AB VILNIAUS BALDAI

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB VILNIAUS BALDAI

This topic contains 6 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 8 months ago.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • #310720 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. gruodžio 20 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas.

  Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2017 m. gruodžio 13 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2018 m. sausio 08 d.

  Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
  2. Auditoriaus išvada.
  3. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
  4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

  AB „Vilniaus baldai“ valdybos patvirtinti 2017 m. gruodžio 20 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

  1. Konsoliduotas metinis pranešimas.

  Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Nepriklausomo auditoriaus išvada.

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.

  Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.

  4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

  Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:

  Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5.233.266EUR
  Grynasis 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 4.422.779EUR
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) (21.479)EUR
  Paskirstytinas rezultatas 9.634.566EUR
  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą –
  Pelno paskirstymas į kitus rezervus –
  Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 1.049.292EUR
  Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams –
  Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 8.585.274EUR

  *Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,27 EUR dividendų.

  Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ patalpose, esančiose Vilniaus m., Savanorių pr. 178B darbo valandomis.

  Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
  Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“ adresu Savanorių pr. 178 B, LT-03154 Vilnius, registruotu paštu.

  Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „Vilniaus baldai“ interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525700.

  Kontaktinis asmuo:
  Finansų vadovas
  Jonas Krutinis
  Tel.: +370 (5) 252 57 00

  Priedai:
  Bendrasis balsavimo rastu biuletenis AB VILNIAUS BALDAI.pdf
  AB Vilniaus baldai konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2017 m. pasibaigusius 2017 m. rugpjucio 31 d.pdf

  #311332 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 17 639 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 16 043 tūkst. EUR).

  Grupės 2018 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 1 445 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 867 tūkst. EUR).

  Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 079 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 350 tūkst. EUR.

  Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys už 2018 m. tris menesius, pasibaigusius 2017 m. lapkricio 30 d..pdf 

  #311364 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. gruodžio 20 d., priimti šie sprendimai:

  1. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d..

  2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.

  3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.

  4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.:

  Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5 233 266 EUR
  Grynasis 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 4 422 779 EUR
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) (21 479) EUR
  Paskirstytinas rezultatas 9 634 566 EUR
  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą –
  Pelno paskirstymas į kitus rezervus –
  Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 1 049 292 EUR
  Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams –
  Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 8 585 274 EUR
  *Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,27 Eur dividendų

  5. Darbotvarkės klausimas – audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

  6. Darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimai.
  Nuspręsta: į akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.

  7. Darbotvarkės klausimas – atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.
  Nuspręsta: už darbą akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų už valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.


  Audito komiteto nuostatai.pdf 
  Akcines bendroves VILNIAUS BALDAI audito komiteto nariai.pdf 
  Konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2017 m., pasibaigusius 2017 m. rugpjucio 31d.pdf 

  #311993 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio 20 d. įvykęs eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,27 eurą dividendų vienai akcijai.

  Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. sausio 08 d. buvo akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcininkai.

  Nuo 2018 m. sausio 16 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

  – akcininkams, kurių akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;

  – akcininkams, kurių akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcijų apskaita pagal Bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB „Šiaulių bankas“, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą Lietuvos komerciniame banke (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje. AB Šiaulių bankas skyrių sąrašą galima rasti čia.

  Daugiau informacijos teikiama paskambinus AB Šiaulių bankas trumpuoju telefono numeriu 1813.

  Dividendų apmokestinimo tvarka

  – Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
  – Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

  #313854 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 m. finansinių metų šešių mėnesių rugsėjo – vasario mėn. pardavimai sudarė 31 390 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 29 443 tūkst. EUR.

  Grupės 2018 m. finansinių metų pirmojo pusmečio rugsėjo – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 1 318 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 1 770 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 322 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 742 tūkst. EUR.

  Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 13 751 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 13 400 tūkst. EUR.

  Grupės 2018 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis nuostolis sudarė 127 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 903 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 243 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 392 tūkst. EUR.

  Priedai:
  AB VILNIAUS BALDAI 2018 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

  #314331 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ ir IKEA AG pasirašė ilgalaikę sutartį, numatančią gamybos ir pardavimų apimties didinimą.

  Siekdama įgyvendinti sutartyje numatytus įsipareigojimus bei pasiruošti tvariam tolimesniam augimui akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ per artimiausius 3 metus planuoja investuoti 50 mln. eurų. Ši suma bus panaudota įsigyjant žemės sklypą už Vilniaus miesto ribų, statant naujas gamybines ir produkcijos sandėliavimo patalpas, perkant įrangą ir technologijas. Planuojamos investicijos leis bendrovei ženkliai padidinti gamybinės bazės pajėgumą, sumažinti tiesiogines bei netiesiogines sąnaudas, tuo pačiu užtikrinant konkurencingą gaminių savikainą. Dalį esamų gamybos linijų taip pat planuojama perkelti į naują gamyklą.

  Planuojama, kad visos esamos darbo vietos bus perkeltos į naująją gamyklą, o taip pat papildomai bus sukurta 100 naujų darbo vietų. Tikimasi, kad didesnis naujosios gamyklos našumas leis toliau gerinti esamų darbuotojų apmokėjimo sąlygas.

  #326104 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. gruodžio 31 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas.

  Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2018 m. gruodžio 19 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2019 m. sausio 15 d.

  Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  Konsoliduotas metinis pranešimas.
  Auditoriaus išvada.
  Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
  Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
  AB „VILNIAUS BALDAI“ valdybos patvirtinti 2018 m. gruodžio 31 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

  Konsoliduotas metinis pranešimas.
  Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Nepriklausomo auditoriaus išvada.
  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
  Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d.

  4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas (PATIKSLINTA).

  Patvirtinti AB „VILNIAUS BALDAI“ pelno paskirstymą:

  (tūkst. EUR)

  Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 8.586
  Grynasis 2018 metų, pasibaigusių 2018 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 2.278
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2018 metų, pasibaigusių 2018 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) (9)
  Paskirstytinas rezultatas 10.855
  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą –
  Pelno paskirstymas į kitus rezervus –
  Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 311
  Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams –
  Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 10.544
  *Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,08 EUR dividendų.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
Reply To: AB VILNIAUS BALDAI
Your information: