Tyrimas: biržinės bendrovės vykdo ne visas rekomendacijas

Tyrimas. Iš 35 bendrovių, kurių išleistais vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos reguliuojamoje rinkoje, nė viena dar neįgyvendino visų gero ir atsakingo valdymo rekomendacijų bei principų, nurodytų bendrovių Valdymo kodekse. Tai rodo reguliuojamą rinką prižiūrinčio Lietuvos banko pirmą kartą atliktas biržinių bendrovių valdymo tyrimas.

Valdymo kodekse nurodyta 11 principų, kurie apima bendrovės valdymo ir priežiūros organų. Taip pat bendrovės akcininkų ir interesų turėtojų santykius, valdymo sprendimų skaidrumą, akcininkų interesų apsaugą.

„Mažiausiai atsižvelgiama į rekomendacijas dėl skaidrios atlyginimų politikos. Nors dauguma emitentų ir turi tam tikrus tvarkos aprašus, kuriuose apibrėžta atlyginimų politika, tačiau jų viešai neskelbia.

Tyrimas: biržinės bendrovės vykdo ne visas rekomendacijas

Apibendrinta informacija apie faktiškai vadovams išmokėtus atlyginimus pateikiama metiniuose pranešimuose, bet ji neatitinka atlyginimų ataskaitos turinio rekomendacijų“, – komentuoja Vaidas Cibas, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas.

Jis taip pat pažymėjo, kad nė viena bendrovė neteikia atlyginimų politikos ir jos laikymosi ataskaitos tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Nevisiškai vykdomos ir kitos Valdymo kodekso rekomendacijos: menkai atsižvelgiama į kodekso nuostatas dėl valdymo organų sudėties, dauguma bendrovių neturi nepriklausomų narių kolegialiuose valdymo organuose. Kyla abejonių, ar smulkieji akcininkai turi galimybių į emitentų stebėtojų tarybas ar valdybas siūlyti ir rinkti savo kandidatus.

***

Be to, tyrimo metu nustatyta, kad akcininkams atskleidžiama ne visa rekomenduojama informacija.

Bendrovės dažnai nurodo, kad dokumentas (atlyginimų politika, atlyginimų politikos ataskaita, veiklos strategija ar kita) skelbiamas bendrovės interneto svetainėje. Tačiau nepasako nei dokumento pavadinimo, nei konkrečios svetainės skilties, kurioje tas dokumentas pateiktas. Todėl, ieškant informacijos ir jos nerandant, galima susidaryti įspūdį, kad iš tikrųjų dokumentas neskelbiamas arba buvo skelbtas trumpą laiką.

Vis dėlto pastaraisiais metais matomos emitentų pastangos gerinti įmonių valdymą atsižvelgiant į gerąją praktiką. Dauguma bendrovių įgyvendina rekomendaciją turėti savarankiškus audito komitetus, atsakingus už bendrovėje atliekamo vidaus ir išorės audito priežiūrą, daugėja emitentų, skelbiančių socialinės atsakomybės ataskaitas.

AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas priimtas 2006 m. Tarp svarbiausių šio kodekso tikslų yra rekomenduoti biržinėms bendrovėms, kokiais pagrindiniais principais reikėtų vadovautis, kad jų valdymo ir veiklos skaidrumą vienodai suprastų ne tik vietiniai, bet ir užsienio investuotojai; skatinti biržines bendroves tobulinti valdymo sistemą ir informacijos apie jų veiklą atskleidimą; skatinti biržines bendroves užtikrinti valdymo kokybę kaip priemonę bendrovės veiklos rezultatams gerinti. Kaip laikosi Valdymo kodekso, bendrovės turi atskleisti metiniuose pranešimuose.

Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiama išsami apžvalga, kaip laikomasi bendrovių Valdymo kodekso nuostatų ir informacijos atskleidimo reikalavimų, koks bendrovių požiūris į Europos Sąjungos iniciatyvas dėl įmonių valdymo tobulinimo ir socialinės atsakomybės.

Šaltinis: Lietuvos bankas
%d bloggers like this: