SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

This topic contains 25 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 1 year, 5 months ago.

Viewing 11 posts - 16 through 26 (of 26 total)
 • Author
  Posts
 • #313326 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-03-16.pdf

  #313457 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-03-20.pdf

  #313530 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-03-23.pdf

  #313591 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 26 d. įvykusio SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

  Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 534
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 3 780
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) –
  Pervedimai iš rezervų –
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti –
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 8 314
  Pelno paskirstymas: (1 899)
  – į įstatymo numatytus rezervus (189)
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti –
  – į kitus rezervus –
  – dividendai* (1 710)
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai –
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 415
  *Skiriama 0,13 EUR vienai akcijai

  5. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

  Atsižvelgiant į tai, jog siekiama ištaisyti korektūros klaidas pastebėtas sudarytoje depozitoriumo paslaugų sutartyje, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą.

  6. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimo

  1. Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorių su susijusiomis šalimis politiką.

  2. Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigaliotų nuo jų patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

  Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:

  Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2018 m. balandžio 10 d. pabaigoje), bus SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkais.

  Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

  Vadovaujantis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 11 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

  Priedai:
  3. INVL Baltic Real Estate_susijusių šalių politika.pdf
  Audito komiteto_ataskaita 2017.pdf
  INVL Baltic Real Estate_2017_metine informacija.pdf
  2. INVL Baltic Real Estate_depozitoriumo sutarties pakeitimas.pdf

  #313624 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-03-27.pdf

  #313696 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Vadovaujantis 2018 m. kovo 26 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovė skelbia 2018 m. kovo 28 d. pasirašiusi depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą su AB SEB bankas.

  Depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimas buvo atliekamas, atsižvelgiant į tai, jog buvo siekiama ištaisyti korektūros klaidas pastebėtas depozitoriumo paslaugų sutartyje.

  Priedai:
  INVL Baltic Real Estate_depozitoriumo sutarties pakeitimas_SEB bank_2018 03 28.pdf

  #313820 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

  Priedai:
  Invalda INVL_vadovu sandoris_INVL Baltic Real Estate_2018-04-03.pdf

  #314060 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) skelbia 2018 m. balandžio 10 d. pasirašiusi sutartį su AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) dėl paskolos limito padidinimo iki 24 mln. EUR.

  2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrovė ir Bankas sudarė Kredito sutartį, kurios pagrindu panaudotas ir Bankui negrąžintas likutis pranešimo dienai siekia 18,2 mln. EUR. Galutinis paskolos grąžinimo terminas 2023 m. pradžia.

  Papildoma informacija:

  Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pasirašė sutartį su Šiaulių banku dėl paskolos limito padidinimo nuo 18,2 iki 24 mln. EUR ir palankesnių paskolos sąlygų.

  „Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ sverto rodiklis yra per mažas – 2017 metų pabaigoje paskolų ir turto vertės santykis sudarė tik 39 proc., todėl, siekdami padidinti akcininkų nuosavybės grąžą, šį svertą didiname“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

  Pasak jo, dalis paskolos galės būti naudojama priklausomai nuo „INVL Baltic Real Estate“ pinigų srautų investicijoms poreikio. Remiantis galiojančiais teisės aktais, bendrovė gali skolintis iki 50 proc. nuo tiesiogiai turimo turto vertės.

  „Reaguojame į klientų poreikius ir siekiame padėti jiems įgyvendinti savo verslo ambicijas. Bendradarbiaudami su „INVL Baltic Real Estate“ matome, kad didesnė paskola vienai iš profesionaliausių nekilnojamo turto valdymo bendrovių suteiks daugiau galimybių augti. Šis sprendimas taip pat suteiks bendrovei daugiau lankstumo, planuojant investicijas“, – sako Šiaulių banko Vilniaus regiono vadovas Rimvydas Mockus.

  „INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą IBC šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. 2017 m. gruodžio 31 dienos duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ viso valdomo turto plotas buvo 56,9 tūkst. kv. m, vertė – 56,3 mln. EUR.

  Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 m. su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

  #314325 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

  Lietuvos bankas 2018 m. balandžio 23 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-70 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

  Siūlymą vykdo AB „Invalda INVL“ (toliau – Parduodantis akcininkas), kuris Prospekto dieną yra didžiausias Bendrovės akcininkas, turintis 32,23% akcijų. Siūlymo metu Parduodantis akcininkas parduoda iki 2 893 000 vnt. esamų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurios sudaro iki 22% Bendrovės įstatinio kapitalo.

  Parduodantis akcininkas paskyrė UAB „INVL Asset Management“ – Bendrovės valdymo įmonę, vykdyti Siūlymą pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

  Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje ir privatus siūlymas (angl. private placement) instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Jungtinių Amerikos Valstijų (išskyrus Lietuvą) ribų pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą. Siūlymas taip pat apima privatų siūlymą individualiai nustatytiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams.

  Siūlymo kaina:

  Akcijos siūlomos už siūlymo kainą, kuri nustatoma pagal šią formulę:
  SK = GAV / Akcijos, kur

  SK – konkrečiam siūlymo laikotarpiui taikoma siūlymo kaina;
  GAV – vėliausia grynųjų aktyvų vertė (skirtumas tarp Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto vertės ir Bendrovės ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų), kuri buvo paskelbta prieš prasidedant konkrečiam siūlymo laikotarpiui;
  Akcijos – Bendrovės išleistų akcijų skaičius (13 150 000).

  Siūlymo kaina yra ta pati visiems investuotojams. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal taikomų teisės aktų reikalavimus ir pagal įstatus grynųjų aktyvų vertės paskaičiavimai atliekami ir skelbiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, siūlymo kaina skirtingais siūlymo laikotarpiais gali būti skirtinga (priklausomai nuo paskelbtos GAV). Bet kokiu atveju bus užtikrinta, kad tuo pačiu siūlymo laikotarpiu pagal pirmiau pateiktą formulę paskaičiuota siūlymo kaina būtų tokia pati.

  Numatomi siūlymo laikotarpiai (priimami pirkimo pavedimai priimami iš Investuotojų):

  – Nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. liepos 4 d. (nuo 9 val. iki 17 val. Vilniaus laiku);

  – Nuo 2018 m. rugpjūčio 18 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d. (nuo 9 val. iki 17 val. Vilniaus laiku);

  – Nuo 2018 m. lapkričio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 13 d. (nuo 9 val. iki 17 val. Vilniaus laiku).

  Parduodantis akcininkas pasilieka teisę keisti Siūlymo tvarkaraštį. Jei Parduodantis akcininkas nuspręstų iš esmės koreguoti tvarkaraštyje nurodytas datas, bus pateiktas Lietuvos bankui tvirtinti atitinkamas Prospekto priedas, kuris bus paskelbtas (jį patvirtinus) pagal taikomas taisykles ir rinkos praktiką Lietuvoje.

  Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat kitos Siūlymo sąlygos nurodytos Prospekte.

  SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

  Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

  Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su Bendrove susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

  Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijas. Prospektas yra paskelbtas per AB Nasdaq Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire, Bendrovės interneto svetainėje http://www.invlbalticrealestate.lt, ir (išimtinai informaciniais tikslais) valdymo įmonės interneto svetainėje http://www.invl.com.

  Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.

  Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

  Priedai:
  INVL Baltic Real Estate_Prospectus.pdf
  INVL Baltic Real Estate_Prospekto santrauka.pdf
  Lietuvos banko sprendimas_2018 04 23 lithuanian only.pdf

  #314326 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ informuoja, jog skelbia atnaujintą prezentaciją, kuri bus naudojama susitikimuose su investuotojais.

  Lyginant su 2017 m. gruodžio 21 d. išplatinta prezentacija investuotojams, įtraukta informacija, susijusi su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo sąlygomis.

  Papildoma informacija:

  Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ viešą akcijų siūlymą pradės gegužės 2 dieną. Remiantis šiandien paskelbtu bendrovės akcijų viešo siūlymo prospektu, akcijų platinimas vyks trimis etapais ir iš viso iki gruodžio 13 dienos investuotojams bus pasiūlyta įsigyti iki 22 proc. arba 2,893 mln. bendrovės akcijų, šiuo metu priklausančių bendrovei „Invalda INVL“. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų viešo siūlymo prospektą Lietuvos bankas patvirtino balandžio 23 dieną.

  Vertinama, kad toks akcijų siūlymas – aktuali alternatyva norintiems investuoti į komercinį nekilnojamą turtą, leidžianti šiam tikslui skirti ir nedidelę sumą. Įsigyti akcijų bus siūloma nuo gegužės 2 iki liepos 4 dienos, nuo rugpjūčio 18 iki rugsėjo 18 dienos ir nuo lapkričio 2 iki gruodžio 13 dienos imtinai. Kiekvieno etapo akcijos kaina bus lygi vėliausiai paskelbtai bendrovės grynųjų aktyvų vertei akcijai.

  Akcijų galės įsigyti ir instituciniai investuotojai, ir šalies gyventojai. Pirkimo pavedimus bus galima pateikti „INVL Asset Management“ klientų konsultavimo centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Kiekvienas investuotojas galės įsigyti ne mažiau kaip 500 bendrovės akcijų.

  „INVL Baltic Real Estate“ yra brandi kompanija, valdanti patrauklų nekilnojamo turto portfelį. Puiki turto lokacija ir profesionali komanda leidžia sistemingai didinti generuojamą pajamų srautą, taip pat augti ir plėsti nuomojamus plotus, modernizuojant bei pertvarkant valdomus objektus. Manome, kad išaugęs laisvų akcijų kiekis padidins akcijos patrauklumą ir likvidumą. Savo ruožtu laikomės politikos investuoti kartu su klientais į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus, todėl ketiname išlaikyti 10 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų paketą“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

  80 proc. „INVL Baltic Real Estate“ valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje, jų užimtumas 2018 m. kovo pabaigoje siekė nuo 77 iki 100 proc.

  „Patraukli objektų lokacija ir efektyvus darbas užtikrinant aukštą objektų užimtumą lėmė, kad pastaraisiais metais „INVL Baltic Real Estate“ grynosios nuomos pajamos iš nuosavų objektų augo ir, tikimės, panašius augimo tempus išlaikys ir ateityje. Tai lemia ir valdomo turto vertės bei grąžos investuotojams didėjimą, tad ieškantiems alternatyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą tai yra galimybė nukreipti dalį lėšų į perspektyvų komercinio nekilnojamo turto portfelį“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

  Jo teigimu, skirtingai nei investuojant į būstą, šis turtas nereikalauja papildomos priežiūros, be to, investicija pasižymi lankstumu, kadangi investuojama palyginti nedidelė suma, o, prireikus, akcijas galima parduoti.

  „INVL Baltic Real Estate“ siekiama metinė grąža – nuo 8 proc., tuo tarpu jos reali vidutinė metinė grąža (skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę kaip realizavimo kainą) nuo 2016 m. pradžios, kai vyko pastarasis akcijų platinimas, iki 2017 metų pabaigos siekė 18,4 proc., o nuo bendrovės akcijų įtraukimo į „Nasdaq“ Vilnius biržą 2014 metų birželį iki 2017 metų pabaigos – 14,9 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų patrauklumą turėtų padidinti ir praėjusių metų pabaigoje daugiau kaip du kartus – iki 0,13 euro akcijai padidinti dividendai. Tokio dydžio dividendus „INVL Baltic Real Estate“ nusprendė išmokėti už 2017 metus.

  „INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą „IBC“ šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. 2017 m. gruodžio 31 dienos duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ valdomo turto plotas buvo 56,9 tūkst. kv. m, vertė – 56,3 mln. eurų.

  Vertinant investavimo į nekilnojamąjį turtą alternatyvas, „INVL Asset Management“ paskelbto Lietuvos investicijų indekso duomenimis*, investicijų į būstą grąža ilgalaikiame laikotarpyje priklausė nuo to, kokiu laikotarpiu buvo įsigytas turtas (nuo 2016 m. grąža vertinama įtraukiant ir sąnaudas) – jei investicijos į būstą nuomai vidutinė metinė grąža 1996-2017 m. buvo 14,3 proc., tai per pastaruosius dešimt metų ji tesiekė 1,2 proc. Investicijos į būstą jo nenuomojant vidutinė 1996-2017 metų grąža buvo vos 6,4 proc., o per 2008-2017 metus – neigiama 3,7 proc. Vertinant laikotarpį nuo 2014 metų iki 2017 metų pabaigos, investicijos į būstą nuomai vidutinė metinė grąža buvo 8,5 proc., o investicijos į būstą – 3,7 proc.

  „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2017 m. pabaigoje sudarė 33,86 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 2,57 euro ir per metus išaugo 11 proc. „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2017 metais sudarė 2,68 mln. eurų arba 14 proc. daugiau nei 2016 metais. Šiuo metu „Invalda INVL“ valdo 32,23 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų.

  Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

  *Investicijų į būstą grąža apskaičiuota remiantis 1995-2017 m. „Ober Haus“ OHBI indeksu, investicijų į būstą nuomai – 1995-1998 m., remiantis „Ober Haus“ (OHBI) indeksu ir Statistikos departamento nuomos indeksu (50 proc. vertinimo) bei „Alio reklamos“ skelbimais (50 proc. vertinimo), 1998-2017 m. šis vertinimas remiasi „Ober Haus“ nuomos pajamingumų duomenimis (Vilniui suteikta 60 proc. dalis nuomos duomenims, Kaunui – 20 proc., Klaipėdai – 20 proc.). Nuo 2016 m. būsto nuomai pajamos skaičiuojamos įvertinus sąnaudas, kurios sudaro 25 proc. būsto nuomos pajamų.

  Priedai:
  INVL Baltic Real Estate_prezentacija investuotojams.PDF

  #314327 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdyba papildė 2017 m. gruodžio 20 d. valdybos sprendimą ir nustatė, kad viešam akcijų siūlymui siūlys iki 2.893.000 vnt, t.y. iki 22 proc. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastųjų vardinių akcijų. Siūlomos vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 1,45 EUR, siūlomų akcijų bendras kiekis – iki 2.893.000, bendra visų siūlomų akcijų nominalių verčių suma – iki 4.194.850 EUR. Akcijų pardavimo kaina bus lygi vėliausiai paskelbtai grynųjų aktyvų vertei akcijai,, tačiau atsižvelgiant į tai, kad grynųjų aktyvų vertės (toliau – GAV) paskaičiavimai vadovaujantis „INVL Baltic Real Estate“ įstatais yra atliekami ir skelbiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, akcijų pardavimo kaina skirtingais viešo akcijų siūlymo laikotarpiais gali būti skirtinga (priklausomai nuo paskelbtos GAV).

  Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat kitos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) sąlygos nurodytos Siūlymo Prospekte (toliau – Prospektas), kurį Lietuvos bankas patvirtino 2018 m. balandžio 23 d. Vadovaujantis Prospektu, Siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje ir privatus siūlymas (angl. private placement) instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų. Siūlymas taip pat apima privatų siūlymą individualiai nustatytiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams.
  Numatomi Siūlymo laikotarpiai (priimami pirkimo pavedimai iš investuotojų):

  nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. liepos 4 d.
  nuo 2018 m. rugpjūčio 18 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d.
  nuo 2018 m. lapkričio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 13 d.
  „Invalda INVL“ pasilieka teisę keisti Siūlymo tvarkaraštį. Jei „Invalda INVL“ nuspręstų iš esmės koreguoti tvarkaraštyje nurodytas datas, bus pateiktas Lietuvos bankui tvirtinti atitinkamas Prospekto priedas, kuris bus paskelbtas (jį patvirtinus) pagal taikomas taisykles ir rinkos praktiką Lietuvoje.

  AB „Invalda INVL“ valdyba paskyrė UAB „INVL Asset Management“ vykdyti Siūlymą pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Bendrovė taip pat skelbia pasirašiusi Platinimo sutartį su UAB „INVL Asset Management“ bei SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“.

Viewing 11 posts - 16 through 26 (of 26 total)
Reply To: SUTNTIB INVL Baltic Real Estate
Your information: