AB Linas Agro Group

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Linas Agro Group

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • Author
  Posts
 • #312938 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

  2. AB „Linas Agro Group” 2017–2018 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

  už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d.;

  3. AB „Linas Agro Group“ 2017–2018 finansinių metų 6 mėnesių konsoliduotąsias

  finansines ataskaitas (neaudituotas).

  Priedai:
  LNA_6_men_2017_2018_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
  LNA_2017-2018_IFRS_6 men_LT.pdf
  LNA_6_men_2017-2018_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf

  #313620 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Linas Agro Group“ gavo vadovo pranešimą apie sandorius dėl bendrovės vertybinių popierių (pridedama).

  Priedai:
  Pranesimas apie vadovaujamas pareigas einanciu asmenu sandorius.pdf

  #313622 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Linas Agro Group“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Dariumi Zubu glaudžiai susijusio juridinio asmens Akola ApS sandorius dėl emitento vertybinių popierių
  (žr. priedą).

  Priedai:
  Pranesimas apie vadovaujamas pareigas einanciu asmenu sandorius_Akola ApS.pdf

  #313626 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Linas Agro Group“, įmonės kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva

  Bendrovė informuoja, kad gavo valdybos pirmininko pavaduotojo Vytauto Šidlausko ir valdybos nario Artūro Pribušausko pranešimus dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos narių pareigų. Paskutinė Vytauto Šidlausko ir Artūro Pribušausko pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje bus 2018 m. kovo 30 d.

  Apie veiksmus dėl naujų Bendrovės valdybos narių išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

  #313703 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Linas Agro Group” gavo 2018 m. kovo 28 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Nr. 241-50 (toliau tekste – Sprendimas), kuriuo yra įpareigota paskelbti tokio turinio pranešimą:

  „3. Įpareigoti AB „Linas Agro Group“ nedelsiant viešai paskelbti pranešimą apie esminį įvykį, t. y. apie šį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą, nurodant:

  3.1. kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu AB „Linas Agro Group“ buvo įspėta dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio pažeidimo;

  3.2. kad AB „Linas Agro Group“ 2016-2017 finansinių metų, pasibaigusių 2017 m. birželio 30 d., konsoliduotosios metinės finansinės ataskaitos neatitinka 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ reikalavimų;

  3.3. pažeidimų poveikį finansinėms ataskaitoms: taikomi trumpesni, nei reikalaujama pagal 16 TAS, ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai sumažino ilgalaikio materialiojo turto vertę ir padidino sąnaudas, todėl AB „Linas Agro Group“ metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos neatskleidė tikro ir teisingo vaizdo: jeigu būtų taikomi ilgesni ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpiai, 2017 m. birželio 30 d. ilgalaikis materialusis turtas ir nepaskirstytasis rezultatas padidėtų.“

  Atsižvelgdama į tai, Bendrovė skelbia šį pranešimą apie esminį įvykį.

  AB „Linas Agro Group“ Finansų Direktoriaus komentaras :

  „Lietuvos banko“ tyrimas vyko tris mėnesius ir apėmė Grupės apskaitos politiką ir finansinių ataskaitų konsolidavimo principus, biologinio turto vertinimus, atsargų apskaitą, gautinų sumų apskaitą, dukterinėms bendrovėms suteiktas paskolas bei ilgalaikio materialaus turto apskaitą. „Lietuvos bankas“ išreiškė nuomonę, kad Grupė, sudarydama 2016–2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas, neperžiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko ir likvidacinių verčių. Iš esmės tai liečia seniai su turtu įsigytų žemės ūkio bendrovių ilgalaikį materialųjį turtą. Tyrimo metu nebuvo nustatyta tyčinės AB „Linas Agro Group“ veiklos, dėl kurios finansinė informacija neatitinka TAS reikalavimų. Atsižvelgdami į „Lietuvos banko“ sprendimą, inicijuojame Grupės ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laiko ir likvidacinių verčių peržiūrą nuo 2018 m. liepos 1 d.,“ – „Lietuvos banko“ tyrimo išvadas komentuoja AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas

  Laikydamasi skaidrumo ir informacijos prieinamumo kriterijų, Bendrovė poreikiui esant, ateityje informuos apie tolesnius savo veiksmus dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo.

  #353358 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atnaujinta kompanijos akcijų rekomendacija.

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
Reply To: AB Linas Agro Group
Your information: