AB Panevėžio statybos trestas

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Panevėžio statybos trestas

This topic contains 11 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 3 months, 2 weeks ago.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • #311560 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Konkurencijos taryba priėmė sprendimą AB Panevėžio statybos trestas skirti 8 513 500 Eur baudą už susitarimus su UAB „Irdaiva“, kuomet dalyvavo viešuosiuose konkursuose, viešai sudarydami jungtinės veiklos sutartis, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

  AB Panevėžio statybos trestas nesutinka su Konkurencijos tarybos sprendimu ir jokių konkurencijos teisės normų pažeidimų nepadarė. Šią poziciją įmonė gins teisinėmis priemonėmis teismuose.

  #311984 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Informuojame, jog AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – PST) pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl 2017-12-20 Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 2S-11 (2017), kuriuo PST buvo paskirta 8 513 500 EUR bauda už tariamai konkurenciją ribojantį susitarimą. Sprendimas skųsti Konkurencijos tarybos nutarimą buvo priimtas išanalizavus institucijos sprendimo motyvus. PST nesutinka su principine Konkurencijos tarybos išvada, jog tarp PST ir UAB „Irdaiva“ sudarytomis jungtinės veiklos sutartimis buvo siekiama riboti konkurenciją 24-iuose UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ organizuotuose viešuosiuose pirkimuose. Jungtinės veiklos sutartys buvo reikalingos tam, kad PST galėtų peržengti viešųjų pirkimų sąlygose numatytą kvalifikacinės atrankos barjerą. Įvertinusi nagrinėtų viešųjų pirkimų rezultatus pati Konkurencijos taryba pripažino, jog veikdama savarankiškai PST nebūtų galėjusi peržengti kvalifikacinės atrankos etapo ir konkuruoti dėl sutarties sudarymo absoliučioje daugumoje iš nagrinėtų 24 viešųjų pirkimų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, PST laikosi pozicijos, jog bendradarbiavimas, sudaręs prielaidą įmonei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kuriuose ji kitu atveju nebūtų dalyvavusi, negali būti kvalifikuojami kaip sutarimas, sudarytas konkurencijos ribojimo tikslais.

  #312266 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Panevėžio statybos trestas“ įsigijo UAB „Ateities projektai“ akcijas
  AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos sprendimu, Bendrovės nuosavybėn iš UAB „PST investicijos“, į/k 124665689, įsigijo 25 600 (dvidešimt penkis tūkstančius šešis šimtus) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų, 96 ct.) nominalios vertės UAB „Ateities projektai“, į/k 300560621, akcijų, kas sudaro 100 proc. UAB “Ateities projektai” įstatinio kapitalo.

  UAB „Ateities projektai“ yra įsigijusi 2,3289 ha žemės sklypą Palangos mieste, į šiaurę nuo Palangos centro, naujai besivystančiame rajone – Kunigiškėse. Ši kryptis yra viena perspektyviausių, vertinant Palangos miesto tolimesnės plėtros galimybes. AB „Panevėžio statybos trestas“ šiame žemės sklype planuoja vystyti nekilnojamojo turto projektą.

  #312386 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė sutartį su UAB „Naujasis Užupis“, dėl gyvenamųjų namų komplekso statybos, Aukštaičių g. 10 Vilniuje. Bendras pastatų plotas apie 16000 m2 , projektą numatyta įgyvendinti per 18 mėnesių.

  #313143 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 241-40 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Panevėžio statybos trestas“. Bendrovė, vykdydama sprendime nurodytą įpareigojimą, viešai skelbia Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytą informaciją:

  AB „Panevėžio statybos trestas“ skirta 40 000 (keturiasdešimties tūkstančių) eurų bauda už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavomo rinka 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą;
  Bendrovė, neužtikrinusi informacijos, susijusios su Konkurencijos tarybos atliekamu tyrimu, konfidencialumo, nedelsdama neatskleidė šios viešai neatskleistos informacijos, susijusios su vykstančiu tyrimu ir gresiančiomis sankcijomis, kurių maksimali riba sudarė 21 proc. Bendrovės nuosavo kapitalo ir buvo beveik 5 kartus didesnė už 2016 m. Bendrovės grynąjį pelną, todėl galėjo reikšmingai paveikti Bendrovės finansinę padėtį;
  Dėl pažeidimo susidarė investuotojams žinomos informacijos asimetrija ir buvo pažeisti investuotojų interesai;
  Pažeidimas truko 5 prekybos reguliuojamoje rinkoje dienas;
  Nustatytas pažeidimas yra nesuderinamas su sąžininga ir skaidria finansinių priemonių rinka ir investuotojų interesų apsauga ir daro žalą Lietuvos Respublikos finansų rinkos patikimumui ir stabilumui;
  Bendrovė nustatyto pažeidimo nepripažino ir nesiėmė priemonių, kad pažeidimas būtų nutrauktas, nepaisydama to, kad Lietuvos bankas buvo atkreipęs Bendrovės dėmesį į pažeidimus.

  Bendrovė laikosi pozicijos, kad viešo pranešimo paskelbimas apie Konkurencijos tarybos vykdomą tyrimą galimai būtų padaręs daugiau žalos investuotojų interesams ir vykdomam tyrimui nei nepaskelbimas, kadangi: 1) Bendrovė Konkurencijos tarybos tyrimą pačios Konkurencijos tarybos nurodymu laikė konfidencialiu, 2) Bendrovė neatliko jokių konkurenciją ribojančių veiksmų, todėl neturėjo pagrindo tikėtis baudos, tuo labiau maksimalios, paskyrimo.

  Bendrovė žinodama visas su ja susijusias Konkurencijos tarybos vykdomo tyrimo aplinkybes, maksimalios sankcijos skyrimą Bendrovei laikė nerealiu ir tik teorinę galimybę turinčiu įvykiu. Šiame kontekste tokios informacijos skelbimas buvo laikomas žalingu Bendrovės akcininkams, kadangi tai pakenktų bendrovės reputacijai ir investuotojus labiau klaidintų, nei padėtų jiems priimti investicinius sprendimus. Tai, kad Konkurencijos tarybos nutarimas skirti Bendovei baudą yra neteisingas ir nepagrįstas, Bendrovė įrodinėja teisme.

  Gavusi Konkurencijos tarybos priimtą nutarimą apie jį Bendrovė pranešė nedelsiant, teisės aktų nustatyta tvarka.

  Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. sprendimas per vieną mėnesį nuo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo apskundimo Bendrovė spręs išsamiai išnagrinėjusi baudos skyrimo motyvus.

  #313178 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Panevėžio statybos trestas“ su partneriais Jekabpilio miesto taryboje pasirašė rangos sutartį dėl naujo sporto centro statybos. Daugiafunkciniame sporto centre bus įrengta ledo arena, įvairios paskirties sporto salės, konferencijų salė, kavinė, automobilių stovėjimo aikštelė. Projekto vertė 13,1 mln. Eur. Projektą numatoma pabaigti 2020 metų vasarą.

  #313228 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Panevėžio statybos trestas“ su partneriais Jekabpilio miesto taryboje pasirašė rangos sutartį dėl naujo sporto centro statybos. Daugiafunkciniame sporto centre bus įrengta ledo arena, įvairios paskirties sporto salės, konferencijų salė, kavinė, automobilių stovėjimo aikštelė. Projekto vertė 13,1 mln. Eur. Projektą numatoma pabaigti 2020 metų vasarą.

  #313600 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 27 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
  Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.
  Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).
  Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 20 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
  Teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 14 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
  Susirinkimo darbotvarkė:
  1. Audito išvados dėl 2017 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
  2. Bendrovės 2017 m. metinis pranešimas.
  3. Bendrovės 2017 metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
  5. Audito komiteto narių rinkimas.
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
  Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
  Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. Paštu pst@pst.lt
  Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2018 m. balandžio 13 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
  Siūlymai raštu iki 2018 m. balandžio 27 dienos 8 valandos gali būti pristatomi (darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki susirinkimo dienos (2018 m. balandžio 27 d.) 8 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės klausimais.
  Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2018 m. balandžio 27 dienos 8 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
  Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje – http://www.pst.lt.
  Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko turimos bendrovės akcijos yra laikomos keliose vertybinių popierių sąskaitose, akcininkas gali įgalioti po atskirą įgaliotinį dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime pagal kiekvienoje vertybinių popierių sąskaitoje laikomų akcijų suteikiamas teises. Tokiu atveju akcininko duoti įgaliojimai galioja vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
  Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.
  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.
  Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt meniu punkte „ investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai:
  – pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
  – bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
  – sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;
  – bendrojo balsavimo biuletenio forma.

  #313709 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai per 2017 metų dvylika mėnesių sudarė 56,351 mln. eurų, bendrovė uždirbo 0,194 mln. eurų grynojo pelno.
  2017 metais baigiami statyti keli stambūs objektai, bei vykdomi naujų projektų pasiruošimo darbai lėmė bendrovės pajamų ir rezultato sumažėjimą.
  Per tą patį laikotarpį AB „PST“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 73,816 mln. eurų. Grupės konsoliduotas 2017 metų grynasis pelnas buvo 0,753 mln. eurų
  Bendrovės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, 2017 m. dvylikos mėnesių siekė 1,286 mln. eurų, Grupės – 2,148 mln. eurų.

  Priedai:
  PST_SOLO_2017.pdf
  PST_GRUPE_2017.pdf

  #314258 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Informuojame, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 5 dalimi, nutarė pratęsti sprendimo paskelbimo terminą iki 2018 m. gegužės 9 d., dėl 2017-12-20 Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo.

  #315120 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pranešame, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (juridinio asmens kodas 147732969, buveinė registruota adresu P.Puzino g. 1, Panevėžys) 2018 m. birželio 25 d. pirmajame naujos valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas valdybos narys Remigijus Juodviršis

  #336799 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atnaujintas kompanijos 2018 m. veiklos tyrimas. Rekomendacija nepakeista.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
Reply To: AB Panevėžio statybos trestas
Your information: