SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate veikla

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate įkurta 1997 m. sausio 28 d., ankstesnis pavadinimas – AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“. 2015 m. rugpjūčio 17 d. prie Bendrovės buvo prijungta jos patronuojančioji įmonė, tad Bendrovė perėmė visas jos teises ir pareigas.

Grupė siekia uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, užtikrindama nuomos pajamų augimą.

Esant ekonominei logikai, taip pat svarstomos investicijos į esamo portfelio objektų pertvarkymą, išnaudojant gerą jų lokaciją.

Iš visų objektų uždirbamos nuomos pajamos ir beveik visi objektai turi tolesnio vystymo perspektyvas.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Nuomos pajamos sudaro 82.42% visų kompanijos pajamų.

Nuomojamas plotas sudaro apie 80% viso valdomo ploto.

Kompanijos grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai auga, tačiau jų neužtenka veiklai finansuoti.

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate tenka daug skolintis iš bankų ir kitų trečiųjų asmenų. Palūkanoms padengti 2016 m. išleido apie pusę Veiklos pelno.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
6.76 4.94 1.00 3.09% 0.00% 164.58% 0.04 0.71 0.25 18.15% *

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijos

Papildomasis prekybos sąrašas

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ veiks 30 metų.

2016 m. sausio 15 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet už akciją bus mokama ne mažiau kaip 0,012 euro dividendų, jei tai neprieštaraus teisiniams ir sutartiniams reikalavimams.

Už kiekviena laisvų pinigų srauto litą biržoje mokama apie 14 eurų. Vidutinė akcijos apyvarta biržoje pakilo iki 1800 eurų.

Tai labai maža apyvarta ir tokia akcija sumaniam investuotojui neturėtų būti labai įdomi.

Rekomendacijų akcijoms kol kas neteikiam.


Investuotojo kalendorius:

UTIB INVL Baltic Real Estate 2018 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2018 m. kovo 2 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2018 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. 3 mėn. tarpinė informacija;
2018 m. rugpjūčio 17 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. pusmečio ataskaita;
2018 m. spalio 31 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. 9 mėn. tarpinė informacija.

Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir yra įgijusi emitentų bei kolektyvinio investavimo subjektų teises ir pareigas numatytas Vertybinių popierių įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme. Bendrovė, siekdama atitikti abiejų įstatymų reikalavimus ir vadovaudamasi Lietuvos banko Priežiūros tarnybos išaiškinimu, nuo 2018 m. rengs ir viešai skelbs ne tik metų ir pusmečio, bet ir tarpines 3, 9 ir 12 mėn. ataskaitas.Klausimams

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: