SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

This topic contains 25 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 1 year, 4 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 26 total)
 • Author
  Posts
 • #311041 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2017 m. gruodžio 29 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas neeilinis visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) akcininkų susirinkimas.

  Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

  Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2017 m. gruodžio 20 d.).

  Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2018 m. sausio 15 d.

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ naujos redakcijos tvirtinimo.

  2. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijos nominalios vertės ir akcijų skaičiaus keitimo

  3. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

  4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo

  5. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties naujos redakcijos tvirtinimo

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

  1. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ naujos redakcijos tvirtinimo.

  1.1. Norint pakeisti valdymo mokestį tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, iš 1,5 proc. į 1,0 proc. ir atlikti redakcines korekcijas valdymo sutartyje, investicinės bendrovės akcininkams siūloma pritarti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ pakeitimui keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

  1.2. Nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos redakcijos valdymo sutartis su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d.

  1.3. Įgalioti UAB „INVL Asset Management“ Nekilnojamojo turto fondo valdytoją Vytautą Bakšinską pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ vardu.

  2. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijos nominalios vertės ir akcijų skaičiaus keitimo

  2.1. Pakeisti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo – 19 067 500 eurų, dydžio:

  – vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė keičiama iš 0,29 euro į 1,45 eurų;

  – paprastųjų vardinių akcijų skaičius keičiamas iš 65 750 000 vienetų į 13 150 000 vienetų.

  2.2. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė keičiama vadovaujantis šiais principais:

  – kiekvienam akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius yra perskaičiuojamas visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, teisių apskaitos dienos pabaigoje (2018 m. sausio 15 dienos pabaigoje, toliau vadinama Keitimo diena);

  – jeigu Keitimo dieną būtų akcininkų, kuriems dėl akcijų nominalios vertės keitimo priklausančių akcijų nominalių verčių suma sumažėtų, toks sumažėjimas yra kompensuojamas akcininko – akcinės bendrovės „Invalda INVL“, sąskaita, tai yra akcinės bendrovės „Invalda INVL“ turimų akcijų nominalių verčių suma Keitimo dieną sumažės tokia suma, kuri bus reikalinga kompensuoti kitiems akcininkams priklausančių nominalių verčių skirtumą;

  – siekiant sklandžiai įgyvendinti akcijų nominalios vertės keitimo procesą ir užtikrinti akcininkų interesus AB Nasdaq Vilnius bus prašoma sustabdyti prekybą ir/ar pavedimų vykdymą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis nuo 2018 m. sausio 12 d. iki Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas atliks įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose;

  – apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos įstatų redakcijos, kurioje nurodyta 1,45 eurų nominali vertė, įregistravimą Juridinių asmenų registre bus paskelbta Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, taip pat informacija įdėta į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, paskelbta bendrovės interneto svetainėje;

  2.3. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, neturės įtakos akcininkų turtinėms ir neturtinėms teisėms, kurias jiems suteikė iki sprendimo pakeisti bendrovės išleistų akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, priėmimo nuosavybės teise priklausiusių akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė.

  3. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

  3.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 2 darbotvarkės klausimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

  3.2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 152 str. bei 72 str. 4 d. nuostatos leidžia uždarojo tipo investicinės bendrovės įstatų pakeitimus ar papildymus registruoti Juridinių asmenų registre tik po to, kai jiems pritaria priežiūros institucija, pavesti valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo bendrovės įstatų pakeitimams. Tuo atveju, jeigu Lietuvos bankas nepritartų daliai bendrovės įstatų pakeitimų, pavesti valdymo įmonei patikslinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą bendrovės įstatų redakciją, paliekant galioti senos redakcijos įstatų nuostatas, kurių pakeitimui nebuvo gautas Lietuvos banko pritarimas.

  3.3. Įgalioti UAB „INVL Asset Management“ Nekilnojamojo turto fondo valdytoją Vytautą Bakšinską pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją arba valdymo įmonės patikslintą įstatų redakciją.

  4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo

  4.1. Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 2 darbotvarkės klausimu ir nepriklausomai nuo to, kaip Bendrovės akcininkai balsuos 2 darbotvarkės klausimu, pritarti naujos redakcijos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos keitimui (pridedama), keičiant visą Dividendų mokėjimo politikos tekstą.

  5. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties naujos redakcijos tvirtinimo

  5.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).

  5.2. Atsižvelgiant į tai, kad faktinė depozitoriumo paslaugų teikimo tvarka jau atitinka nurodytų teisės akto reikalavimus, nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartis būtų laikoma įsigaliojusia ir keltų oficialias teisines pasekmes nuo 2017 m. spalio 2 d.

  5.3. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ generalinę direktorę Laurą Križinauskienę pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ vardu.


  1. Valdymo sutarties projektas_INVL Baltic Real Estate ir INVL Asset Management.pdf 
  5. INVL Asset Management rekomendacija INVL BRE akcininkų susirinkimui.pdf 
  2. INVL Baltic Real Estate UTIB įstatų projektas.pdf 
  4. Depozitoriumo sutarties projektas_INVL Baltic Real Estate.pdf 
  3. Dividendų mokėjimo politikos projektas_INVL Baltic Real Estate.pdf 
  Balsavimo biuletenis.pdf 

  #311555 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate” valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management” gavo akcinės bendrovės „Invalda INVL” pranešimą apie tai, kad „Invalda INVL“ ketina perleisti iki 22 proc. investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, kurios 2017 m. gruodžio 20 d. kaina Nasdaq Vilnius biržoje vertos 6,9 mln. eurų.

  Tokį sprendimą 2017 m. gruodžio 20 d. priėmė „Invaldos INVL“ valdyba.

  Akcijos būtų perleidžiamos 2018 metais instituciniams investuotojams bei mažmeniniams klientams. Viešas akcijų siūlymas mažmeniniams investuotojams būtų vykdomas tik tuomet, kai Lietuvos bankas patvirtins „INVL Baltic Real Estate“ prospektą, kuriame būtų nustatyta akcijų kaina bei platinimo tvarka.

  #311556 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ skelbia rezultatų prognozes, kurias patikrino bendrovė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

  Atsižvelgiant į jas, „INVL Baltic Real Estate“ planuoja, kad 2017 m. bendrovės grynosios nuomos pajamos sieks 2,57 mln. eurų ir bus 28 proc. didesnės nei 2016 m., o grynasis pelnas sieks 3,6 mln. eurų ir bus 20 proc. mažesnis nei 2016 m.

  Tuo tarpu, lyginant su 2017 m. prognoze, skaičiuojama, kad 2018 m. bendrovės grynųjų nuomos pajamų rodiklis augs 43 proc. ir sudarys 3,69 mln. eurų, o grynasis pelnas sudarys 2,57 mln. eurų. Atliekant 2018 m. prognozes nėra vertintas investicinio turto tikrosios vertės pokytis, taip pat atidėjinys sėkmės mokesčiui. Tuo tarpu, atliekant 2017 m. prognozes, įtrauktas 2,3 mln. eurų investicinio turto tikrosios vertės teigiamas pokytis, iš kurio 1,2 mln. eurų susidarė iš turto perkainojimo, atlikto 2017 m. spalio mėn.

  Be to, prognozuojama, kad 2017 m. pabaigoje „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė akcijai sudarys 0,5155 euro ir bus 9 proc. didesnė nei 2016 m. pabaigoje, o 2018 m. pabaigoje, įvertinus 0,026 euro dividendų skyrimo prognozę (kai akcijos nominali vertė 0,29 euro), ji sieks 0,5285 euro.

  Kitos prognozės ir jų prielaidos pateiktos pridėtame dokumente.


  Independent auditor’s report_INVL Baltic Real Estate (LT).pdf 
  Prognozes_INVL Baltic Real Estate.pdf 

  #311558 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ skelbia prezentaciją, kuri bus naudojama susitikimuose su investuotojais.

  Papildoma informacija:

  Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė prognozes, pagal kurias 2017 metais bendrovės grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) sieks 2,57 mln. eurų ir bus 28 proc. didesnės nei 2016 metais. Tuo tarpu, lyginant su 2017 metų prognoze, skaičiuojama, kad 2018 metais bendrovės grynųjų nuomos pajamų rodiklis augs 43 proc. ir sudarys 3,69 mln. eurų. Šias prognozes patikrino verslo konsultacijų įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

  Be to, prognozuojama, kad 2017 m. pabaigoje „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė akcijai sudarys 0,5155 euro ir bus 9 proc. didesnė nei 2016 m. pabaigoje, o 2018 m. pabaigoje, įvertinus 0,026 euro akcijai dividendų skyrimo prognozę, ji sieks 0,5285 euro.

  „Pastarieji dveji metai bendrovei buvo augimo metai – sėkmingai pritraukus nuomininkų į „Vilniaus vartų“ verslo centrą, lapkričio pabaigoje jo faktinis užimtumas pasiekė 92 proc., ir tai lems ženklų nuomos pajamų augimą 2018 metais, taip pat sėkmingai plėtojome kitus valdomus objektus. Tikime mūsų valdomo nekilnojamojo turto portfelio ateities perspektyva – tam pagrindo suteikia gera lokacija – 80 proc. valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

  Taip pat planuojama, kad kitais metais didės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų likvidumas – „Invalda INVL“ paskelbė, kad ketina perleisti iki 22 proc. valdomų bendrovės akcijų, tokiu būdu padidindama laisvoje prekyboje (angl. free float) esančių akcijų kiekį nuo 16 iki 38 proc.

  „Laikomės principo, kad kartu su klientais investuojame į mūsų kuriamus ir valdomus produktus, todėl išlaikysime daugiau kaip 10 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų. Planuojamas akcijų platinimas turėtų padidinti „INVL Baltic Real Estate“ akcijų likvidumą“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

  „Invaldos INVL“ planuojamas perleisti iki 22 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų paketas šių metų gruodžio 20 dienos „Nasdaq“ Vilnius biržos kaina yra vertas 6,9 mln. eurų. Planuojama, kad jau kitais metais galimybė įsigyti „INVL Baltic Real Estate“ akcijų bus siūloma instituciniams investuotojams, o vėliau, Lietuvos bankui patvirtinus bendrovės prospektą, kuriame būtų nustatyta akcijų kaina ir platinimo tvarka, akcijos būtų siūlomos ir mažmeniniams investuotojams.

  Be to, „INVL Baltic Real Estate“ siūlo mokamus dividendus padidinti daugiau kaip du kartus – nuo 0,012 iki 0,026 euro akcijai. Šis sprendimas yra pateiktas tvirtinti šių metų gruodžio 29 dieną vyksiančiam bendrovės akcininkų susirinkimui.

  „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų tris ketvirčius siekė 2,1 mln. eurų ir buvo daugiau kaip 2,3 karto didesnis nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė akcijai per metus išaugo 19,5 proc. ir 2017 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 0,49 euro akcijai (2016 m. rugsėjo pabaigoje nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 0,42 euro, taip pat įvertinti išmokėti 0,012 euro akcijai dividendai). „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos iš nuosavų objektų per šių metų tris ketvirčius siekė 1,9 mln. eurų ir, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 5,1 proc.

  „INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą „IBC“ šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Šių metų lapkričio 30 dienos duomenimis, bendrovės valdomo turto plotas buvo 55 tūkst. kv. m, vertė – 56 mln. eurų.

  Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.


  INVL Baltic Real Estate_prezentacija investuotojams.pdf 

  #311721 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 m. gruodžio 29 d. įvykusio SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ naujos redakcijos tvirtinimo.

  1.1. Norint pakeisti valdymo mokestį tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, iš 1,5 proc. į 1,0 proc. ir atlikti redakcines korekcijas valdymo sutartyje, investicinės bendrovės akcininkams siūloma pritarti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ pakeitimui keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

  1.2. Nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos redakcijos valdymo sutartis su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d.

  1.3. Įgalioti UAB „INVL Asset Management“ Nekilnojamojo turto fondo valdytoją Vytautą Bakšinską pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ vardu.

  2. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijos nominalios vertės ir akcijų skaičiaus keitimo

  2.1. Pakeisti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo – 19 067 500 eurų, dydžio:

  – vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė keičiama iš 0,29 euro į 1,45 eurų;

  – paprastųjų vardinių akcijų skaičius keičiamas iš 65 750 000 vienetų į 13 150 000 vienetų.

  2.2. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė keičiama vadovaujantis šiais principais:

  – kiekvienam akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius yra perskaičiuojamas visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, teisių apskaitos dienos pabaigoje (2018 m. sausio 15 dienos pabaigoje, toliau vadinama Keitimo diena);

  – jeigu Keitimo dieną būtų akcininkų, kuriems dėl akcijų nominalios vertės keitimo priklausančių akcijų nominalių verčių suma sumažėtų, toks sumažėjimas yra kompensuojamas akcininko – akcinės bendrovės „Invalda INVL“, sąskaita, tai yra akcinės bendrovės „Invalda INVL“ turimų akcijų nominalių verčių suma Keitimo dieną sumažės tokia suma, kuri bus reikalinga kompensuoti kitiems akcininkams priklausančių nominalių verčių skirtumą;

  – siekiant sklandžiai įgyvendinti akcijų nominalios vertės keitimo procesą ir užtikrinti akcininkų interesus AB Nasdaq Vilnius bus prašoma sustabdyti prekybą ir/ar pavedimų vykdymą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis nuo 2018 m. sausio 12 d. iki Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas atliks įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose;

  – apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos įstatų redakcijos, kurioje nurodyta 1,45 eurų nominali vertė, įregistravimą Juridinių asmenų registre bus paskelbta Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, taip pat informacija įdėta į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, paskelbta bendrovės interneto svetainėje;

  2.3. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, neturės įtakos akcininkų turtinėms ir neturtinėms teisėms, kurias jiems suteikė iki sprendimo pakeisti bendrovės išleistų akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, priėmimo nuosavybės teise priklausiusių akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė.

  3. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

  3.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 2 darbotvarkės klausimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

  3.2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 152 str. bei 72 str. 4 d. nuostatos leidžia uždarojo tipo investicinės bendrovės įstatų pakeitimus ar papildymus registruoti Juridinių asmenų registre tik po to, kai jiems pritaria priežiūros institucija, pavesti valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo bendrovės įstatų pakeitimams. Tuo atveju, jeigu Lietuvos bankas nepritartų daliai bendrovės įstatų pakeitimų, pavesti valdymo įmonei patikslinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą bendrovės įstatų redakciją, paliekant galioti senos redakcijos įstatų nuostatas, kurių pakeitimui nebuvo gautas Lietuvos banko pritarimas.

  3.3. Įgalioti UAB „INVL Asset Management“ Nekilnojamojo turto fondo valdytoją Vytautą Bakšinską pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją arba valdymo įmonės patikslintą įstatų redakciją.

  4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo

  4.1. Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 2 darbotvarkės klausimu ir nepriklausomai nuo to, kaip Bendrovės akcininkai balsuos 2 darbotvarkės klausimu, pritarti naujos redakcijos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos keitimui (pridedama), keičiant visą Dividendų mokėjimo politikos tekstą.

  5. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties naujos redakcijos tvirtinimo

  5.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).

  5.2. Atsižvelgiant į tai, kad faktinė depozitoriumo paslaugų teikimo tvarka jau atitinka nurodytų teisės akto reikalavimus, nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartis būtų laikoma įsigaliojusia ir keltų oficialias teisines pasekmes nuo 2017 m. spalio 2 d.

  5.3. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ generalinę direktorę Laurą Križinauskienę pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ vardu.


  4. Depozitoriumo sutarties projektas_INVL Baltic Real Estate.pdf 
  1. Valdymo sutarties projektas_INVL Baltic Real Estate ir INVL Asset Management.pdf 
  2. INVL Baltic Real Estate UTIB įstatų projektas.pdf 
  3. Dividendų mokėjimo politikos projektas_INVL Baltic Real Estate.pdf 

  #311947 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atsižvelgiant į tai, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos leidimą pakeisti Bendrovės įstatus, kurių projektas patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, bei siekiant užtikrinti efektyvią Bendrovės akcininkų interesų apsaugą, Bendrovė pateikė prašymą nuo 2018 m. sausio 12 d. (imtinai) iki Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas atliks įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, sustabdyti prekybą Bendrovės akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

  Bendrovė informuoja, kad užregistravus įstatus, keisis Bendrovės paprastosios vardinės akcijos nominali vertė iš 0,29 euro į 1,45 eurų ir paprastųjų vardinių akcijų skaičius iš 65 750 000 vienetų į 13 150 000 vienetų. Bendrovės įstatinis kapitalas keičiamas nebus ir liks 19 067 500 eurų.

  Kiekvienam Bendrovės akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius bus perskaičiuojamas 2018 m. sausio 15 dienos pabaigoje (toliau vadinama Keitimo diena). Keitimo dieną akcininkų turimas akcijų skaičius bus padalintas iš penkių bei suapvalintas į didėjimo pusę. Jeigu Keitimo dieną būtų akcininkų, kuriems dėl akcijų nominalios vertės keitimo priklausančių akcijų nominalių verčių suma sumažėtų, toks sumažėjimas būtų kompensuojamas akcininko – akcinės bendrovės „Invalda INVL“, sąskaita.

  #312026 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.
  Priedai:
  Invalda INVL_Pranešimas_INVL Baltic Real Estate_2018-01-11.pdf

  #312065 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. sausio 15 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija.

  Šis bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė informuoja, kad įstatų keitimui buvo gautas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos leidimas.

  Užregistravus įstatus, keičiasi Bendrovės paprastosios vardinės akcijos nominali vertė iš 0,29 euro į 1,45 eurų ir bendras išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius iš 65 750 000 vienetų į 13 150 000 vienetų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 19 067 500 eurų.

  Kiekvienam Bendrovės akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius bus perskaičiuojamas 2018 m. sausio 15 dienos pabaigoje (toliau vadinama Keitimo diena). Keitimo dieną akcininkų turimas akcijų skaičius bus padalintas iš penkių bei suapvalintas į didėjimo pusę, susidaręs akcijų kiekio skirtumas bus išlygintas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ sąskaita.

  Priedai:
  UTIB INVL Baltic Real Estate_istatai.pdf

  #312218 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Nasdaq CSD SE Lietuvos filialui atlikus įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, Bendrovė pateikė prašymą Nasdaq Vilnius atnaujinti prekybą Bendrovės akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje nuo 2018 m. sausio 25 d., kadangi Bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai turi atlikti pakeitimus savo lygmenyje.

  Prekyba Bendrovės akcijomis buvo sustabdyta siekiant užtikrinti efektyvią akcininkų interesų apsaugą įgyvendinant 2017 m. gruodžio 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus – keičiant Bendrovės akcijų vienetų skaičių ir akcijos nominalią vertę.

  #312219 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, interneto svetainės adresas http://www.bre.invl.com) (toliau gali būti vadinama – Bendrove) informuoja, jog įgyvendinus 2017 m. gruodžio 29 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės išleistų akcijų vienetų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo, „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų emisijos duomenys yra:

  ISIN kodas LT0000127151
  Trumpinys INR1L
  Birža Nasdaq Vilnius
  Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
  Įstatinis kapitalas 19 067 500 EUR
  Akcijos nominali vertė 1,45 EUR
  Akcijų vienetų skaičius 13 150 000 vnt.
  Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis 13 150 000 vnt.
  Kiekvienam Bendrovės akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius buvo perskaičiuotas 2018 m. sausio 15 dienos pabaigoje (toliau vadinama Keitimo diena). Keitimo dieną akcininkų turimas akcijų skaičius buvo padalintas iš penkių bei suapvalintas didėjimo linkme, o susidaręs akcijų kiekio skirtumas išlygintas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ sąskaita.

  #312337 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.
  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-01-25_26.pdf

  #312382 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.
  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-01-29.pdf

  #313055 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2017 metų SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3 577 tūkst. eurų, o pajamos – 6 203 tūkst. eurų (2016 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 4 507 tūkst. eurų, pajamos – 6 290 tūkst. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2017 m. audituotas grynasis pelnas siekia 3 780 tūkst. eurų, o 2016 metų siekė 4 710 tūkst. eurų.

  Papildoma informacija:

  Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per 2017 metus siekė 3,58 mln. eurų ir buvo 20,6 proc. mažesnis nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2017 m. gruodžio pabaigoje sudarė 33,86 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai (perskaičiavus pagal dabartinį akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę) buvo 2,57 euro ir per metus išaugo 11 proc. (2016 m. pabaigoje nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 2,36 euro, taip pat įvertinti išmokėti 0,06 euro akcijai dividendai).

  „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2017 metais sudarė 2,68 mln. eurų arba 14 proc. daugiau nei 2016 metais. Bendrovės konsoliduotos pajamos pernai siekė 6,2 mln. eurų arba 1,4 proc. mažiau nei 2016 metais, iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos padidėjo 10,6 proc. iki 3,98 mln. eurų.

  „Džiaugiamės pasiektais rezultatais – jie iš esmės atitinka skelbtą prognozę, o išaugus bendrovės grynosioms nuomos pajamoms iš nuosavų objektų, didėjo ir valdomo turto vertė. Numatytus augimo tempus sieksime išlaikyti ir toliau – tam pagrindo suteikia kokybiškas valdomo turto portfelis, nuolatinis darbas su klientais ir mūsų objektų užimtumas. Tikime, kad šiuos rezultatus ir bendrovės perspektyvas įvertins ir svarstantys galimybę investuoti į komercinį nekilnojamą turtą“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

  „INVL Baltic Real Estate“ akcijų patrauklumą turėtų padidinti ir praėjusių metų pabaigoje daugiau kaip du kartus – iki 0,13 euro akcijai padidinti dividendai. Tokio dydžio dividendus, įvertinus 2017 m. „INVL Baltic Real Estate“ rezultatus, už praėjusius metus siūlo mokėti bendrovės valdymo įmonė. Bendra mokama dividendų suma tokiu atveju siektų 1,71 mln. eurų. Sprendimą dėl šio siūlymo „INVL Baltic Real Estate“ visuotinis akcininkų susirinkimas svarstys šių metų kovo 26 dieną.

  Be to, planuojama, kad šiemet didės ir „INVL Baltic Real Estate“ akcijų likvidumas – „Invalda INVL“ praėjusių metų pabaigoje paskelbė planus šiemet perleisti iki 22 proc. valdomų bendrovės akcijų, tokiu būdu padidinant laisvoje prekyboje (angl. free float) esančių akcijų kiekį nuo 16 iki 38 proc. Planuojama, kad galimybė įsigyti „INVL Baltic Real Estate“ akcijų bus siūloma instituciniams investuotojams, o vėliau, Lietuvos bankui patvirtinus bendrovės prospektą, kuriame būtų nustatyta akcijų kaina ir platinimo tvarka, akcijos būtų siūlomos ir mažmeniniams investuotojams.

  80 proc. „INVL Baltic Real Estate“ valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje, jų užimtumas 2017 m. pabaigoje siekė nuo 78 iki 100 proc. Praėjusiais metas didžiausias valdomas objektas „IBC verslo centras“ ir toliau išlaikė aukštą užimtumo lygį bei augino nuomos pajamas – jos, lyginant su 2016 m., didėjo 1,3 proc. ir sudarė 1,88 mln. eurų. Kiti „INVL Baltic Real Estate“ valdomi objektai 2017 metais taip pat pasižymėjo aukštu patalpų užimtumo lygiu bei gerėjančiais veiklos rezultatais.

  Remiantis 2017 m. pabaigoje skelbtomis bendrovės rezultatų prognozėmis, skelbta, kad 2017 m. „INVL Baltic Real Estate“ grynosios nuomos pajamos sieks 2,57 mln. eurų ir bus 28 proc. didesnės nei 2016 metais. Tuo tarpu, lyginant su 2017 metų prognoze, skaičiuota, kad 2018 m. bendrovės grynųjų nuomos pajamų rodiklis augs 43 proc. ir sudarys 3,69 mln. eurų. Be to, prognozuota, kad 2017 m. pabaigoje „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė akcijai sudarys 2,5776 euro (vertinant naująja nominalia akcijos verte) ir bus 9 proc. didesnė nei 2016 m. pabaigoje, o 2018 m. pabaigoje, įvertinus 0,13 euro akcijai dividendų skyrimo prognozę, ji sieks 2,6427 euro. „INVL Baltic Real Estate“ paprastosios vardinės akcijos nominali vertė iš 0,29 į 1,45 euro pakeista šių metų sausį, siekiant padidinti akcijų likvidumą ir sumažinti kainos svyravimus.

  „INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą „IBC“ šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. 2017 m. gruodžio 31 dienos duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ valdomo turto plotas buvo 56,9 tūkst. kv. m, vertė – 56,3 mln. eurų.

  Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

  Priedai:
  Atsakingu asmenu patvirtinimas_INVL Baltic Real Estate.pdf
  Pagrindiniu duomenu santrauka_2017_annual_INVL Baltic Real Estate.pdf
  INVL Baltic Real Estate_2017_metine informacija.pdf

  #313056 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 33 860 074 eurų arba 0,5150 euro akcijai (esant neperskaičiuotai nominaliai vertei ir akcijų skaičiui: nominaliai akcijos vertei buvus 0,29 euro, o akcijų skaičiui – 65 750 000 vnt.).

  #313229 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-03-09.pdf

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 26 total)
Reply To: SUTNTIB INVL Baltic Real Estate
Your information: