UTIB INVL Technology

UTIB INVL Technology veikla

UTIB INVL Technology yra, buvusi AB BAIP Grupė. 2015 m. vasario 9 d. Bendrovė buvo apjungta su tuometine motinine bendrove AB NVL Technology, prijungiant ją prie AB „BAIP Grupė“. 

Bendrovės akcininkai 2016 m. kovo 7 d. vykusiame akcininkų susirinkime pritarė Bendrovės virsmui uždaro jo tipo investicine bendrove (UTIB).

Remiantis Bendrovės įstatais, kompanija vykdys veiklą iki 2026 m. liepos 14 dienos, su galimybe pratęsti veiklą dar du metus. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė turi investicinės bendrovės statusą, Bendrovės veikla yra prižiūrima Lietuvos banko taip suteikiant papildomą apsaugą investuotojams.

Kadangi Bendrovė gavo uždarojo tipo investicinės bendrovės statusą, jos vadovybę pakeitė UAB „INVL Asset Management“, kuri gavo teisę į Valdymo mokestį ir Sėkmės mokestį.

Sėkmės mokestis mokamas Bendrovei pasiekus vidinę grąžos normą, viršijančią 8 proc., kurios pagrindas yra grynųjų aktyvų vertė buvusi 2016 m. liepos 13 d. ir yra lygi 23.906.150 eurų.

UTIB INVL Technology veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms.

Didžiausios kompanijos investicijos yra įmonės Lietuvoje, Estijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje, Ugandoje ir Bangladeše.

Grynųjų aktyvų vertė tenkanti vienai akcijai:

Pelnas akcija:

UTIB INVL Technology akcijos

Nuo 2014 m. birželio 4 d. kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius Papildomame sąraše. Trumpinys INC1L.

Iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, I019 m. balandžio 5 d. yra nepanaudotas 9.800 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Suteikti teisę valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – diskonto tarp grynųjų aktyvų vertės ir SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų kainos biržoje mažinimas bei galimybės parduoti savo akcijas akcininkams suteikimas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius negali būti didesnis kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo arba 1 217 532 vnt. akcijų;

3) terminas, per kurį SUTPKIB „INVL Technology“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,50 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – SUTPKIB „INVL Technology“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

6) Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Rekomendacijų šiai akcijai neteikiam.


Investuotojo kalendorius:

UTIB INVL Technology 2020 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. balandžio 8 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2020 m. balandžio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2020 m. rugpjūčio 26 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita;
2020 m. spalio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, yra įgijusi emitentų bei kolektyvinio investavimo subjektų teises ir pareigas numatytas Vertybinių popierių įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

Bendrovė, pagal patvirtintas Lietuvos banko „Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisykles“ pasirenka nuo 2019 m. nebeskelbti 3, 6 ir 12 mėnesių tarpinių ataskaitų, todėl rengiamos ir viešai skelbiamos bus pusmečio ir metų ataskaitos. Tačiau Bendrovė, laikydamasi nuoseklumo, skelbs 2018 m. 12 mėn. tarpinę informaciją.
Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: