AB Rokiškio sūris

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Rokiškio sūris

This topic contains 11 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 2 months, 1 week ago.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • #310557 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Rokiškio sūris”, Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2017-11-21 17:06 CET
  (GLOBE NEWSWIRE) — Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2017-11-21 sprendimu, 2017
  m. gruodžio 13 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris”
  (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis)
  akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės
  g.3, Rokiškis).
  Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.
  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. gruodžio 6 d.
  Susirinkimo darbotvarkė:
  1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
  2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
  Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
  1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
  Sprendimo projektas:
  Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius: Antaną Kavaliauską, Darių Norkų,
  Antaną Trumpą, Dalių Trumpą ir Ramūną Vanagą.
  1. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
  Sprendimo projektas:
  Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą naujai 4 metų kadencijai išrinkti: Paul M
  Campbell (Fonterra Co-operative Group Limited specialių projektų direktorius),
  Antaną Kavaliauską (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Darių Norkų (AB
  „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Antaną Trumpą (AB
  „Rokiškio sūris“ direktorius), Ramūną Vanagą (AB „Rokiškio sūris“ plėtros
  direktorius).
  Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
  visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2017 m. gruodžio 6
  d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
  asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
  Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
  balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
  akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
  balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
  Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar
  juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo
  pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas
  įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
  nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias
  turėtų jo atstovaujamas akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo
  formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat
  apima teisę klausti.
  Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
  užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma,
  ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta
  Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje
  „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus
  10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
  registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
  patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip
  paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB
  „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.
  Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo
  biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių
  įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo
  biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios
  akcininko valios.
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
  ryšių priemonėmis.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
  balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
  turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
  priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
  susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
  pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu
  Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu
  rokiskio.suris@rokiskio.com Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
  vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
  balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
  įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu,
  juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,
  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com
  Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
  darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.
  Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
  susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
  (fizinio arba juridinio) kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai
  bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų
  susirinkimo.
  Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei
  atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.
  Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie
  susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia
  informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima
  nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai
  akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų,
  pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti
  komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju
  kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.
  Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su
  visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei
  kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti
  informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio
  sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje
  http://www.rokiskio.com skyrelyje „Investuotojams“ .
  Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų
  vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios
  šimtosios euro). Visos akcijos turi balsavimo teisę. Bendrovės akcijų ISIN
  LT0000100372.

  Dalius Trumpa
  Valdybos pirmininkas
  +370 458 55200

  1. BBB 2017 12 13.pdf
  (https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=654032)

  #310561 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Dėl numatomos AB „Rokiškio sūris“ dividendų politikos, Strateginio Investavimo sutarties nutraukimo galimybių ir kt.

  AB “Rokiškio sūris”, Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2017-11-21 08:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

  AB „Rokiškio sūris“ informuoja, kad kartu su Strateginio Investavimo Sutartimi pasirašytoje Akcininkų Sutartyje tarp Antano Trumpos, Ledinos Trumpienės, Daliaus Trumpos, Rasos Trumpienės, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding (Latvija) ir Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. (Nyderlandai) yra numatyta patvirtinti dividendų politiką, pagal kurią dividendams bus skiriama 100% finansinio laikotarpio pelno, atėmus valdybos patvirtiname biudžete numatytas lėšas investicijoms (CAPEX), apyvartiniam kapitalui ir kitiems tikslams. Dividendų politika bus teikiama tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.
  AB „Rokiškio sūris“ informuoja, kad Strateginio Investavimo sutartyje tarp Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. ir AB „Rokiškio sūris“ yra numatyta galimybė vienai iš šalių pageidaujant nutraukti sutartį. Tokiu atveju AB „Rokiškio sūris“ įsipareigoja nupirkti ir Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. 10% akcijų už išleistos emisijos kainą, t.y. 1,98 Eur už vieną akciją.
  AB „Rokiškio sūris“ informuoja, kad jokie bendrovės valdymo organai nėra priėmę ir artimiausiu metu nesiruošia priimti jokių sprendimų dėl bendrovės pasitraukimo iš vertybinių popierių biržos. Spaudoje pasirodžiusi informacija apie tokius svarstymus yra tik privati, šeimos rate aptarta, skirtinga Antano Trumpos ir Daliaus Trumpos nuomonė šiuo klausimu.

  #310562 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Patvirtintas privalomas oficialus siūlymas supirkti likusias AB „Rokiškio sūris“ akcijas
  AB “Rokiškio sūris”, Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2017-11-21 08:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) — 2017 m. lapkričio 20 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Antano Trumpos, Ledinos Trumpienės, Daliaus Trumpos, Rasos Trumpienės, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding (Latvija) ir Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. (Nyderlandai) (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjai) pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Rokiškio sūris“ (juridinio asmens kodas 173057512, buveinės adresas: Pramonės g.3, LT-42150, Rokiškis) paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, mokant už vieną akciją 2,75 euro (du eurus ir septyniasdešimt penkis euro centus).
  Oficialaus siūlymo teikėjai teikia siūlymą supirkti likusias 6.594.316 (šešis milijonus penkis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus šešiolika) paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės Bendrovės akcijų, kurių ISIN kodas LT0000100372, kas sudaro 18,38 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų ir balsų.
  Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną nuo Lietuvos banko sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos, t.y. nuo 2017 m. lapkričio 24 dienos.
  Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis – 14 kalendorinių dienų (nuo 2017 m. lapkričio 24 d. iki 2017 m. gruodžio 7 d. (įskaitytinai)).
  Privalomas nekonkurencinis oficialus siūlymas supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB „Rokiškio sūris“ akcijas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB SEB bankui.
  Išsamios privalomo oficialaus siūlymo sąlygos yra pateiktos pridedamame patvirtintame privalomo oficialaus siūlymo cirkuliare.

  LB patvirtintas cirkuliaras.pdf

  #310563 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Rokiškio sūris“ suteiktas stebimojo statusas
  Vilnius, Lietuva, 2017-11-21 09:12 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Nasdaq Vilnius sprendimu AB “Rokiškio sūris“ (RSU1L, ISIN kodas: LT0000100372) suteiktas stebimojo statusas.
  AB “Rokiškio sūris“ informavo, kad Lietuvos bankas patvirtino privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Rokiškio sūris“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti.
  Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

  #310587 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Oficialus siūlymas supirkti AB ”Rokiškio sūris” akcijas
  Vilnius, Lietuva, 2017-11-23 13:08 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Nuo 2017-11-24 pradedamas privalomo oficialaus siūlymo supirkti AB ”Rokiškio sūris” PVA (ISIN kodas LT0000100372) įgyvendinimas.
  1 akcijos kaina – 2,75 EUR.
  Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2017-12-07.
  Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 6 594 316 vnt., minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
  Rinka – VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga – RSU1LTO11.

  #311166 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio 11 d. AB „Rokiškio sūris“ gavo iš oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ akcijas teikėjų – Antano Trumpos, Ledinos Trumpienės, Daliaus Trumpos, Rasos Trumpienės, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding (Latvija) ir Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. (Nyderlandai) oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą, kurios duomenimis oficialaus siūlymo laikotarpiu (nuo 2017-11-24 iki 2017-12-07) buvo nupirkta 89 071 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės AB „Rokiškio sūris“ akcijų, kas sudaro 0,25 proc. balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Pagal oficialaus siūlymo teikėjų pasirašytą susitarimą, akcijas lygiomis dalimis įsigijo SIA „RSU Holding (Latvija) (44 536 vnt. akcijų) ir UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (44 535 vnt. akcijų).

  #311167 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio 12 d. AB „Rokiškio sūris“ gavo pranešimus apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius (pridedama).


  PPIV pranesimas 2017 12 12.pdf 
  RSU Holding pranesimas 2017 12 12.pdf 

  #311200 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio 13 d. įvykusiame AB „Rokiškio sūris“ valdybos posėdyje priimti šie sprendimai:

  Bendrovės valdybos pirmininku išrinktas Antanas Trumpa.
  Bendrovės valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Antanas Kavaliauskas.
  Gavus 2017 m. gruodžio 13 d. direktoriaus Antano Trumpos prašymą atleisti jį iš bendrovės vadovo pareigų nuo 2017 m. gruodžio 31 d., priimtas sprendimas jį atleisti iš užimamų pareigų, ir nuo 2018 m. sausio 1 d. AB „Rokiškio sūris“ vadovo (direktoriaus) pareigoms išrinkti Dalių Trumpą.

  #311201 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio 13 d. AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1.Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

  Sprendimas:

  Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius: Antaną Kavaliauską, Darių Norkų, Antaną Trumpą, Dalių Trumpą ir Ramūną Vanagą.

  2.Bendrovės valdybos narių rinkimai.

  Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą naujai 4 metų kadencijai išrinkti: Paul M Campbell (Fonterra Co-operative Group Limited specialių projektų direktorius), Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Antanas Trumpa (AB „Rokiškio sūris“ direktorius), Ramūnas Vanagas (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).

  #313868 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2018-04-04 sprendimu, 2018 m. balandžio 27 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).
  Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 20 d.

  Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 14 d.

  Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
  2. Audito komiteto išvada.
  3. Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
  4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
  6. Dividendų politikos tvirtinimas.
  7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
  8. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.
  9. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

  Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2018 m. balandžio 20 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Priedai:
  RS finansines ataskaitos ir metinis pranesimas 2017 LT.pdf
  Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
  Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
  Audito komiteto veiklos ataskaita 2017 LT.pdf
  Sprendimu projektai.pdf
  Bendroves dividendu politika.pdf

  #313873 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. balandžio 4 d. vykusiame AB „Rokiškio sūris“ valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti 2018 m. balandžio 27 d. įvyksiančiam AB „Rokiškio sūris“ visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo projektą, pagal kurį Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3 586 797 EUR, t.y. po 0,10 EUR vienai paprastajai vardinei akcijai.

  #331984 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atnaujintas kompanijos akcijų tyrimas 2018 m.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
Reply To: AB Rokiškio sūris
Your information: