradžioje. Bendrovės nuomone, didesnę įtaką akcijų pirkimo aktyvumui ir kainai turėjo 2017-09-21 dienraštyje „Verslo žinios“ paskelbtas straipsnis „Popieriaus pramonės aukso amžius: laukia pakuotės brangimo banga“, kuriame buvo teigiamai nušviestos popieriaus verslo perspektyvos (straipsnio nuoroda: https://www.vz.lt/pramone/2017/09/21/popieriaus-pramones-aukso-amzius-laukia-pakuotes-brangimo-banga).

  Bendrovė tyrimo metu aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos banku, ėmėsi veiksmų neviešos informacijos atskleidimo tvarkai atnaujinti, kad investuotojai būtų visais atvejais informuojami laikantis teisės aktų nuostatų.
  Lietuvos banko valdybos nutarimas per vieną mėnesį nuo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovė šiuo metu nėra priėmusi sprendimo dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo apskundimo.

  #313865 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

  Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II aukšto salėje.

  Akcininkai registruojami nuo 10.15 val., registracijos pabaiga – 10.55 val.

  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 19 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 11 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2018 m. gegužės 11 d., bus Bendrovės akcininkai.

  Susirinkimo darbotvarkė:

  Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2017 m.
  Bendrovės auditoriaus išvada.
  Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimas.
  Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymas.
  Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
  Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

  #313866 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. balandžio 4 d. vykusiame AB „Grigeo“ Valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti AB „Grigeo“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2018 m. balandžio 26 d., šią informaciją ir dokumentus: Bendrovės 2017 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą, Bendrovės 2017 m. auditoriaus išvadą ir audituotą Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. rinkinį, Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo projektą, kuriame Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3 942 000 EUR, t.y. po 0,06 EUR vienai akcijai, AB „Grigeo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 26 d., valdybos siūlomus sprendimų projektus dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, bei Bendrąjį balsavimo biuletenį (žr. priedus).

  Priedai:
  Grigeo pelno paskirstymo projektas 2017.pdf
  Grigeo 2018_04_26 VAS sprendimu projektai.pdf
  Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf
  Grigeo_2018_04_26 Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
  AB Grigeo IFRS 2017 LT.PDF

  #314343 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. balandžio 26 d. įvyko AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas išklausė Bendrovės 2017 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą, Bendrovės auditoriaus išvadą ir nusprendė:

  Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už
  2017 m.
  2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą:
  iš Bendrovės 17.933.516 Eur paskirstytino pelno skirti 3.942.000 Eur 2017 m. dividendams išmokėti, t. y. 0,06 euro dividendų* vienai akcijai, 130.000 Eur tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir 13.991.516 Eur perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
  Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti; įgalioti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 17 000 Eur be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą.
  * Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2018 m. gegužės 11 d. bus Bendrovės akcininkai. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos (t.y. iki 2018 m. gegužės 26 d.) . Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

  Priedai:
  Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf
  AB Grigeo IFRS 2017 LT.PDF

  #363928 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Nasdaq Vilnius sprendimu AB “Grigeo“ (GRG1L, ISIN kodas: LT0000102030) suteiktas stebimojo statusas.

  Po AB “Grigeo” 2020-01-09 pranešimo apie susidariusią situaciją AB “Grigeo Klaipėda”, išlieka neapibrėžtumas dėl AB „Grigeo Klaipėda“ įvykio galimų pasekmių AB „Grigeo“ įmonių grupei.

  Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
Reply To: AB Grigeo
Your information: