Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir …

2018-04-13. Baltijos akcijų rinkų bendra apyvarta per savaitę sumažėjo iki 8 206 267.29 EUR arba -44.71% mažiau nei savaitę prieš tai. Baltijos Oficialiojo sąrašo kapitalizacija per savaitę krito -0.38%. Didžiausia apyvarta per savaitę pasižymėjo Olympic Entertainment Group ir Šiaulių banko akcijos.

Jų kainos kito atitinkamai 0% ir 1.91%. 2018 m. kovo mėn. AB „Klaipėdos nafta“ Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose į talpyklas perkrovė 599 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 62,8 proc. daugiau nei 2017 m. kovo mėn., kai buvo perkrauta 368 tūkst. tonų.

Iš  viso per 2018 metų sausio – kovo mėn. į Bendrovės talpyklas perkrauta 2.039 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 31,2 proc. daugiau nei atitinkamu 2017 metų periodu, kai perkrauta 1.554 tūkst. tonų. Padidėjimas susijęs su didesniais tranzitinių krovinių srautais.

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas ir perkrova:

 KovasSausis – kovas
 2018 m.2017 m.Pokytis, %2018 m.2017 m.Pokytis, %
Naftos produktų krova, tūkst. t59936862,8%2.0391.55431,2%
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh509652-21,9%1.1001.541-28,6%

Naftos produktų krova bei SGD dujinimas ir perkrova 2018 m.:

 SausisVasarisKovas
Naftos produktų krova, tūkst. t776664599
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh263328509

Bendrovės preliminarios pajamos, mln. EUR:

 KovasSausis – kovas
 2018 m.2017 m.Pokytis, %2018 m.2017 m.Pokytis, %
Naftos terminalų veikla3,43,33,0%11,28,728,7%
SGD terminalų veikla5,25,4-3,7%17,118,5-7,6%
Viso:8,68,7-1,1%28,327,24,0%

Stopą keliam iki @0.545.

***

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
KNF1L

2018 m. kovo mėnesį AB Vilkyškių pieninė konsoliduoti pardavimai buvo 7,45 mln. EUR arba 32 % mažesni negu 2017 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2018 m. sausio – kovo mėn. buvo 20,9 mln. EUR arba 25% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2017 metais.

Sūrio ir išrūgų produktų kainų lygmens sumažėjimas eksporto rinkose, bei mažesnis parduotos produkcijos kiekis įtakojo didesnes produktų atsargas kovo mėnesio pabaigoje ir pardavimų apyvartos sumažėjimą.

Kaina ieško dugno. Pirkti dar rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
VLP1L

AB „Žemaitijos pienas“  grupės neaudituota 2017 metų konsoliduota apyvarta – 172,28 mln.eurų, palyginus su 2016 metais apyvarta padidėjo 15 proc. Apyvartos augimą lėmė žaliavinės grietinėlės, sviesto kainų padidėjimas. AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituotas 2017 metų grynasis pelnas 5 mln.eurų, tai 3  proc. nuo apyvartos.

**

Pelnas, palyginus su 2016 metais, sumažėjo dėl žaliavinio pieno aukštos kainos, kurią bendrovė mokėjo žemdirbiais už aukštą pieno kokybę ir lojalumą.

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir 2018 m. balandžio 06 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai.

Susirinkimo pradžia – 11:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 10:00 val. iki 10 val. 50 min., registracijos vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ – posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai).

Susirinkimo darbotvarkė:

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

**

Žemaitijos pienas informuoja, kad 2018 m. balandžio 11 d. bendrovės stebėtojų taryba perrinko naujai 4 metų kadencijai į bendrovės valdybą Ramūną Dargį, Marių Dromantą, Dalią Gecienę, Robertą Pažemecką bei išrinko Romusą Jarulaitį.

Romusas Jarulaitis ilgametis bendrovės darbuotojas, kuris šiuo metu AB „Žemaitijos pienas“ eina rinkos vadovo pareigas. Nauja bendrovės valdyba savo veiklą pradeda nuo 2018 m. balandžio 12 d.

Neperkam.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
ZMP1L

AB Linas valdybos siūlomi 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

***

1. Auditoriaus išvada apie 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
LNS1L

***

SUTPKIB INVL Technology audituotas grynasis 2017 m. pelnas, įvertinus ir finansinio turto perkainojimą, yra 4,08 mln. eurų. (2016 m. bendrovė patyrė 4,515 mln. eurų nuostolį). Dėl patikslintos valdomų įmonių vertės, bendrovės audituotas rezultatas padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su 2018 m. vasario 28 d. skelbtu preliminariu rezultatu (3,418 mln. eurų pelno).

**

Atsižvelgiant į SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2017 m. gruodžio 31 d. yra 23 811 752,53 eurai arba 1,9557 euro akcijai.

**

SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 30 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTPKIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas
6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.

***

4. Dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
SUTPKIB „INVL Technology“  pelną paskirstyti taip:

1.2016 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje    (2.225.455)
2.Grynasis finansinis 2017 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai)4.084.098
3.Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4.Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
5.Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
6.Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje1.858.643
7.Pelno skirstymas:
7.1Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
7.2Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
7.3.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
7.4.Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
7.5.Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus   1.858.643
Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
INC1L

AB East West Agro valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, Susirinkimo data, laikas: 2018 m. gegužės 3 d. 9 val. Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. gegužės 3 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. gegužės 3 d. 8.55 val. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus.

2. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas.

3. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas.

4. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

5. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

6. Įstatų keitimas.

7. Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas.Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2018 m. balandžio 25 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo)

***

Dividendams planuojama skirti 0.4 euro akcijai.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
EWA1L

AB Telia Lietuva eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 25 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, išrinkti į Bendrovės valdybą Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas būtų valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais) bei nepriklausomais valdybos nariais.

Bendrovė dar nėra gavusi kandidatų į valdybos narius vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių kitų dviejų valdybos narių Stefan Block ir Ole Stenkil, atstovaujančių „Telia Company AB“.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
TEL1L

2018 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
  2. ***

***

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  1. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje5 767
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)885
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje6 652
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso6 652
Pelno paskirstymas:(484)
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai*(484)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje6 168

*Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

**

2018 m. balandžio 10 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkime Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir Darius Šulnis perrinkti į bendrovės valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai. 2018 m. balandžio 10 d. įvykusiame valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
INL1L

JSC HansaMatrix  2017 m. apyvarta siekė 19.65 mln. arba augo 15.8%; EBITDA kilo 65.2%; grynasis pelnas – net 205%.

Bet pirkti dar labai rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
HMX1R

***

AS Linda Nektar valdyba akcininkų susirinkimui siūlo išsimokėto 0.08 euro akcijai dividendus.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
LINDA

EfTEN Real Estate Fund III kovą uždirbo 692 000 eurų pajamų arba 40-čia tūkstančių daugiau nei vasarį. IQ pajamos siekė 3 764 000 eurų (prieš metus buvo 1 764 000). Grynoji aktyvų vertė kovo gale siekė 14.78 euro arba augo 0,8% per mėnesį.

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą anuliuoti pavedimus AB Šiaulių bankas (SAB1L, ISIN kodas LT0000102253) pavedimų knygoje 2018-04-12 dėl akcinio įvykio (įstatinio kapitalo didinimo iš bendrovės lėšų) poveikio akcijų kainai daugiau kaip 10%.

2018-04-12 diena yra pirmoji diena, pradedant kuria automatinio įvykdymo sandoriais įsigyjamos akcijos nesuteikia teisės gauti naujų akcijų.

**

EfTEN Real Estate Fund III paskutinė diena pirkti akcijas su dividendais yra balandžio 17 d. 0,68 euro dividendus pradės mokėti balandžio 20 d.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga
EFT1T

AS LHV Group akcininkų susirinkimas patvirtino 0.16 euro akcijai dividendus. Akcininkų apskaitos diena – balandžio 26. Ex-divų diena – balandžio 25 d. Dividendus pradės mokėti balandžio 27 d.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga
LHV1T

Kiti grafikai

Ekspress Grupp pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga
Savaitinė Baltijos rinkų apžvalgaSavaitinė Baltijos rinkų apžvalgaEEG1T

AB Grigeo pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-04-13. Dividendai ir kapitalo didinimai
GRG1L
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: