AB Gubernija

Tagged: 

This topic contains 26 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 7 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)
 • Author
  Posts
 • #310875 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Taisyta: teikiame patikslintas 2017 m. 9 mėnesių sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas (priede). Dėl techninės klaidos tikslinama:
  Balansas: per vienerius metus gautinos sumos – 848 tūkst. EUR; pirkėjų skolos – 841 tūkst. EUR;
  Pelno nuostolio ataskaita: pardavimo savikaina – 4414 tūkst. EUR;
  Pinigų srautų ataskaita: nusidėvėjimo, amortizacijos ir nuvertėjimo suma – 310 tūkst. EUR.

  Per 2017 m. devynis mėnesius AB „Gubernija“ patyrė neaudituotą 264 tūkst. EUR nuostolį. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu Bendrovė patyrė 188 tūkst. EUR. Bendrovės rezultatą lemia mažėjanti pardavimų rinka dėl pritaikyto akcizo mokesčio pokyčio ir taikomi Užstato sistemos administratoriaus administravimo mokesčiai.

  Pateikiame 2017 metų 9 mėnesių neaudituotas sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

  Priedai:
  2017 9 men.pdf

  #311079 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija““ (toliau – Bendrovė) buvo informuota, kad pagrindiniai Bendrovės akcininkai Vitas Tomkus ir UAB „Respublikos spaustuvė“ (toliau – Pardavėjai) pasirašė Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartys) su AB „MV GROUP Production“ (toliau – Pirkėjas).

  Sutartimis yra sutarta dėl 39 % Bendrovės akcijų pardavimo. Bendrovės akcijų pardavimo kaina bus galutinai patvirtinta sandorio užbaigimo metu.

  Pagal Sutartis Pirkėjas įgis nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas ir taps Bendrovės akcininku tik tuo atveju, jei įvyks Sutartyse numatytos išankstinės sąlygos sandorio užbaigimui, tarp kurių pagrindinė sąlyga yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai išdavimas Pirkėjui.

  Kaip Bendrovė buvo informuota, artimiausiu metu Pirkėjas kreipsis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl leidimo įvykdyti koncentraciją Pirkėjui įsigyjant iki 100 % Bendrovės akcijų.

  Apie tolimesnę Sutarčių įgyvendinimo eigą bus pranešta atitinkamai.

  #311080 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija“ buvo informuota, kad Uždaroji akcinė bendrovė „RESPUBLIKOS“ INVESTICIJA“ 2017 m. gruodžio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido uždarajai akcinei bendrovei „MG BALTIC TRADE“ visas reikalavimo teises, kylančias iš 2004 m. gruodžio 28 d. AB „Gubernija“ sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 0640404060817-20 su AB „Vilniaus banku“ (šiuo metu AB SEB bankas) ir AB banku „Hansabankas“ (šiuo metu Swedbank, AB).

  #311101 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija““ (toliau – Bendrovė) buvo informuota, kad pagrindiniai Bendrovės akcininkai Romualdas Dunauskas, Vijoleta Dunauskienė ir Neribota kompanija Javelin Finance (toliau – Pardavėjai) pasirašė Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartys) su AB „MV GROUP Production“ (toliau – Pirkėjas).

  Sutartimis yra sutarta dėl 39,97 % Bendrovės akcijų pardavimo. Bendrovės akcijų pardavimo kaina bus galutinai patvirtinta sandorio užbaigimo metu.

  Pagal Sutartis Pirkėjas įgis nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas ir taps Bendrovės akcininku tik tuo atveju, jei įvyks Sutartyse numatytos išankstinės sąlygos sandorio užbaigimui, tarp kurių pagrindinė sąlyga yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai išdavimas Pirkėjui.

  Kaip Bendrovė buvo informuota, artimiausiu metu Pirkėjas kreipsis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl leidimo įvykdyti koncentraciją Pirkėjui įsigyjant iki 100 % Bendrovės akcijų.

  Apie tolimesnę Sutarčių įgyvendinimo eigą bus pranešta atitinkamai.

  #312937 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Neaudituotais duomenimis 2017 metais AB „Gubernija“ pajamos sudarė 7,454 mln. EUR, atitinkamai 2016 m. pajamos buvo 8,184 mln. EUR. 8,9 proc. sumažėjus pardavimų apimtims, didėjo su veikla susijusios išlaidos. Tai lėmė prastesnius EBITDA ir grynojo pelno rodiklius. Bendrovės EBITDA 2017 metais siekė 5,3 tūkst. EUR, 2016 metais – 158 tūkt. EUR. 2017 m. dvylikos mėnesių nuostolis sudaro 0,646 mln. EUR, tuo tarpu 2016 m. nuostolis buvo 0,510 mln. EUR.

  Pateikiame 2017 m. dvylikos mėnesių neaudituotas sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal Verslo apskaitos standartus (VAS), priimtus taikyti Lietuvos Respublikoje, su atsakingų asmenų patvirtinimu.

  Šią informaciją taip pat galima rasti bendrovės tinklapyje http://www.gubernija.lt.

  Priedai:
  2017 m. sutrumpintos tarpines neaudituotos ataskaitos.pdf

  #313594 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB “Gubernija” akcijomis (GUB1L, ISIN kodas LT0000114357) 2018-03-26 nedelsiant iki esminės informacijos paskelbimo.

  Prekyba sustabdyta Lietuvos Banko nurodymu dėl esminės informacijos paskelbimo.

  #313597 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija“ (toliau Bendrovė) buvo informuota, kad 2018 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją AB „MV GROUP Production“ įsigyjant iki 100 proc. Bendrovės akcijų.

  #313598 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Nasdaq Vilnius sprendimu AB “Gubernija“ (GUB1L, ISIN kodas: LT0000114357) suteiktas stebimojo statusas.

  AB “Gubernija“ informavo, kad 2018 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją AB „MV GROUP Production“ įsigyjant iki 100 proc. Bendrovės akcijų.

  Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

  #313619 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, Dvaro g. 179, Šiauliai, Lietuva
  AB „Gubernija“ gavo vadovo pranešimus apie sandorius dėl bendrovės vertybinių popierių (pridedama).

  Priedai:
  Pranešimas apie vadovo..pdf

  #313623 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija“ , juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Susirinkimo data – 2018 m. balandžio 20 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia – 9.30 val., vieta – Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.00 val. iki 9.20 val.

  Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 13 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.)

  Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų bendrovės valdybos narių rinkimas.

  Sprendimo projektas susirinkimo darbotvarkės klausimu ir informacija susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.gubernija.lt meniu elemente „Investuotojams“.

  Su šia informacija ir dokumentais, kurie bus pateikiami neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo balandžio 10 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16 val., bendrovės buveinėje (Dvaro g. 179, Šiauliai).

  #313629 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Informuojame, kad gautas pranešimas apie AB „Gubernija“ akcijų paketo netekimą.

  Priedai:
  Pranesimas apie balsav..pdf

  #313630 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 27 d. iš užimamų pareigų atsistatydino esama AB „Gubernija“ (toliau – Bendrovė) valdyba ir Bendrovės generalinė direktorė Vijoleta Dunauskienė. Prieš atsistatydinant valdybai Bendrovės generaliniu direktoriumi išrinktas Algirdas Čiburys. Šie pasikeitimai Bendrovės valdyme atlikti įgyvendinant AB „Gubernija“ akcijų pirkimo pardavimo sandorio, kuriuo AB „MV Group Production“ įgijo 94,21 proc. Bendrovės akcijų, užbaigimo sąlygas.

  #313631 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija“ (Bendrovė) buvo informuota apie su bendrovės akcijomis įvykdytus sandorius: AB „MV Group Production“, juridinio asmens kodas 132082782, įgijo 15 196 239 vnt. Bendrovės akcijų, kas sudaro 94,21 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo (akcijų (balsų).

  #313704 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija“ gavo pranešimą apie balsavimo teisų netekimą.

  Pranešimas pridedamas.

  Priedai:
  Balsavimo teises.pdf

  #313705 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Gubernija“ gavo pranešimą apie vadovų sandorius.

  Pranešimai pridedami.

  Priedai:
  vadovas.pdf

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)
Reply To: AB Gubernija
Your information: