Trečiadienis, 22 gegužės, 2024
Straipsniai

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06

2018-04-06. Baltijos akcijų rinkų bendra apyvarta per savaitę sumažėjo iki 14 842 153.23 EUR arba -8.69% mažiau nei savaitę prieš tai. Baltijos Oficialiojo sąrašo kapitalizacija per savaitę krito -1%.

Didžiausia apyvarta per savaitę pasižymėjo Olympic Entertainment Group ir Tallinna Kaubamaja Grupp akcijos. Jų kainos kito atitinkamai 0% ir -6.07%.

Naujienos ir grafikai

Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2018 m. kovo mėnesį sudarė 15,9 mln. eurų ir sumažėjo 1,0% lyginant su 2017 m. kovo mėnesiu.

2018 m. I-ą ketvirtį Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 46,6 mln. eurų, arba 2,7% mažiau, nei 2017 m. I-ą ketvirtį.

Aprangos grupės tinklo apyvarta 2018 m. sausio-kovo mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2017 metų laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo 4,9%, Latvijoje sumažėjo 0,5%, o Estijoje išaugo 1,9%.

2018 m. I-ą ketvirtį Aprangos grupė išplėtė ir rekonstravo tris parduotuves: „Apranga“ ir City“ parduotuves prekybos centre „Panorama“ Vilniuje bei „Apranga“ parduotuvę prekybos centre „Akropolis“ Šiauliuose. Taip pat buvo uždaryta viena parduotuvė Latvijoje.

Šiuo metu Aprangos grupė valdo 181 parduotuvių tinklą (107 Lietuvoje, 45 Latvijoje ir 29 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 84,1 tūkst. kv. m. arba 0,3% daugiau, nei 2017 m. I ketv. pabaigoje.

**

APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą.

Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

3. 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

***

Sprendimo projektas:
2017 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas: APB „APRANGA“ audito įmone 2018 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2018 m. iki 23 000 EUR (dvidešimt trijų tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:
Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų):
6.1. Darius Juozas Mockus;
6.2. Vidas Lazickas;
6.3. Marijus Strončikas;
6.4. Rimantas Perveneckas;
6.5. Ilona Šimkūnienė;
6.6. Ramūnas Gaidamavičius.

7. Bendrovės įstatų pakeitimai.

***

Sprendimo projektas:
7.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 10.1, 10.2 ir 10.3 punktus ir išdėstyti juos taip:
„10.1 Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo paskelbti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
10.2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nurodyta periodinė ir einamoji informacija (įskaitant viešai neatskleistą informaciją), kurią Bendrovė privalo atskleisti, skelbiama tame įstatyme nustatyta tvarka.
10.3. Kita 10.1. ir 10.2. punktuose nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami vieši juridinių asmenų pranešimai. Kai juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas”.“
7.2. Patvirtinti pagal aukščiau išvardytą punktą pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą (4 priedas).
7.3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, suteikiant teisę perįgalioti.

8. Bendrovės buveinės pakeitimas.

Sprendimo projektas:
8.1. Pakeisti Bendrovės buveinės adresą ir įregistruoti naują adresą Ukmergės g. 362, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
8.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką įregistruoti buveinės pakeitimą teisės aktų nustatyta tvarka, suteikiant teisę perįgalioti.

***

9. Audito komiteto nuostatų pakeitimas.

Sprendimo projektas
9.1. Pakeisti Audito komiteto nuostatų 2.8. punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.8. Komiteto nariams už jų veiklą Komitete gali būti atlyginta. Atlygio dydį ir mokėjimo tvarką nustato valdyba.“
Dividendams siūloma 0,16 euro akcijai.

Pozicijoje suveikė stop loss signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
APG1L

AB Gubernija gavo AB „MV GROUP Production” pranešimą apie ketinimą teikti oficialų siūlymą. Supirkimo kaina dar nepaskelbta.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
GUB1L

***

AS Tallink Grupp kovą perkėlė 1.2% mažiau keleivių, 0.3% mažiau krovininio transporto, 1.4% daugiau keleivinio transporto.

Statistika pagal linijas:

 March 2018March 2017ChangeI Quarter 2018I Quarter 2017Change
Passengers715 786724 243-1.2%1 930 4491 939 784-0.5%
Finland – Sweden203 724211 488-3.7%522 945580 234-9.9%
Estonia – Finland374 617387 801-3.4%1 025 0361 011 7061.3%
Estonia – Sweden81 32677 5994.8%227 279214 9485.7%
Latvia – Sweden56 11947 35518.5%155 189132 89616.8%
       
Cargo Units31 87931 974-0.3%90 68783 7978.2%
Finland – Sweden5 7947 005-17.3%16 14519 128-15.6%
Estonia – Finland20 57720 0612.6%58 37651 68812.9%
Estonia – Sweden4 1453 9644.6%12 25810 57715.9%
Latvia – Sweden1 36394444.4%3 9082 40462.6%
       
Passenger Vehicles80 76879 6421.4%222 370217 4452.3%
Finland – Sweden6 7717 578-10.6%18 21921 763-16.3%
Estonia – Finland63 19162 6250.9%174 110168 9063.1%
Estonia – Sweden4 9994 8772.5%14 49613 9154.2%
Latvia – Sweden5 8074 56227.3%15 54512 86120.9%

***

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
TAL1T

***

AB Amber Grid valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 24 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. AB „Amber Grid“ 2017 m. metinis pranešimas
  2. Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
  3. AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  4. AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
  5. AB „Amber Grid“ įstatų keitimas
  6. Generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimas iš valdybos nario pareigų              

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. balandžio 24 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. balandžio 24 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2018 m. gegužės 9 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje bus AB „Amber Grid“ akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2018 m. kovo 23 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams (paaiškinimams, kai sprendimų priimti nereikia):

1. AB „Amber Grid“ 2017 m. metinis pranešimas

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2017 m. metinį pranešimą (pridedama).“ (1 priedas)

2. Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“

3. AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“

4. AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas    

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2017 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą.“

5. AB „Amber Grid“ įstatų keitimas   

Sprendimo projektas:

„1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją.

2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.“

6. Generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimo iš valdybos nario pareigų

Sprendimo projektas:

“Atšaukti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį iš valdybos nario pareigų nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2018 m. balandžio 3 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.ltbei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Amber Grid planuoja išsimokėti 0,1138 euro dividendus.

Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

***

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
AMG1L

AB Pieno žvaigždės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės” (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Dividendų nemokės.

Kaina visiškame down trende. Pirkti rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
PZV1L

***

Kaip AB Lietuvos energijos gamyba informavo anksčiau, 2018 m. kovo 26 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išrinkti naujus Bendrovės stebėtojų tarybos narius. 2018 m. balandžio 3 d. įvykusiame pirmajame naujos sudėties Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Dominykas Tučkus.

Taip pat pranešame, kad, atsižvelgiant į tai, jog Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas patvirtinti naujus Bendrovės įstatus, kuriuose be kita ko numatyta, kad Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių, 2018 m. balandžio 3 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas iš 4 (keturių) narių suformuotą Bendrovės valdybą atšaukti in corpore ir ketverių metų kadencijai išrinkti 3 (tris) narius – iki šiol Bendrovės valdybos narių pareigas ėjusius: Eglę Čiužaitę (kuruojama sritis – strategija ir valdymas), Darių Kuciną (kuruojama sritis – gamybos ir sisteminių paslaugų valdymas), Mindaugą Kvekšą (kuruojama sritis – finansai ir administravimas).

Išrinkta Bendrovės valdyba savo darbą pradeda nuo ją išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.

Bendrovės įstatų pokytis, numatant, kad Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių, buvo inicijuotas atsižvelgiant į pasikeitusius Bendrovės veiklos valdymo poreikius. Verslo vystymo sritis, kurią iki šiol kuravo buvęs Bendrovės valdybos narys Nerijus Rasburskis, dabar priskiriama Bendrovės valdybos narei, generalinei direktorei Eglei Čiužaitei.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
LNR1L

***

AB Vilniaus baldai 2018 m. finansinių metų šešių mėnesių rugsėjo – vasario mėn. pardavimai sudarė 31 390 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 29 443 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų pirmojo pusmečio rugsėjo – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 1 318 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 1 770 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 322 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 742 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 13 751 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 13 400 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis nuostolis sudarė 127 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 903 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 243 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 392 tūkst. EUR.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
VBL1L

Olympic Entertainment Group AS oficialaus akcijų supirkimo  kaina nustatyta 1.90 euro už akciją.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
OEG1T

***

AB Šiaulių bankas, siekiant pagal Lietuvos banko nustatytus Atlygio politikos reikalavimus mokėti grupei darbuotojų kintamojo atlygio dalį Banko akcijomis, 2018 m. balandžio 3 d. Nasdaq Vilnius biržoje pagal darbuotojų grupės jungtinius pavedimus sudaryti Banko akcijų pirkimo sandoriai. Už šiais sandoriais nupirktas 1 624 394 Banko akcijas sumoka Bankas ir Banko finansinės grupės įmonės – tokiu būdu įvykdoma prievolė mokėti kintamojo atlygio dalį Banko akcijomis.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
SAB1L

Harju Elekter planuoja mokėti 0,24 euro dividendus.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
HAET

EfTEN Real Estate Fund III AS akcininkų susirinkimas patvirtino 0.68 euro akcijai dividendus.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
EFT1T

2018 m. balandžio 4 d. vykusiame AB Grigeo Valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti AB „Grigeo“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2018 m. balandžio 26 d., šią informaciją ir dokumentus: Bendrovės 2017 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą, Bendrovės 2017 m. auditoriaus išvadą ir audituotą Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. rinkinį, Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo projektą, kuriame Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3 942 000 EUR, t.y. po 0,06 EUR vienai akcijai, AB Grigeo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 26 d., valdybos siūlomus sprendimų projektus dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, bei Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
GRG1L

***

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2018-04-04 sprendimu, 2018 m. balandžio 27 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB Rokiškio sūris (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).
Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 20 d.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 14 d.

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
2. Audito komiteto išvada.
3. Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
6. Dividendų politikos tvirtinimas.
7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
8. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.
9. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2018 m. balandžio 20 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Dividendams planuojama skirti 0.10 euro akcijai.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
RSU1L

AB Novaturas gavo pranešimus apie vadovaujamas pareigas einančių ir su jais susijusių asmenų sandorius (pridedami).

Bendrovės generalinis direktorius užbiržiniu sandoriu pardavė 28 000 akcijų po 10.50 EUR kompanijai Central European Tour Operator.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
NTU1L

***

AB Klaipėdos nafta 2018 m. balandžio 4 d. su Šveicarijoje registruota bendrove K2 SAGL sudarė sutartį dėl paslaugų, susijusių su naftos produktų perpylimu AB „Klaipėdos nafta“ terminale (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta vieneriems metams. Sutarties sudarymas su K2 SAGL užtikrins papildomą naftos produktų srautą Bendrovės Klaipėdos naftos terminale.

Sutarties esminėms sąlygoms pritarė Bendrovės valdyba, kaip tai numatyta Bendrovės įstatuose.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
KNF1L

***

AB Panevėžio statybos trestas valdyba siūlo visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienis) 10 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

1. Audito išvados dėl 2017 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2017 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.

3. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2017 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 33 212 224 EUR;
Išmokėti dividendai – -1 062 751 EUR;
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 194 450 EUR;
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 73 316 EUR;
Pervedimai iš rezervų – 0 EUR;
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) – 0 EUR;
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 32 417 239 EUR;
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 EUR;
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 EUR;
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 981 000 EUR;
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 38 890 EUR;
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 31 397 349 EUR.

Dividendams paskirti 0,06 EUR vienai paprastajai AB „Panevėžio statybos trestas” 0,29 eurų nominalios vertės akcijai.

***

5. Audito komiteto narių rinkimas.
Į audito komitetą rinkti:

Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
Eglę Grabauskienę.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
PTR1L

***

AB ,Vilniaus degtinė valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. 10.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.00 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 11 d. Iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
3. 2017 m. bendrovės metinis pranešimas.
4. 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. 2017 m. bendrovės pelno paskirstymas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
7. Stebėtojų tarybos pirmininko atšaukimas ir naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas
8. Kiti klausimai.

Dividendų nemokės

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
VDG1L

Arco Vara AS VAS vyks 2018 m. gegužės 3 d.  Dividendams siūloma išsimokėti 0.01 euro akcijai.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
ARC1T

Siguldas CMAS JSC akcininkų susirinkimui siūlo išsimokėti 0.08 euro akcijai.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
SCM1R

***

AB Vilkyškių pieninė valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 27 d. 13 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 12 val. iki 12 val. 50 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

Bendrovės 2017 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Auditoriaus išvada apie bendrovės 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą.
Bendrovės 2017 m. audituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos tvirtinimas.
Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Dėl nepanaudoto rezervo savoms akcijoms supirkti.
Valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 20 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

**

2018 m. balandžio 6 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

– Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2017 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

– Patvirtinti audituotą 2017 m. Bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2017 m. pardavimų pajamos buvo 113.9 mln. Eur ir, lyginant su 2016 m. pajamomis – 90.5 mln. Eur, padidėjo 26 procentais. 2017 m. grynasis pelnas, – 6.7 mln. Eur, 2016 m. grynasis pelnas – 4.5 mln. Eur, padidėjo 49 procentais.

– Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į sėkmingus Bendrovės finansinius 2017 metų rezultatus ir įmonės akcininkų patvirtintą dividendų politiką, siūlo Bendrovės akcininkams patvirtinti 1,672 mln. eurų dydžio dividendus už 2017 m, kas sudaro 0,14 eur vienai akcijai. Dividendų siūlymas yra suformuotas, įvertinant tai, kad dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynasis pelnas skaičiuojant už 2017 metus.

– Patvirtinti žemiau pateiktą Bendrovės 2017 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymo projektą ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2017 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 metų pabaigoje 16,822
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus (1,433)
3) Pervesta iš kitų rezervų 136
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 15,525
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 6,202
6) Paskirstytinas rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje 21,727
7) Pervedimai iš rezervų 2,508
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 24,235
pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus

***

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
(1,672)
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus

9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 22,563

– Patvirtinti sprendimą naikinti nepanaudotą rezervą savoms akcijoms supirkti ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti:

– Valdyba siūlo ketverių metų kadencijai išrinkti šešis valdybos narius ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti. Kandidatai į valdybą: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiutė, Linas Strėlis ir Andej Cyba.

– Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 27 d. 13.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

Perkam, kainai toliau kylant.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-06
VLP1L