Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai

2018-04-13

Baltijos akcijų rinkų bendra apyvarta per savaitę sumažėjo iki 8 206 267.29 EUR arba -44.71% mažiau nei savaitę prieš tai. Baltijos Oficialiojo sąrašo kapitalizacija per savaitę krito -0.38%.

Didžiausia apyvarta per savaitę pasižymėjo Olympic Entertainment Group ir Šiaulių banko akcijos. Jų kainos kito atitinkamai 0% ir 1.91%.

2018 m. kovo mėn. AB „Klaipėdos nafta“ Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose į talpyklas perkrovė 599 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 62,8 proc. daugiau nei 2017 m. kovo mėn., kai buvo perkrauta 368 tūkst. tonų.

Iš  viso per 2018 metų sausio – kovo mėn. į Bendrovės talpyklas perkrauta 2.039 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 31,2 proc. daugiau nei atitinkamu 2017 metų periodu, kai perkrauta 1.554 tūkst. tonų. Padidėjimas susijęs su didesniais tranzitinių krovinių srautais.

Per 2018 m. kovo mėn. Bendrovės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalai išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 509 tūkst. MWh gamtinių dujų, kai tuo metu 2017 m. kovo mėn. buvo išdujinta ir perkrauta 652 tūkst. MWh. Iš viso per 2018 m. pirmuosius tris mėnesius išdujinta ir perkrauta 1.100 tūkst. MWh dujų (2017 m. atitinkamu periodu – 1.541 tūkst. MWh). Nuo 2018 m. pradžios dėl terminalo naudotojų užsakytų mažesnių pajėgumų SGD terminalo veiklos apimtys buvo mažesnės.

Bendrovės naftos terminalų 2018 m. kovo mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 3,4 mln. eurų, kurios, lyginant su 2017 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (3,3 mln. eurų), yra 3,0 proc. didesnės. Naftos terminalų 2018 metų sausio – kovo mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 11,2 mln. eurų, kurios, lyginant su 2017 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (8,7 mln. Eurų), yra 28,7 proc. didesnės.

Preliminarios SGD terminalo 2018 m. kovo mėn. pardavimo pajamos sudaro 5,2 mln. eurų (2017 m. kovo mėn. 5,4 mln. eurų), kurias sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus) ir kintama dalis už išdujintą dujų kiekį bei SGD perkrovos pajamos. 2018 metų pirmųjų trijų mėnesių SGD terminalų preliminarios pajamos siekia 17,1 mln. eurų, kurios yra 7,6 proc. mažesnės, lyginant su 2017 m. atitinkamu periodu (18,5 mln. eurų).

Iš viso bendrovės preliminarios 2018 m. pirmų trijų mėnesių pardavimo pajamos – 28,3 mln. eurų arba 4,0 proc. daugiau nei 2017 metų atitinkamu laikotarpiu (27,2 mln. eurų).

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas ir perkrova:

Kovas Sausis – kovas
2018 m. 2017 m. Pokytis, % 2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Naftos produktų krova, tūkst. t 599 368 62,8% 2.039 1.554 31,2%
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 509 652 -21,9% 1.100 1.541 -28,6%

Naftos produktų krova bei SGD dujinimas ir perkrova 2018 m.:

Sausis Vasaris Kovas
Naftos produktų krova, tūkst. t 776 664 599
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 263 328 509

Bendrovės preliminarios pajamos, mln. EUR:

Kovas Sausis – kovas
2018 m. 2017 m. Pokytis, % 2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Naftos terminalų veikla 3,4 3,3 3,0% 11,2 8,7 28,7%
SGD terminalų veikla 5,2 5,4 -3,7% 17,1 18,5 -7,6%
Viso: 8,6 8,7 -1,1% 28,3 27,2 4,0%

Stopą keliam iki @0.545.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
KNF1L

2018 m. kovo mėnesį AB Vilkyškių pieninė konsoliduoti pardavimai buvo 7,45 mln. EUR arba 32 % mažesni negu 2017 m. kovo mėnesį.

Bendrovės pardavimai 2018 m. sausio – kovo mėn. buvo 20,9 mln. EUR arba 25% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2017 metais.

Sūrio ir išrūgų produktų kainų lygmens sumažėjimas eksporto rinkose, bei mažesnis parduotos produkcijos kiekis įtakojo didesnes produktų atsargas kovo mėnesio pabaigoje ir pardavimų apyvartos sumažėjimą.

Kaina ieško dugno. Pirkti dar rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
VLP1L

AB „Žemaitijos pienas“  grupės neaudituota 2017 metų konsoliduota apyvarta – 172,28 mln.eurų, palyginus su 2016 metais apyvarta padidėjo 15 proc.

Apyvartos augimą lėmė žaliavinės grietinėlės, sviesto kainų padidėjimas. AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituotas 2017 metų grynasis pelnas 5 mln.eurų, tai 3  proc. nuo apyvartos.

Pelnas, palyginus su 2016 metais, sumažėjo dėl žaliavinio pieno aukštos kainos, kurią bendrovė mokėjo žemdirbiais už aukštą pieno kokybę ir lojalumą.

**

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir 2018 m. balandžio 06 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai.

Susirinkimo pradžia – 11:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 10:00 val. iki 10 val. 50 min., registracijos vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai).

Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 15 d., šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai (akcinei bendrovei).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
 2. Auditorių išvados ir bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas;
 3. 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
 4. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
 5. Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo;
 6. Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo;
 7. Dėl  kreipimosi į komercinius bankus 10 mln. paskolos suteikimo (gavimo);
 8. Dėl 2016 m. rugsėjo 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl tantjemų paskyrimo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

**

Žemaitijos pienas informuoja, kad 2018 m. balandžio 11 d. bendrovės stebėtojų taryba perrinko naujai 4 metų kadencijai į bendrovės valdybą Ramūną Dargį, Marių Dromantą, Dalią Gecienę, Robertą Pažemecką bei išrinko Romusą Jarulaitį.

Romusas Jarulaitis ilgametis bendrovės darbuotojas, kuris šiuo metu AB „Žemaitijos pienas“ eina rinkos vadovo pareigas. Nauja bendrovės valdyba savo veiklą pradeda nuo 2018 m. balandžio 12 d.

Neperkam.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
ZMP1L

AB Linas valdybos siūlomi 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 195.864 EUR;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 166.405 EUR;
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;
4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;
9) paskirstytini nuostoliai iš viso  29.459 EUR;
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;
15) nepaskirstytieji  nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  29.459 EUR.

4. Audito komiteto nario rinkimas.
Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariu siūlyti išrinkti Daivutę Bareišienę.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
LNS1L

SUTPKIB INVL Technology audituotas grynasis 2017 m. pelnas, įvertinus ir finansinio turto perkainojimą, yra 4,08 mln. eurų. (2016 m. bendrovė patyrė 4,515 mln. eurų nuostolį).

Dėl patikslintos valdomų įmonių vertės, bendrovės audituotas rezultatas padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su 2018 m. vasario 28 d. skelbtu preliminariu rezultatu (3,418 mln. eurų pelno).

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ paskelbė audituotus 2017 metų rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas 2017 m. pabaigoje buvo 23,812 mln. eurų, o nuosavas kapitalas akcijai – 1,96 euro ir per metus padidėjo 20,7 proc.

Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2017 m. pabaigoje sudarė 20,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 4,11 mln. eurų. Bendrovės grynasis pelnas, įvertinus ir finansinio turto perkainojimą, per 2017 metus siekė 4,08 mln. eurų.

Taip pat „INVL Technology“ paskelbė grynųjų aktyvų vertę 2017 metų pabaigoje. Ji siekė 23,8 mln. eurų, o bendrovės grynųjų aktyvų vertė akcijai buvo 1,9557 euro.

„Šiemet stambinsime ir jungsime valdomas bendroves, kas leis plėsti „INVL Technology“ verslą Šiaurės Europos šalių regione bei didinti įmonių patrauklumą potencialiems investuotojams. Tuo tarpu valdomos bendrovės skirs daugiau dėmesio ir finansinių išteklių intelektiniam kapitalui bei nuosaviems produktams kurti“, – sakė Kazimieras Tonkūnas, bendrovės „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris.

Pasak jo, šiemet „INVL Technology“ taip pat toliau aktyviai ieško naujų investavimo galimybių, prioritetą teikdama įsigijimams Norvegijoje, Švedijoje ar Lietuvoje.

„INVL Technology“ turto vertinimą atliko bendrovė „Deloitte verslo konsultacijos“, finansines ataskaitas auditavo verslo konsultacijų įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

„INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su antrinėmis bendrovėmis Lietuvoje UAB NRD, UAB „Etronika“, Tanzanijoje „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, Ruandoje „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladeše „NRD Bangladesh Ltd.“ bei asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“, Lietuvos UAB BAIP su antrine UAB „Acena“, UAB NRD CS, UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Novian“, Estijos „Andmevara AS“ su antrine bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“.

2016 m. liepą uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją gavusios „INVL Technology“ valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

**

Atsižvelgiant į SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2017 m. gruodžio 31 d. yra 23 811 752,53 eurai arba 1,9557 euro akcijai.

**

SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 30 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTPKIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.

SUTPKIB „INVL Technology“ bendras akcijų skaičius yra 12 175 321. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128860.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 23 d.) pabaigoje bus bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 15 d.

SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas
6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.

SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
SUTPKIB „INVL Technology“  pelną paskirstyti taip:

1. 2016 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje     (2.225.455)
2. Grynasis finansinis 2017 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4.084.098
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.858.643
7. Pelno skirstymas:
7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus    1.858.643

5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas. 
Atsižvelgiant į Lietus Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politiką.

Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.
6.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).

6.2. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ privataus kapitalo padalinio vadovą Vytautą Plunksnį pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį SUTPKIB „INVL Technology“ vardu.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
INC1L

AB East West Agro valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas,

Susirinkimo data, laikas: 2018 m. gegužės 3 d. 9 val. Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. gegužės 3 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. gegužės 3 d. 8.55 val. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus.

2. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas.

3. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas.

4. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

5. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

6. Įstatų keitimas.

7. Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas.Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2018 m. balandžio 25 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo).

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena: 2018 m. gegužės 17 d. (dešimtoji darbo diena po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo). Turtines teises turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje.

Dividendams planuojama skirti 0.4 euro akcijai.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
EWA1L

AB Telia Lietuva eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 25 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:

1) Patvirtinti audituotas 2017 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.

2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2017 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Valdyba siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno – 116 746 tūkst. eurų – skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.

2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dvejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 120 000 (šimtą dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).

5. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. balandžio 24 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos nariai Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

1) _______________ (pasiūlė […]),

2) _______________ (pasiūlė […]),

3) _______________ (pasiūlė […]),

4) _______________ (pasiūlė […]).

Bendrovė nėra gavusi siūlomų kandidatų į valdybą sąrašo.

7. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.

**

AB Telia Company  (Švedija), turinti 88,15 proc. AB Telia Lietuva akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 25 d., į Bendrovės valdybą vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių nepriklausomų valdybos narių Ingos Skisaker ir Rolando Viršilo kaip nepriklausomus valdybos narius einamajai valdybos kadencijai išrinkti Tomą Balžeką ir Mindaugą Glodą.

Tomas Balžekas (g. 1977 m.) yra žurnalų leidyba užsiimančios UAB „Media bitės“ 51 proc. akcijų savininkas ir generalinis direktorius, taip pat UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ (internetiniai sveikatos portalai) direktorius ir UAB „Lions share“ (renginių organizavimas) direktorius bei 24 proc. akcijų savininkas. Tomas Balžekas turi „Concordia University“ Tarptautinio verslo bakalauro ir Finansų verslo administravimo magistro išsilavinimą. Yra kelių Lietuvos įmonių steigėjas ir dalininkas. „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) yra rizikos kapitalo fondo UAB „Nextury Ventures“ partneris ir generalinis direktorius, UAB „Energijos sprendimų centras“ valdybos narys, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ tarybos pirmininkas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros koordinacinės tarybos narys, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos narys bei kelių Lietuvos startuolių vadovas. Mindaugas Glodas turi Antverpeno universiteto verslo administravimo magistro ir Vilniaus universiteto verslo administravimo bakalauro laipsnius. Yra mažosios bendrijos „Vox Proxima“ narys (50 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, išrinkti į Bendrovės valdybą Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas būtų valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais) bei nepriklausomais valdybos nariais.

Bendrovė dar nėra gavusi kandidatų į valdybos narius vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių kitų dviejų valdybos narių Stefan Block ir Ole Stenkil, atstovaujančių „Telia Company AB“.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
TEL1L

2018 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

 1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5 767
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 885
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 652
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 6 652
Pelno paskirstymas: (484)
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* (484)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 168

*Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.

Patvirtinti naujos redakcijos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politiką (pridedama).

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

 1. Alvydas Banys
 2. Indrė Mišeikytė
 3. Darius Šulnis

8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
 2. Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ direktorę Eglę Surplienę pasirašyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją.

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2018 m. balandžio 24 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

**

2018 m. balandžio 10 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkime Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir Darius Šulnis perrinkti į bendrovės valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai. 2018 m. balandžio 10 d. įvykusiame valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
INL1L

JSC HansaMatrix  2017 m. apyvarta siekė 19.65 mln. arba augo 15.8%; EBITDA kilo 65.2%; grynasis pelnas – net 205%.

Bet pirkti dar labai rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
HMX1R

AS Linda Nektar valdyba akcininkų susirinkimui siūlo išsimokėto 0.08 euro akcijai dividendus.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
LINDA

EfTEN Real Estate Fund III kovą uždirbo 692 000 eurų pajamų arba 40-čia tūkstančių daugiau nei vasarį. IQ pajamos siekė 3 764 000 eurų (prieš metus buvo 1 764 000).

Grynoji aktyvų vertė kovo gale siekė 14.78 euro arba augo 0,8% per mėnesį.

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą anuliuoti pavedimus AB Šiaulių bankas (SAB1L, ISIN kodas LT0000102253) pavedimų knygoje 2018-04-12 dėl akcinio įvykio (įstatinio kapitalo didinimo iš bendrovės lėšų) poveikio akcijų kainai daugiau kaip 10%.

2018-04-12 diena yra pirmoji diena, pradedant kuria automatinio įvykdymo sandoriais įsigyjamos akcijos nesuteikia teisės gauti naujų akcijų.

**

EfTEN Real Estate Fund III paskutinė diena pirkti akcijas su dividendais yra balandžio 17 d. 0,68 euro dividendus pradės mokėti balandžio 20 d.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
EFT1T

AS LHV Group akcininkų susirinkimas patvirtino 0.16 euro akcijai dividendus. Akcininkų apskaitos diena – balandžio 26. Ex-divų diena – balandžio 25 d. Dividendus pradės mokėti balandžio 27 d.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
LHV1T

Kiti grafikai

Ekspress Grupp pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
EEG1T

AB Grigeo pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
GRG1L
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: