AB Šiaulių bankas

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Šiaulių bankas

This topic contains 17 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 5 months, 3 weeks ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 18 total)
 • Author
  Posts
 • #311165 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Po AB Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP), Lietuvos bankas nustatė tokius minimalių nuosavų lėšų reikalavimus:
  bendro I lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas – 9,4 proc.,
  bendro kapitalo pakankamumo koeficientas – 12,9 proc.

  #311198 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).


  INVL Extremo II_PF_20171213_LT.pdf 

  #311330 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

  INVL_BF_20171218_LT.pdf 

  #311551 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas iš Lietuvos banko gavo informaciją, kad nuo 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikoje taikoma anticiklinio kapitalo rezervo norma bus lygi 0,5 procento. Dabartinė Šiaulių banko kapitalo atsarga yra pakankama, todėl jokių papildomų priemonių siekiant užtikrinti naujo reikalavimo vykdymą nereikės.

  #311552 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Banko valdybos sprendimu išleista 3 metų trukmės 20 mln. eurų 0,60 proc. metinių palūkanų obligacijų emisija. Obligacijos neviešai išplatintos 2017 m. gruodžio 21 d.

  Emisijos sąlygose numatytas išleistų obligacijų įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje – per 12 mėnesių nuo išplatinimo jas ketinama įtraukti į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą. Siekiant įtraukti obligacijas į prekybą, bus parengtas prospektas, kuriame bus atskleista detali obligacijų emisijos informacija.

  #311829 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai

  AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).


  D_Soriene_20180102_lt.pdf 
  D_Savickas20180102_lt.pdf 

  #312027 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

  #312222 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Šiaulių Bankas nutraukia nario identifikacinio kodo FBI naudojimą Nasdaq Vilnius biržoje. Šiaulių Bankas toliau naudos nario identifikacinį kodą – SLB.

  #312267 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).
  Priedai:
  INVL_BF_20180126_LT.pdf

  #312896 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame 2017 metų 12 mėnesių Banko ir Banko grupės veiklos apžvalgą bei tarpinę informaciją su atsakingų asmenų patvirtinimu (pridedama).

  Priedai:
  Apzvalga_2017_12_(lit).pdf
  Tarpine_2017_12_(lit).pdf

  #313142 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

  Pateikiami valdybos parengti sprendimų projektai 2018 m. kovo 29 d. vyksiančio AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

  Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.
  Bankas siūlo 0.005 euro dividendus
  Priedai:
  Metinis_pranesimas_2017.pdf
  Sprendimu_projektai.pdf
  Istatu_pakeit_lyginamasis_var.pdf
  Pelno_paskirst_projektas.pdf
  AK_protok_israsas.pdf
  Istatu_nauja_redakcija.pdf

  #313710 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

  Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
  Susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).

  Audito įmonės išvados pristatymas.
  Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama).

  Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
  Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

  2017 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  Patvirtintas 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

  Banko pelno paskirstymas.
  Patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama).

  Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,005 euro (1,72%) vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai.

  Įstatinio kapitalo didinimas iš banko lėšų.
  Nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą 26.273.197,86 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 90.597.234 paprastąsias vardines 0,29 euro nominaliosios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei (po 20 %).

  Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
  Nuspręsta:

  patvirtinti banko įstatų naują redakciją (pridedama);
  įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas.

  Audito įmonės rinkimas.
  Nuspręsta:

  išrinkti 2018 ir 2019 metų Banko ir Grupės konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nepriklausomą audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“;
  nustatyti 2018 ir 2019 metų Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų audito paslaugų kainą, neviršijančią 85,5 tūkstančio eurų (be PVM) per metus, tame skaičiuje Banko – 39,5 tūkstančio eurų (be PVM).
  Papildoma informacija dėl dividendų ir nemokamų akcijų.

  Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami ir nemokamos akcijos bus skirstomos pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių. Susirinkimo teisių apskaitos diena – 2018 m. balandžio 13 d.

  Priedai:
  Metinis_pranesimas_2017.pdf
  Pelno_paskirstymas.pdf
  SB_istatai.pdf

  #313856 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas), įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

  Siekiant pagal Lietuvos banko nustatytus Atlygio politikos reikalavimus mokėti grupei darbuotojų kintamojo atlygio dalį Banko akcijomis, 2018 m. balandžio 3 d. Nasdaq Vilnius biržoje pagal darbuotojų grupės jungtinius pavedimus sudaryti Banko akcijų pirkimo sandoriai. Už šiais sandoriais nupirktas 1 624 394 Banko akcijas sumoka Bankas ir Banko finansinės grupės įmonės – tokiu būdu įvykdoma prievolė mokėti kintamojo atlygio dalį Banko akcijomis.

  #313904 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

  AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

  Priedai:
  D_Soriene_1_lit.pdf
  A_Butkus_lit.pdf
  V_Urboniene_lit.pdf
  I_Baranauskiene_lit.pdf
  V_Sinius_lit.pdf
  D_Soriene_lit.pdf
  J_Bartkus_lit.pdf
  D_Savickas_lit.pdf

  #314063 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą anuliuoti pavedimus AB ”Šiaulių bankas“ (SAB1L, ISIN kodas LT0000102253) pavedimų knygoje 2018-04-12 dėl akcinio įvykio (įstatinio kapitalo didinimo iš bendrovės lėšų) poveikio akcijų kainai daugiau kaip 10%.

  2018-04-12 diena yra pirmoji diena, pradedant kuria automatinio įvykdymo sandoriais įsigyjamos akcijos nesuteikia teisės gauti naujų akcijų.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 18 total)
Reply To: AB Šiaulių bankas
Your information: