AB Vilkyškių pieninė

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Vilkyškių pieninė

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • #310878 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2017 m. pirmus devynis mėnesius buvo 87,1 mln. EUR, arba 35 proc. didesnės negu per tą patį laikotarpį 2016 metais. (2016 m. devynių mėnesių pardavimų pajamos siekė 64,4 mln. EUR).

  Per 2017 m. pirmus devynis mėnesius bendrovė uždirbo 6,3 mln. EUR gryno pelno, arba 2,8 karto daugiau negu per tą patį laikotarpį 2016 metais. (2016 m. devynių mėnesių pelnas siekė 2,2 mln. EUR)

  Priedai:
  2017 m. 9 men. veiklos rezultatai.PDF

  #311120 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. lapkričio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9 mln. EUR arba 13% didesni negu 2016 m. lapkričio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio – lapkričio mėn. buvo 106 mln. EUR arba 29% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

  #311121 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. lapkričio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9 mln. EUR arba 13% didesni negu 2016 m. lapkričio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio – lapkričio mėn. buvo 106 mln. EUR arba 29% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

  #311986 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,95 mln. EUR arba 4% mažesni negu 2016 m. gruodžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 metais buvo 113,9 mln. EUR arba 26% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

  #312616 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. sausio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7.4 mln. EUR arba 14 % mažesni negu 2017 m. sausio mėnesį.

  #312857 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės pardavimų pajamos per 2017 metus buvo 113,6 mln. Eur, arba 25,5% didesnės nei prieš metus. 2016 metais pardavimų pajamos buvo 90,5 mln. eurų. 2017 metais įmonių grupė uždirbo 6,4 mln. Eur grynojo pelno arba 42% daugiau nei per praėjusius metus. 2016 metais grynasis pelnas buvo 4,5 mln. eurų.

  AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2017 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

  Priedai:
  2017 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf.pdf

  #313226 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6,0 mln. EUR arba 29% mažesni negu 2017 m. vasario mėnesį. Bendrovės pardavimai 2018 m. sausio – vasario mėn. buvo 13,4 mln. EUR arba 21% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2017 m. Apyvartos sumažėjimą lėmė: 1.) pieno produktų kainų lygmens sumažėjimas eksporto rinkose; 2.) pieno produktų kiekio sumažėjimas dėl AB Vilkyškių pieninės gamybos sustojimo planiniam remontui. (12-kai dienų)

  #313934 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 27 d. 13 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 12 val. iki 12 val. 50 min.

  Susirinkimo darbotvarkė:

  Bendrovės 2017 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  Auditoriaus išvada apie bendrovės 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą.
  Bendrovės 2017 m. audituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos tvirtinimas.
  Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  Dėl nepanaudoto rezervo savoms akcijoms supirkti.
  Valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.
  Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 20 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Akcininkų teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

  #313936 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. balandžio 6 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

  – Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2017 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

  – Patvirtinti audituotą 2017 m. Bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą.

  AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2017 m. pardavimų pajamos buvo 113.9 mln. Eur ir, lyginant su 2016 m. pajamomis – 90.5 mln. Eur, padidėjo 26 procentais. 2017 m. grynasis pelnas, – 6.7 mln. Eur, 2016 m. grynasis pelnas – 4.5 mln. Eur, padidėjo 49 procentais.

  – Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į sėkmingus Bendrovės finansinius 2017 metų rezultatus ir įmonės akcininkų patvirtintą dividendų politiką, siūlo Bendrovės akcininkams patvirtinti 1,672 mln. eurų dydžio dividendus už 2017 m, kas sudaro 0,14 eur vienai akcijai. Dividendų siūlymas yra suformuotas, įvertinant tai, kad dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynasis pelnas skaičiuojant už 2017 metus.

  – Patvirtinti žemiau pateiktą Bendrovės 2017 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymo projektą ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

  Sprendimo projektas: Patvirtinti 2017 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. EUR
  1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 metų pabaigoje 16,822
  2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus (1,433)
  3) Pervesta iš kitų rezervų 136
  4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 15,525
  5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 6,202
  6) Paskirstytinas rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje 21,727
  7) Pervedimai iš rezervų 2,508
  8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 24,235
  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus

  pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti

  pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
  (1,672)
  pelno dalis, paskirta į kitus rezervus

  9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 22,563

  – Patvirtinti sprendimą naikinti nepanaudotą rezervą savoms akcijoms supirkti ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti:

  – Valdyba siūlo ketverių metų kadencijai išrinkti šešis valdybos narius ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti. Kandidatai į valdybą: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiutė, Linas Strėlis ir Andej Cyba.

  – Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 27 d. 13.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

  Bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo tvirtinimas.
  Auditoriaus išvada apie Bendrovės 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą.
  Bendrovės 2017 m. audituotos konsoliduotos ir atskiros finansinių ataskaitos tvirtinimas.
  Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
  Dėl nepanaudoto rezervo savoms akcijoms supirkti.
  Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.
  Vilija Milaševičiutė
  Ekonomikos ir finansų direktorė
  tel. 8-441-55102

  Priedai:
  1_AB Vilkyškių pieninė 2018-04-27 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.doc
  Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf
  Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos rinkinys 2017.pdf

  #314012 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,45 mln. EUR arba 32 % mažesni negu 2017 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2018 m. sausio – kovo mėn. buvo 20,9 mln. EUR arba 25% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2017 metais. Sūrio ir išrūgų produktų kainų lygmens sumažėjimas eksporto rinkose, bei mažesnis parduotos produkcijos kiekis įtakojo didesnes produktų atsargas kovo mėnesio pabaigoje ir pardavimų apyvartos sumažėjimą.

  #331899 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atnaujintas bendrovės akcijų tyrimas 2018 m.

  #363929 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atsižvelgdama į AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės pagrindinį strateginį tikslą – vykdyti konkurencingą ir pelningą pieno produktų gamybos verslą, Bendrovės valdyba nusprendė per 2020 m. I ketvirtį atlikti strateginių bendrovės vykdomų veiklų analizę ir įvertinti galimas tolimesnes alternatyvias veiklas, siekiant sukurti didesnę vertę bendrovės akcininkams. Atlikdama vertinimą, Bendrovės valdyba taip pat analizuos ir potencialias galimybes parduoti arba atsisakyti dalies esamų veiklų arba įsigyti ar pradėti naujas veiklas, susijusias su pagrindinio strateginio tikslo įgyvendinimu. Finansinę analizę Bendrovė atliks savo jėgomis, o susijusias teisines konsultacijas teiks advokatų kontora Ellex Valiūnas ir partneriai.
  AB Vilkyškių pieninės valdyba pažymi, kad papildomi su šiuo procesu susiję pranešimai bus paskelbti tik tokiu atveju, jeigu valdyba priimtų sprendimą pasirašyti įpareigojančią sutartį ar sutartis dėl konkretaus sandorio ar sandorių sudarymo.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
Reply To: AB Vilkyškių pieninė
Your information: