AB Vilniaus degtinė

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Vilniaus degtinė

This topic contains 9 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 5 months ago.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • Author
  Posts
 • #310866 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Vilniaus degtinė” skelbia pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitą už 2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį.

  Priedai:
  _Q3_2017_VD_pagrindiniai veiklos rodikliai.pdf

  #311828 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Stebėtojų taryba patenkino Juozo Daunio prašymą ir 2018-01-04 atšaukė jį iš AB “Vilniaus degtinė” valdybos. Nauju valdybos nariu išrinkta Anna Maria Jakubowski, kuri valdybos sprendimu taip pat išrinkta ir valdybos pirmininke.

  #312899 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Vilniaus degtinė” skelbia 12 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitą.

  Priedai:
  _Q4_2017_VD_pagrindiniai veiklos rodikliai.pdf

  #313905 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. 10.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.00 val.
  Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.
  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu vd@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje
  Teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 11 d. Iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui.

  Susirinkimo darbotvarkė:
  1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
  2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
  3. 2017 m. bendrovės metinis pranešimas.
  4. 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. 2017 m. bendrovės pelno paskirstymas.
  6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
  7. Stebėtojų tarybos pirmininko atšaukimas ir naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas
  8. Kiti klausimai.

  Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu vd@degtine.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 12 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu (pristatant pasiūlymus į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius) ar elektroninių paštu vd@degtine.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.
  Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu vd@degtine.lt arba pristatomi raštu į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.
  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje http://www.degtine.lt. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai bendrovės patalpose. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu Panerių g. 47, Vilnius, arba pristatant į bendrovės buveinę ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.

  Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.degtine.lt visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai:
  – pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

  – bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
  – sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;
  – bendrojo balsavimo biuletenio forma.

  Priedai:

  Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai;
  2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
  Balsavimo biuletenis.
  Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į generalinę direktorę Raimondą Pilkę, tel. 8 5 2330819.

  #314337 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018-04-26 įvykusio AB „Vilniaus degtinė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
  1. SVARSTYTA:

  Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

  NUSPRĘSTA:

  Pritarti auditoriaus išvadai.

  2. SVARSTYTA:

  Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

  Susirinkimas išklausė stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus.

  3. SVARSTYTA:

  2017 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

  NUSPRĘSTA:

  Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2017 metų metinį pranešimą.

  4. SVARSTYTA:

  2017 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.

  NUSPRĘSTA:

  Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2017 metų metines finansines ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 28 687 385 eurai, nuosavas kapitalas – 16 178 191 eurai, 2017 metų pelnas – 1 210 046 eurai.

  5. SVARSTYTA:

  2017 metų pelno paskirstymas 2018 metais. Bendrovės generalinis direktorius informavo akcininkus apie AB „Vilniaus degtinė“ įsipareigojimą nepriimti sprendimų dėl dividendų išmokėjimo galiojant sutartims su Luminor Bank AB banku, kuriomis yra prisiimti atitinkami įsipareigojimai.

  NUSPRĘSTA:

  2017 metų rezultatai:
  1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pabaigoje 7 186 644 eurai;
  2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 1 210 046 eurai;
  3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
  4. Pervedimai iš rezervų – nėra;
  5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;
  6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 8 396 690 eurai;
  7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;
  8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;
  9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;
  10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;
  11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;
  12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 8 396 690 eurai.

  6. SVARSTYTA:
  Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
  NUSPRĘSTA:
  1. Išrinkti audito įmone „KPMG Baltics“ UAB AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2018 metams.

  2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB dėl 2018 metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.

  7. SVARSTYTA:
  Stebėtojų tarybos pirmininko atšaukimas ir naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas
  NUSPRĘSTA:
  Atšaukti Jean Noel Reynaud iš AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos ir nauju AB„Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos nariu išrinkti Stanislas Ronteix.

  8. SVARSTYTA:
  Kiti klausimai
  Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.

  #314339 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Vilniaus degtinė” akcininkai 2017-04-26 visuotinio akcininkų susirinkimo metu patvirtino bendrovės 2017 metų metines finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (pridedamas).

  Priedai:
  _Metines_finansines_ataskaitos_2017_VD.PDF

  #314340 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB “Vilniaus degtinė” visuotinam akcininkui susirinkimui nusprendus atšaukti Jean Noel Reynaud iš stebėtojų tarybos ir nauju stebėtojų tarybos nariu išrinktis Stanislas Ronteix, stebėtojų taryba naujuoju stebėtojų tarybos pirmininku išrinko Stanislas Rointex.

  #316223 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Vilniaus degtinė“ gavo smulkiojo bendrovės akcininko ieškinį, kuriuo yra ginčijami 2018 metų balandžio 26 dieną įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai patvirtinti finansines ataskaitas, metinį pranešimą, auditoriaus išvadą bei atšaukti ir išrinkti naują stebėtojų tarybos narį. Bendrovė su pareikštu ieškiniu nesutinka.

  #328899 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Nasdaq Vilnius sprendimu AB “Vilniaus degtinė” (VDG1L, ISIN kodas:
  LT0000112450) tęsiamas stebimojo statusas.

  AB “Vilniaus degtinė” pateikė prašymą Nasdaq Vilnius išbraukti AB “Vilniaus
  degtinė” akcijas iš Nasdaq Vilnius Papildomojo prekybos sąrašo.

  Stebimojo statusas buvo tęsiamas 2017-01-18 AB “Vilniaus degtinė” informavus,
  kad Bendrovė gavo pranešimą iš savo pagrindinio akcininko Marie Brizard Wine &
  Spirits apie tai, jog šis akcininkas, turintis 97,84% balsų Bendrovės
  visuotiniame akcininkų susirinkime, įgyvendins privalomą AB „Vilniaus degtinė“
  akcijų išpirkimą. MBWS už vieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją buvo
  siūloma 0,432 EUR.

  MBWS reikalavo, jog visi likę Bendrovės akcininkai iki 2017-04-11 parduotų
  jiems priklausančias AB „Vilniaus degtinė“ akcijas arba pasinaudotų teise
  užginčyti nurodytą už akcijas siūlomą kainą Vertybinių popierių įstatymo 42
  straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.

  Bet kuriam iš akcininkų nepardavus akcijų, MBWS reikalaus, kad neparduotos
  Bendrovės akcijos būtų perrašomos į MBWS vertybinių popierių sąskaitą, t.y.
  atliekami įrašai apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas superkančiam
  akcininkui MBWS.

  Stebimojo statusas AB “Vilniaus degtinė” buvo suteiktas 2016-11-29 AB “Vilniaus
  degtinė“ informavus, kad patvirtintas Bendrovės akcininko Marie Brizard Wine &
  Spirits oficialaus siūlymo cirkuliaras, kuriuo akcininkas siekė supirkti
  likusias AB „Vilniaus degtinė“ akcijas. Privalomo nekonkurencinio oficialaus
  siūlymo įgyvendinimo periodas truko nuo 2016-12-02 iki 2016-12-15.

  AB “Vilniaus degtinė” visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2016-11-04,
  buvo priimti sprendimai išbraukti bendrovių akcijas iš vertybinių popierių
  biržos Nasdaq Vilnius Papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti bendrovės akcijų
  viešai.

  Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

  #329220 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2019 m. vasario 19 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti AB “Vilniaus
  degtinė” (VDG1L, ISIN kodas LT0000112450) akcijas iš Papildomojo prekybos
  sąrašo. Atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp investuotojų ir
  galimą išbraukimo iš Papildomojo sąrašo poveikį investuotojų interesams, AB
  “Vilniaus degtinė” akcijos bus išbrauktos nuo 2019 m. kovo 31 d. (paskutinė AB
  “Vilniaus degtinė” akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2019 m. kovo 29
  d.).

  Šios finansinės priemonės bus išbraukiamos iš Papildomojo prekybos sąrašo
  Bendrovės prašymu, vadovaujantis AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 18.3,
  18.4 ir 19.3 punktų nuostatomis.

  2016-11-04 Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė
  sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir
  nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.

  Nuo 2016-12-02 iki 2016-12-15 pagrindinis bendrovės akcininkas Marie Brizard
  Wine & Spirits įgyvendino oficialų siūlymą supirkti visas likusias Bendrovės
  akcijas, po kurio jam priklausė 97,84% AB “Vilniaus degtinė” įstatinio kapitalo
  ir balsų.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
Reply To: AB Vilniaus degtinė
Your information: