AB Novaturas

Tagged: 

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 19 total)
 • Author
  Posts
 • #312723 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Dėl AB „Novaturas“ sąlyginio akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą:
  Novaturas PVA (ISIN kodas LT0000131872)
  emisijos dydis: 7 807 000,
  nominali vertė: 0.03 EUR,
  bendra nominali vertė: 234 210.00 EUR

  1. Įtraukti AB „Novaturas“ paprastąsias vardines akcijas (PVA), kurių ISIN kodas LT0000131872, į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu iki 2018 m. kovo 19 d. AB „Novaturas“ įvykdys šias AB Nasdaq Vilnius valdybos nustatytas sąlygas:

  1.1. teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtintas ir paskelbtas vertybinių popierių, kuriuos siekiama siūlyti viešai ir įtraukti į reguliuojamą rinką, prospektas; ir

  1.2. AB „Novaturas“ PVA bus viešai išplatintos tiek, kad būtų įvykdyti AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse nustatyti reikalavimai, įskaitant ir 5.4. punktą dėl išplatinto pakankamo laisvų akcijų skaičiaus.

  2. Nustatyti, kad AB „Novaturas“ paprastosios vardinės akcijos bus laikomos įtrauktomis į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą pateikus ataskaitą apie sąlygų įvykdymą ir AB Nasdaq Vilnius valdybai priėmus sprendimą, kad AB „Novaturas“ ir jos išleistos finansinės priemonės atitinka AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

  3. Jeigu bus įvykdytos šiame AB Nasdaq Vilnius valdybos sprendime nustatytos sąlygos, AB Nasdaq Vilnius valdyba nustatys įtraukimo į prekybos sąrašą dieną, kuri taip pat bus ir pirmoji šių finansinių priemonių kotiravimo diena. Numatoma, kad pirmoji AB „Novaturas“ PVA įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą diena bei pirmoji šių vertybinių popierių kotiravimo diena bus 2018 m. kovo 21 d.

  #312815 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovė „Novaturas“ skelbia prospektą ir pirminio viešojo siūlymo pradžią
  Bendrovė „Novaturas“ skelbia prospektą ir pirminio viešojo siūlymo pradžią – pranešimas spaudai [PDF]

  #312826 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS PRANEŠIMO PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

  Nuo 2018 metų vasario 27 dienos iki kovo 07 dienos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje vyks AB “Novaturas” pirminis viešas akcijų platinimo aukcionas, kurio metu akcijos bus viešai siūlomos mažmeniniams investuotojams Lietuvoje ir Estijoje.
  Instituciniai investuotojai gali teikti pavedimus tiesiogiai aukciono organizatoriui AB Swedbank (ne Lietuvoje registruoti instituciniai investuotojai turėtų susisiekti su p. Andres Suimets, tel. +372 613 1657 arba e-paštu andres.suimets@swedbank.ee, o Lietuvos instituciniai investuotojai turėtų kreiptis į p. Renatą Žeknį, telefonu +370 5 258 22 95 arba e-paštu Renatas.Zeknys@swedbank.lt).

  Siūlomas akcijų kiekis – 3,903,500 akcijų, kuris gali būti padidintas 1,249,120 papildomų akcijų, iš viso iki 5,152,620 akcijų.

  Mažmeniniai investuotojai savo pavedimus turi pateikti maksimalia 13.50 EUR/už vieną AB „Novaturas“ akciją kaina. Galutinė kaina už vieną akciją bus paskelbta kovo 08 dieną ir ji mažmeniniams investuotojams nebus didesnė nei 13.50 EUR/už akciją.

  Visi Nasdaq Vilnius nariai, turintys prieigą prie “Genium INET” prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo klientų pavedimus. Narių sąrašas pateikiamas čia.

  Pavedimai teikiami:
  Nuo vasario 27 d. iki kovo 06 d. – nuo 09:00 iki 16:00 val.
  Kovo 07 d. – nuo 09:00 iki 15:30 val.

  Sandorių sudarymas – iki 2018 m. kovo 09 d., 16:00 val.
  Atsiskaitymų data Lietuvos ir Estijos investuotojams – 2018 m. kovo 14 d.

  Aukciono taisyklės pateikiamos priede, o AB “Novaturas” prospektas dėl viešo akcijų siūlymo bei įtraukimo į Nasdaq Vilnius bei Varšuvos biržos reguliuojamas rinkas pateikiamas čia.

  SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

  Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

  Šio pranešimo ir kitos su AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) susijusios informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymais tam tikrose jurisdikcijose. Asmenys, pas kuriuos turėtų patekti šis pranešimas arba tokia kita informacija, turi tai žinoti ir tokių ribojimų laikytis.

  Šiuo pranešimu arba dėl šio pranešimo nėra teikiamas joks siūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių. Bet koks šiame pranešime minimas vertybinių popierių viešas siūlymas teikiamas tik remiantis ta informacija, kuri yra prospekte (toliau – Prospektas), kurį Bendrovė paskelbė dėl pirminio viešo savo akcijų siūlymo Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jomis pradžios reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (www.novaturasgroup.com). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas yra paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje (www.dm.pkobp.pl), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje (www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje (www.swedbank.ee).

  Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

  Priedai:
  Rules of the Subscription Process_23_02_2018_final_.pdf

  #313035 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Nuo 2018 metų vasario 27 dienos iki kovo 07 dienos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje vyks AB “Novaturas” pirminis viešas akcijų platinimo aukcionas, kurio metu akcijos bus viešai siūlomos mažmeniniams investuotojams Lietuvoje ir Estijoje.
  Instituciniai investuotojai gali teikti pavedimus tiesiogiai aukciono organizatoriui AB Swedbank (ne Lietuvoje registruoti instituciniai investuotojai turėtų susisiekti su p. Andres Suimets, tel. +372 613 1657 arba e-paštu andres.suimets@swedbank.ee, o Lietuvos instituciniai investuotojai turėtų kreiptis į p. Renatą Žeknį, telefonu +370 5 258 22 95 arba e-paštu Renatas.Zeknys@swedbank.lt).

  Siūlomas akcijų kiekis – 3,903,500 akcijų, kuris gali būti padidintas 1,249,120 papildomų akcijų, iš viso iki 5,152,620 akcijų.

  Mažmeniniai investuotojai savo pavedimus turi pateikti maksimalia 13.50 EUR/už vieną AB „Novaturas“ akciją kaina. Galutinė kaina už vieną akciją bus paskelbta kovo 08 dieną ir ji mažmeniniams investuotojams nebus didesnė nei 13.50 EUR/už akciją.

  Visi Nasdaq Vilnius nariai, turintys prieigą prie “Genium INET” prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo klientų pavedimus. Narių sąrašas pateikiamas čia.

  Pavedimai teikiami:
  Nuo vasario 27 d. iki kovo 06 d. – nuo 09:00 iki 16:00 val.
  Kovo 07 d. – nuo 09:00 iki 15:30 val.

  Sandorių sudarymas – iki 2018 m. kovo 09 d., 16:00 val.
  Atsiskaitymų data Lietuvos ir Estijos investuotojams – 2018 m. kovo 14 d.

  Aukciono taisyklės pateikiamos priede, o AB “Novaturas” prospektas dėl viešo akcijų siūlymo bei įtraukimo į Nasdaq Vilnius bei Varšuvos biržos reguliuojamas rinkas pateikiamas čia.

  SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

  Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

  Šio pranešimo ir kitos su AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) susijusios informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymais tam tikrose jurisdikcijose. Asmenys, pas kuriuos turėtų patekti šis pranešimas arba tokia kita informacija, turi tai žinoti ir tokių ribojimų laikytis.

  Šiuo pranešimu arba dėl šio pranešimo nėra teikiamas joks siūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių. Bet koks šiame pranešime minimas vertybinių popierių viešas siūlymas teikiamas tik remiantis ta informacija, kuri yra prospekte (toliau – Prospektas), kurį Bendrovė paskelbė dėl pirminio viešo savo akcijų siūlymo Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jomis pradžios reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (www.novaturasgroup.com). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas yra paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje (www.dm.pkobp.pl), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje (www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje (www.swedbank.ee).

  Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

  Priedai:
  Rules of the Subscription Process_23_02_2018_final_.pdf

  #313177 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Novaturas” informuoja apie siūlymo kainų ir galutinio siūlomų akcijų skaičiaus nustatymą (informacija pateikiama priede).

  Priedai:
  Siulymo kainos pranesimas.pdf

  #313316 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 15 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą įtraukti AB “Novaturas” akcijas į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą 2018 m. kovo 21 d. emitento prašymu, AB “Novaturas” pateikus ataskaitą apie Nasdaq Vilnius valdybos nustatytų sąlygų įvykdymą.

  Papildoma informacija:

  Emitento pavadinimas AB “Novaturas”
  Pavedimų knyga NTU1L
  ISIN kodas LT0000131872
  Akcijos nominali vertė 0,03 EUR
  Akcijų skaičius 7 807 000
  Pavedimų knygos numeris 152827
  ICB klasifikacija 5700 Kelionės ir laisvalaikis
  Prekybos sąrašas Oficialusis prekybos sąrašas

  Priedai:
  Prospectus Novaturas.pdf
  Prospekto santraukos vertimas i lietuviu kalba Novaturas.pdf

  #313439 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Novaturas” (toliau – “Bendrovė”) praneša, kad gavo informaciją, kad Bendrovė turi teisę gauti Turkijos Vyriausybės 2018 m. subsidijas maždaug 1,2 mln. EUR sumai ir tą patį iš Egipto turizmo ministerijos – 0,4 mln. EUR sumai. Pirmiau nurodytos sumos apskaičiuotos pagal planuojamą vasaros ir žiemos programos dydį ir gali kisti dėl programos apimties pasikeitimo. Be to, kadangi, subsidijos skiriamos USD valiuta, galutinė subsidijos vertė gali pasikeisti dėl valiutos svyravimo. Tikslūs subsidijų skaičiavimai atliekami kiekvieną mėnesį ir paprastai subsidijos išmokamos sekančiais metais.

  #313592 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Novaturo“ apyvarta 2018 m. vasario mėnesį sudarė 8,3 mln. eurų ir buvo 54% didesnė nei 2017 m. vasario mėnesio apyvarta.

  2018m. sausio – vasario mėnesiais „Novaturo“ apyvarta sudarė 15,7 mln. eurų ir buvo 50% didesnė nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu.

  „Novaturas“ per vasario mėnesį aptarnavo 11,9 tūkst. klientų ir tai buvo 55% daugiau nei 2017 m. vasario mėnesį. Bendrai per sausį – vasarį buvo aptarnauta 23,2 tūkst. klientų, tai buvo 52% daugiau lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.

  #313628 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Novaturas“ gavo pranešimus apie vadovaujamas pareigas einančių ir su jais susijusių asmenų sandorius (pridedami).

  Priedai:
  Ugnius Radvila_Lt.pdf
  Linas Aldonis_Lt.pdf
  Tomas Staskunas_Lt.pdf
  Vidas Paliunas_Lt.pdf
  CETO_Lt.pdf

  #313639 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Remdamasi AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) prospekto, kurį Lietuvos bankas patvirtino 2018 m. vasario 23 d. pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą (toliau – Prospektas), punktu „Siūlymo išlaidos ir sąnaudos“, Bendrovė skelbia informaciją, susijusią su Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo, įvykdyto pagal Prospektą, (toliau – Siūlymas) galutinėmis išlaidomis:

  – Su Siūlymu susijusios bendros iki šiol Bendrovės patirtos išlaidos sudarė 326 tūkstančius eurų.
  – Vidutinės Bendrovei priskirtos Siūlymo išlaidos skaičiuojant vienai Bendrovės akcijai sudarė 0.15 euro.
  Bendrovė nedengė Platintojų komisinių arba mokesčių išlaidų ar kitų su tuo susijusių sąnaudų, kurias patyrė Parduodantys akcininkai (kaip aprašyta Prospekte).

  #313640 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) gavo informaciją, kad http://www.delfi.lv portale (http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/turoperators-novatours-sogad-prognoze-35-40-apgrozijuma-pieaugumu.d?id=49874007) paskelbta informacija apie tai, kad Bendrovės dukterinės įmonės Novatours SIA pelnas ir apyvarta 2018 m. gali augti 35-40%, lyginant su 2017 m., taip pat vidutinė kelionės paketo kaina siekia 700 eurų, o internetiniai pardavimai sudaro 20 procentų nuo visų kelionių apimties.

  Kitame internetiniame http://www.tvnet.lv portale (http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/778611-novatours_60_klientu_celojumus_vasaras_sezonai_iegadajas_jau_rudeni) paskelbta informacija apie tai, kad Bendrovės dukterinė įmonė Novatours SIA pardavė 60 procentų vasaros sezono kelionių.

  Bendrovė atkreipia investuotojų dėmesį, kad aukščiau nurodyta informacija yra susijusi išimtinai su Novatours SIA (ne Bendrovės ar įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė) galimais veiklos rezultatais ir veiklos rodikliais, kurie priklausomai nuo aplinkybių, nebūtinai gali būti pasiekti, tai yra išimtinai Novatours SIA vadovo nuomonė, ir ši informacija nebuvo Bendrovės jokia apimtimi patikrinta, su Bendrove suderinta, Bendrovė nedalyvavo rengiant šią informaciją, taip pat ji yra neaudituota.
  Bendrovė taip pat informuoja, kad nei iki šio pranešimo paskelbimo neskelbė, nei artimiausioje ateityje neplanuoja skelbti savo, įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė ir/ar atskirų dukterinių bendrovių pelno ir apyvartos prognozių. Tuo atveju, jei ateityje Bendrovė nuspręstų skelbti prognozes, investuotojai būtų informuoti apie tai teisės aktų nustatyta tvarka.

  #313893 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Novaturas“ gavo pranešimus apie vadovaujamas pareigas einančių ir su jais susijusių asmenų sandorius (pridedami).

  Priedai:
  CETO_Lt.pdf
  Linas Aldonis_Lt.pdf

  #314061 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. gegužės 7 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

  Susirinkimo vieta – viešbutis Radisson BLU Lietuva, konferencijų salė OMEGA, Konstitucijos pr. 20, Vilnius 09308, Lietuvos Respublika, Susirinkimo laikas 15.00 val. (akcininkų registracijos pradžia – 14.00 val., pabaiga – 14.45 val.).

  Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 27 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2018 m. balandžio 10 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2 (dviejų) Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimas.

  2. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.

  Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 7 807 000 akcijas.

  Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

  Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika) darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – atitinkamą paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu gytis.smolskas@novaturas.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais turi būti gauti Bendrovėje iki 2018 m. balandžio 22 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
  Priedai:
  CV_PiotrNowjalis.pdf
  VAS balsavimo biuletenis Novaturas VAS 1.3.doc
  Sprendimu projektai Novaturas VAS 1.4.doc
  180406_CV_FranzLeitner_en_EI-SVB.pdf

  #314202 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Novaturo“ apyvarta 2018 m. kovo mėnesį sudarė 10,1 mln. eurų ir buvo 46% didesnė nei 2017 m. kovo mėnesio apyvarta.

  2018m. sausio – kovo mėnesiais „Novaturo“ apyvarta sudarė 25,8 mln. eurų ir buvo 49% didesnė nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu.

  „Novaturas“ per kovo mėnesį aptarnavo 14,4 tūkst. klientų ir tai buvo 50% daugiau nei 2017 m. kovo mėnesį. Bendrai per sausį – kovą buvo aptarnauta 37,6 tūkst. klientų, tai buvo 51% daugiau lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.

  #314557 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Novaturas 2017 m. veiklos analizė.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 19 total)
Reply To: AB Novaturas
Your information: