AB Linas

This topic contains 5 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 2 months, 1 week ago.

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • Author
  Posts
 • #310877 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. lapkričio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2017 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

  AB „Linas“ 2017 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,28 mln. eurų, kai 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – 9,23 mln. eurų.

  AB „Linas“ įmonių Grupės 2017 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,28 mln. eurų, kai 2016 m. jos sudarė 9,24 mln. eurų.

  AB „Linas“ 2017 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,17 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,35 mln. eurų. 2016 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,46 mln. eurų, o Grupės – 0,58 mln. eurų.

  Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2017 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.
  Priedai:
  Linas_2017_9_men_informacija.pdf

  #312859 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario 27 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2017 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

  AB „Linas“ Bendrovės ir Grupės 2017 metų pardavimo pajamos sudarė 12,83 mln. eurų. 2016 metų pardavimo pajamos buvo 13,04 mln. eurų. Faktinės 2017 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2016 metų pajamomis yra 0,21 mln. eurų arba 1,6 % mažesnės.

  AB „Linas“ 2017 metų pelnas prieš apmokestinimą – 0,20 mln. eurų, kai 2016 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 0,52 mln. eurų.

  AB „Linas“ įmonių grupės 2017 metų pelnas prieš apmokestinimą – 0,46 mln. eurų, kai 2016 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 0,76 mln. eurų.

  AB „Linas“ įmonių grupės eksporto apimtys 2017 metais sudarė 82,5 % produkcijos pardavimų, kai 2016 metais buvo eksportuota 86,8 % produkcijos.

  Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2017 metų dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

  Priedai:
  Linas_2017_12_men_tarpine_informacija.pdf

  #313461 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 21 d. AB „Linas“ gavo pranešimą, kad Justina Ryškienė atsistatydina iš Audito komiteto nepriklausomo nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 09 d. dėl asmeninių priežaščių.

  #314014 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Linas“ valdybos siūlomi 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

  1. Auditoriaus išvada apie 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
  Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

  2. 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
  Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

  3. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
  Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
  1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 195.864 EUR;
  2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 166.405 EUR;
  3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 EUR;
  4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR;
  5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;
  6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;
  7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
  8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR;
  9) paskirstytini nuostoliai iš viso 29.459 EUR;
  10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;
  11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
  12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR;
  13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR;
  14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR;
  15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 29.459 EUR.

  4. Audito komiteto nario rinkimas.
  Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariu siūlyti išrinkti Daivutę Bareišienę.

  Priedai:
  Linas_metine_imformacija_2017.pdf

  #314020 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinei Bendrovei „Linas“ buvo paskirti 600 000 Eur dividendų iš dukterinės įmonės UAB „Lino apdaila“.

  #332059 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atnaujintas kompanijos akcijų tyrimas 2018 m.

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
Reply To: AB Linas
Your information: