AB Žemaitijos pienas

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Žemaitijos pienas

This topic contains 16 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 2 months, 3 weeks ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)
 • Author
  Posts
 • #312722 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2018 m. vasario 19 d. gautas bendrovės akcininkų grupės pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių įgijimą/netekimą (žr. pridedamus dokumentus).

  Priedai:
  2018 02 19 MASF pranesimas ZMP netekimas LT.pdf
  2018 02 19 VP pranesimas ZMP Inv. asoc.igijimas LT.pdf

  #312769 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario 20 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas susipažinęs su 2018 m. vasario 12 d. gautu ieškovų Vytauto Plunksnio ir Investuotojų asociacijos kasaciniu skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo peržiūrėjimo ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nutarė priimti kasacinį skundą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti AB „Žemaitijos pienas“ valdymo organams disponuoti 2 070 621 AB „Žemaitijos pienas“ sava paprastąja vardine akcija (ISIN kodas LT0000121865, nominali vertė 600 480,09 Eur.).

  Ginčo esmė – ieškovai Vytautas Plunksnis ir Investuotojų asociacija ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis Bendrovės 2016 m. spalio 28 d. ir 2016 m. gruodžio 29 d. visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimų dalis dėl AB „Žemaitijos pienas“ turimų savų akcijų pardavimo tvarkos ir minimalios pardavimo kainos nustatymo, taip pat reikalavo pripažinti negaliojančiomis 2 070 621 paprastąją vardinę bendrovės akciją ir atitinkama dalimi sumažinti AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą.

  #312994 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Žemaitijos pienas“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 241-38 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas““ (toliau – Sprendimas). Bendrovė, vadovaudamasi Sprendime nurodytais įpareigojimais viešai skelbia pranešimą ir atskleidžia Sprendimo rezoliucinės dalies 4 punkte nurodytą informaciją (žr. šio pranešimo priedą).

  Dėl Sprendimo rezoliucinės dalies 4.4. punkto: 2017 m. metinės finansinės ataskaitos bus parengtos ir paskelbtos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais terminais.

  Bendrovė nesutinka su Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu ir mano, jog formalių reikalavimų neatitikimai yra nulemti skirtingo teisinio reguliavimo aiškinimo, todėl Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka skųs Sprendimą.

  Pažymėtina, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nurodė:

  1) kad nebuvo nustatyto neteisėtų pajamų gavimo fakto ir padarytos žalos;

  2) Bendrovė, susipažinusi su atlikto tyrimo išvada kai kuriuos reglamentuojamos informacijos atskleidimo pažeidimus ištaisė ir ėmėsi priemonių informacijos atskleidimo kokybei gerinti;

  3) nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

  Priedai:
  Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 241-38 rezoliucinės dalies 4 punkto išrašas.pdf

  #313309 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2018 m. kovo 13 d. gautas bendrovės akcininkų pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių įgijimą (žr. pridedamus dokumentus).

  Priedai:
  Paketo įgijimas Lt..pdf

  #313324 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovė informuoja, kad 2018 m. kovo 16 d. buvo gautas Žydrūno Valkerio (valdybos nario) pranešimas dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 28 d.

  Bendrovės stebėtojų taryba priėmė (patvirtino) Žydrūno Valkerio atsistatydinimą, kurio narystė valdyboje baigsis nuo 2018 m. kovo 28 d.

  #313695 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 28 d. AB „Žemaitijos pienas“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. priimto sprendimo „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas“. Bendrovė skundžia visą sprendimą, kadangi mano, jog šis sprendimas nėra pagrįstas.

  #313897 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2018 m. balandžio 04 d. gautas bendrovės akcininkų grupės pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių įgijimą/netekimą (žr. pridedamus dokumentus).

  Priedai:
  Pranešim bals.20180404Lt.pdf

  #313898 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atsižvelgiant į Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A‑51‑883/2018, bendrovės valdyba 2018 m. balandžio 5 d. patvirtino ir bendrovė sudarė susitarimą dėl išmokų (tantjemų) grąžinimo.

  Susitarimo pagrindu, tol, kol nėra priimtas kitoks teismo sprendimas, Bendrovei grąžintos išmokos, kurios buvo išmokėtos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams 2016 m. rugsėjo 16 d. visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu (ši visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalis nurodytu teismo sprendimu buvo pripažinta negaliojanti).

  #313937 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir 2018 m. balandžio 06 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai.

  Susirinkimo pradžia – 11:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 10:00 val. iki 10 val. 50 min., registracijos vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai).

  Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

  Turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 15 d., šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai (akcinei bendrovei);

  Susirinkimo darbotvarkė:

  Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
  Auditorių išvados ir bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas;
  2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
  Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo;
  Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo;
  Dėl kreipimosi į komercinius bankus 10 mln. paskolos suteikimo (gavimo);
  Dėl 2016 m. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl tantjemų paskyrimo;
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

  Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu bus paskelbti artimiausiu metu.

  #314013 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituota 2017 metų konsoliduota apyvarta – 172,28 mln.eurų, palyginus su 2016 metais apyvarta padidėjo 15 proc. Apyvartos augimą lėmė žaliavinės grietinėlės, sviesto kainų padidėjimas.
  AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituotas 2017 metų grynasis pelnas 5 mln.eurų, tai 3 proc. nuo apyvartos. Pelnas, palyginus su 2016 metais, sumažėjo dėl žaliavinio pieno aukštos kainos, kurią bendrovė mokėjo žemdirbiais už aukštą pieno kokybę ir lojalumą.

  #314017 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir 2018 m. balandžio 06 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai.

  Susirinkimo pradžia – 11:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 10:00 val. iki 10 val. 50 min., registracijos vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai).

  Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

  Turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 15 d., šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai (akcinei bendrovei).

  Susirinkimo darbotvarkė:

  Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
  Auditorių išvados ir bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas;
  2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
  Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo;
  Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo;
  Dėl kreipimosi į komercinius bankus 10 mln. paskolos suteikimo (gavimo);
  Dėl 2016 m. rugsėjo 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl tantjemų paskyrimo.
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

  Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu bus paskelbti artimiausiu metu.

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@zpienas.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@zpienas.lt.

  Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba bus pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

  Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

  Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. Akcininkai turi ir gali naudotis kitomis LR Akcinių bendrovių įstatymo suteiktomis teisėmis, kurios nenumatytos šiame pranešime. Pažymime, kad bendrovės akcijų skaičius – 48 375 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, akcijos nominali vertė 0,29 Eur., bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis 48 375 000 vnt., bendrovės valdomas akcijų kiekis – 2 070 621 vnt.

  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį (pridedamas kaip priedas). Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus patvirtinančius dokumentus. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip iki susirinkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai bei kita informacija paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

  Su susirinkimo sprendimo projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai arba Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.zpienas.lt/.

  Priedai:
  Balsavimo biuletenis 2018-04 LT .pdf
  Sprendimo projektas 04-30 LT.pdf

  #314133 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovė informuoja, kad 2018 m. balandžio 11 d. bendrovės stebėtojų taryba perrinko naujai 4 metų kadencijai į bendrovės valdybą Ramūną Dargį, Marių Dromantą, Dalią Gecienę, Robertą Pažemecką bei išrinko Romusą Jarulaitį. Romusas Jarulaitis ilgametis bendrovės darbuotojas, kuris šiuo metu AB „Žemaitijos pienas“ eina rinkos vadovo pareigas. Nauja bendrovės valdyba savo veiklą pradeda nuo 2018 m. balandžio 12 d.

  #314138 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) 2018 m. balandžio 06 d.1 ir 2018 m. balandžio 09 d.2 per AB „Nasdaq Vilnius“ pranešė (paskelbė) apie 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamą Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

  2018 m. balandžio 09 d. išviešinta2 (pateikta) dalis sprendimų projektų, teikiamų Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, dėl objektyvių priežasčių nepateikta dalis dokumentų – auditoriaus išvada, 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas su priedais, taip pat 2017 m. AB „Žemaitijos pienas“ įmonių grupės konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys bei Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ pateikia sprendimų projektus ir su jais susijusius dokumentus – auditoriaus išvadą, 2017 m. konsoliduotą metinį pranešimą su priedais, 2017 m. AB „Žemaitijos pienas“ įmonių grupės konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį bei Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ primena 2018 m. balandžio 30 d. 11:00 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

  Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
  Auditorių išvados ir bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas;
  2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
  Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo;
  Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo;
  Dėl kreipimosi į komercinius bankus 10 mln. paskolos suteikimo (gavimo);
  Dėl 2016 m. rugsėjo 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl tantjemų paskyrimo.
  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ valdyba atsiprašo bendrovės akcininkų dėl audituotų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų finansinės atskaitomybės dokumentų pavėluoto paskelbimo. Bendrovė pažymi, kad minėtas formalus pažeidimas įvyko dėl objektyvių priežasčių, t.y. bendrovės auditą atlikusiai kompanijai nespėjus reikiamu laiku pateikti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų finansinės atskaitomybės dokumentų.

  Visų labai atsiprašome ir siūlome susipažinti kartu su šiuo pranešimu pateikiamais dokumentais.

  Dokumentai pridedami.

  Teisininkas
  G. Keliauskas
  + 370 444 22208

  1 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=832837&messageId=1047184

  2 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=833003&messageId=1047393

  Priedai:
  Balsavimo biuletenis 20180430 LT0413 p.r..pdf
  Soc atsakomybės ataskaita LT.pdf
  atsaking. asm. patvirt.2017 LT..pdf
  audit. išvada, konsol. met. praneš, finansin. atask. rinkin., konsolid. fin. atask. rink, vald. kodek. 2017 m. LT..pdf
  Sprendimo projektas 2080430 LT0413 p.r..pdf

  #314250 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2018 m. balandžio 16 d. gautas bendrovės akcininkų grupės pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių įgijimą (žr. pridedamus dokumentus).

  Priedai:
  pranešimas apie balsavimo teis. paket. 20180416 Lt..pdf

  #315166 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) informuoja, jog atsižvelgiant į 2018 m. balandžio 30 d. AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo“, vadovaujantis bendrovės valdybos sprendimu, nuspręsta supirkti AB „Žemaitijos pienas“ paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

  AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo (supirkimo) sąlygos :

  Akcijų įsigijimo pradžia – 2018 m. liepos 09 d. (imtinai);
  Akcijų įsigijimo pabaiga – 2018 m. liepos 23 d. (imtinai);
  Maksimalus įsigytinų akcijų kiekis – 742 857 vienetai;
  Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 1 300 000 eurai;
  Akcijų įsigijimo kaina – 1,75 eurų už vieną akciją;
  Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)
Reply To: AB Žemaitijos pienas
Your information: