INVL Baltic Farmland

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius INVL Baltic Farmland

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • Author
  Posts
 • #313400 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 885 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 575 tūkst. eurų (2016 metų konsoliduotas ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 193 tūkst. eurų, grupės pajamos – 531 tūkst. eurų).

  AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2017 m. pajamos sieks 575 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 350 tūkst. eurų.

  „INVL Baltic Farmland“ per 2017 metus gavo 575 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 885 tūkst. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis, tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, ji per metus išaugo 5,1 proc. iki 12,96 mln. eurų, arba 4,3 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 350 tūkst. eurų.

  Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“ įvykdė 2017 m. pelno prognozę.

  Papildoma informacija:

  Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2017 metus pasiekė 575 tūkst. eurų, audituotas grynasis pelnas buvo 885 tūkst. eurų. Grupės pajamos, lyginant su 2016 metais, išaugo 8,3 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 25,8 proc. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje siekė 12 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,72 euro ir, įvertinus ir 2017 metais išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 8 proc.

  „INVL Baltic Farmland“ valdomos žemės vertė per metus padidėjo 5,1 proc. iki 12,96 mln. eurų arba 4,3 tūkst. eurų už hektarą. Turto vertinimą atliko korporacija „Matininkai“. Eliminavus atlikto turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 350 tūkst. eurų.

  Remiantis bendrovės praėjusių metų veiklos prognoze, parengta darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, planuota, kad 2017 metais „INVL Baltic Farmland“ pajamos sieks 575 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 350 tūkst. eurų.

  „Bendrovės pasiektus rezultatus vertiname teigiamai – jie atitinka skelbtą prognozę. Auganti turto vertė bei orientacija į ilgalaikes žemės nuomos sutartis suteikia pagrindo tikėtis ir tolimesnio augimo“, – sakė Kristina Urbonienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

  Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, bendrovės valdyba siūlo už 2017 metus patvirtinti 0,15 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirti 484 tūkst. eurų. Lyginant su dividendais, išmokėtais už 2016 metus, jų suma akcijai išaugtų 2,14 karto. Taip pat siūloma keisti bendrovės dividendų mokėjimo politiką ir joje numatytus skirti dividendus akcijai padidinti nuo 0,06 iki 0,10 euro.

  „INVL Baltic Farmland“ pastarųjų metų rezultatai suteikia pagrindo didinti dividendų politikoje numatytus skirti dividendus, taip suteikiant didesnę vertę akcininkams“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys. Sprendimai dėl dividendų mokėjimo ir dividendų mokėjimo politikos keitimo bus svarstomi šių metų balandžio 10 dieną vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

  Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai.

  Paskelbtos ir bendrovės veiklos prognozės šiems metams. Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2018 metais planuoja gauti 609 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 360 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

  „Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

  Priedai:
  Pagrindines informacijos santrauka_2017_metinis_Farmland.pdf
  INVL Baltic Farmland_metine informacija_2017.pdf
  Atsakingu asmenu patvirtinimas_INVL Baltic Farmland_2017.pdf

  #313401 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 10 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ bendras akcijų skaičius yra 3 291 549, o balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 3 228 510. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128753.

  Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 3 d.) pabaigoje bus bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Teisių apskaitos diena – 2018 m. balandžio 24 d.

  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
  3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
  5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
  6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
  7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo.
  8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.

  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

  Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
  Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5 767
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 885
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) –
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti –
  Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 652
  Pervedimai iš rezervų –
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 6 652
  Pelno paskirstymas: (484)
  – į įstatymo numatytus rezervus –
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti –
  – į kitus rezervus –
  – dividendai* (484)
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai –
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 168
  *Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

  5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.

  Patvirtinti naujos redakcijos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politiką (pridedama).

  6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

  Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

  Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

  1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

  2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

  3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

  4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

  5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

  7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo

  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

  Alvydas Banys
  Indrė Mišeikytė
  Darius Šulnis
  8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
  Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ direktorę Eglę Surplienę pasirašyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją.

  Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje http://www.invlbalticfarmland.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – bendrovės patalpos) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti – 85 279 0601.

  Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu farmland@invaldainvl.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu farmland@invaldainvl.com) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, ar išsiunčiant klausimus bendrovei elektroniniu paštu adresu farmland@invaldainvl.com. Į klausimus gautus elektroniniu paštu bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi

  Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu farmland@invaldainvl.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje http://www.invlbalticfarmland.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams.

  Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu.

  Priedai:
  Bendrasis balsavimo rastu biuletenis.pdf
  INVL Baltic Farmland dividendu politika.pdf
  INVL Baltic Farmland nauja istatu redakcija.pdf
  Informacija apie kandidatus į valdybos narius.pdf
  INVL Baltic Farmland_metine informacija_2017.pdf

  #313402 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2018 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ grupės konsoliduotos pajamos sieks 609 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 360 tūkst. eurų.

  Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2018 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo/pardavimo sandorių.

  AB „INVL Baltic Farmland” per grupės įmones valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

  #314026 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ už 2017 metus išmokės 0,15 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirs 484 tūkst. eurų. Lyginant su dividendais, išmokėtais bendrovės akcininkams už 2016 metus, jų akcijai paskirta suma išaugs 2,14 karto.

  Taip pat pakeista bendrovės dividendų mokėjimo politika ir joje numatyti skirti dividendai akcijai padidinti nuo 0,06 iki 0,10 euro. Šiuos sprendimus patvirtino šiandien įvykęs „INVL Baltic Farmland“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  #314048 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
  Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5 767
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 885
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) –
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti –
  Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 652
  Pervedimai iš rezervų –
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 6 652
  Pelno paskirstymas: (484)
  – į įstatymo numatytus rezervus –
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti –
  – į kitus rezervus –
  – dividendai* (484)
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai –
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 168
  *Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

  5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.

  Patvirtinti naujos redakcijos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politiką (pridedama).

  6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

  Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

  Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

  1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

  2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

  3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

  4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

  5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

  7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo

  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

  Alvydas Banys
  Indrė Mišeikytė
  Darius Šulnis
  8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
  Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ direktorę Eglę Surplienę pasirašyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją.
  Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:

  Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2018 m. balandžio 24 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

  Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

  Priedai:
  INVL Baltic Farmland nauja istatu redakcija.pdf
  INVL Baltic Farmland_metine informacija_2017.pdf
  INVL Baltic Farmland_audito komiteto ataskaita.pdf
  Informacija apie kandidatus į valdybos narius.pdf
  INVL Baltic Farmland dividendu politika.pdf

  #314049 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ 2017 m. audituotą metinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

  Priedai:
  Atsakingu asmenu patvirtinimas_INVL Baltic Farmland_2017.pdf
  INVL Baltic Farmland_metine informacija_2017.pdf

  #314050 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. balandžio 10 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkime Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir Darius Šulnis perrinkti į bendrovės valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai. 2018 m. balandžio 10 d. įvykusiame valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys.

  #340235 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kompanijos veiklos įvertinimas.

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
Reply To: INVL Baltic Farmland
Your information: