SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate įkurta 1997 m. sausio 28 d., ankstesnis pavadinimas – AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“. 2015 m. rugpjūčio 17 d. prie Bendrovės buvo prijungta jos patronuojančioji įmonė, tad Bendrovė perėmė visas jos teises ir pareigas.

Grupė siekia uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, užtikrindama nuomos pajamų augimą.

Esant ekonominei logikai, taip pat svarstomos investicijos į esamo portfelio objektų pertvarkymą, išnaudojant gerą jų lokaciją.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ veiks 30 metų.

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate finansai

Iš visų objektų uždirbamos nuomos pajamos ir beveik visi objektai turi tolesnio vystymo perspektyvas.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Nuomos pajamos sudaro apie 81% visų kompanijos pajamų. Lietuvoje gaunama apie 91% visų pajamų. Likusi dalis – Latvijoje.

Kompanijos grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai auga, tačiau jų neužtenka veiklai finansuoti. SUTNTIB INVL Baltic Real Estate tenka daug skolintis iš bankų. Palūkanoms padengti 2018 m. išleido apie 13% Veiklos pelno. Tai geras rezultatas.

Finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikių įsipareigojimų dalis Nuosavam pelne siekia 65.5%. Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. Grynuoju pelnu reiktų 4.83 metų.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas siekia 33.05%. Ir tai labai geras rezultatas, kai vidutinis ROAE yra apie 18%.

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše nuo 2015 m. rugsėjo 16 d. Trumpinys INR1L.

2016 m. sausio 15 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet už akciją bus mokama ne mažiau kaip 0,012 euro dividendų, jei tai neprieštaraus teisiniams ir sutartiniams reikalavimams.

Nuo listingavimo pradžios akcijos kaina pakilo jau 51%. Tačiau mes rekomendacijų šioms akcijoms neteikiam dėl itin mažo likvidumo.

Tačiau kompanijos veikla yra įdomi, moka dividendus ir turi potencialą augti dar.


Investuotojo kalendorius:

UTIB INVL Baltic Real Estate 2020 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. kovo 18 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2020 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2020 m. rugpjūčio 21 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita;
2020 m. spalio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir yra įgijusi emitentų bei kolektyvinio investavimo subjektų teises ir pareigas numatytas Vertybinių popierių įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

Bendrovė pagal patvirtintas Lietuvos banko „Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisykles“ pasirenka nuo 2019 m. nebeskelbti 3, 6 ir 12 mėnesių tarpinių ataskaitų, todėl rengiamos ir viešai skelbiamos bus pusmečio ir metų ataskaitos.

Tačiau Bendrovė, laikydamasi nuoseklumo, skelbs 2018 m. 12 mėn. tarpinę informaciją.Kompanijos tinklapis

Forumas


Klausimams

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: