UTIB INVL Technology

UTIB INVL Technology veikla

UTIB INVL Technology yra, buvusi AB BAIP Grupė. 2015 m. vasario 9 d. Bendrovė buvo apjungta su tuometine motinine bendrove AB NVL Technology, prijungiant ją prie AB „BAIP Grupė“. 

Bendrovės akcininkai 2016 m. kovo 7 d. vykusiame akcininkų susirinkime pritarė Bendrovės virsmui uždaro jo tipo investicine bendrove (UTIB).

Remiantis Bendrovės įstatais, kompanija vykdys veiklą iki 2026 m. liepos 14 dienos, su galimybe pratęsti veiklą dar du metus. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė turi investicinės bendrovės statusą, Bendrovės veikla yra prižiūrima Lietuvos banko, taip suteikiant papildomą apsaugą investuotojams.

Kadangi Bendrovė gavo uždarojo tipo investicinės bendrovės statusą, jos vadovybę pakeitė UAB „INVL Asset Management“, kuri gavo teisę į Valdymo mokestį ir Sėkmės mokestį.

Sėkmės mokestis mokamas Bendrovei pasiekus vidinę grąžos normą, viršijančią 8 proc., kurios pagrindas yra grynųjų aktyvų vertė buvusi 2016 m. liepos 13 d. ir yra lygi 23 906 150 eurų.

UTIB INVL Technology veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms.

Didžiausios kompanijos investicijos yra įmonės Lietuvoje, Estijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje, Ugandoje ir Bangladeše.

Grynųjų aktyvų vertė tenkanti vienai akcijai:

Pelnas akcijai:

UTIB INVL Technology finansai

UTIB INVL Technology akcijos

Nuo 2014 m. birželio 4 d. kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius Papildomame sąraše. Trumpinys INC1L.

2019 m. gruodžio 31 d. yra nepanaudotas 9 800 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Suteikti teisę valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų.

Rekomendacijų šiai akcijai neteikiam. Tačiau ilguoju laikotarpiu investuotojams akcijos gali generuoti solidžią, apie 9-10% vidutiniškai kasmetinę grąžą.


Investuotojo kalendorius:

UTIB INVL Technology 2020 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. balandžio 8 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2020 m. balandžio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2020 m. rugpjūčio 26 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita;
2020 m. spalio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, yra įgijusi emitentų bei kolektyvinio investavimo subjektų teises ir pareigas numatytas Vertybinių popierių įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.Vertindama 2020 m. perspektyvas, bendrovė paskelbė komentarą dėl galimos koronaviruso pandemijos įtakos. „INVL Technology“ jos galimą įtaką bendrovės veiklai trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu vertina kaip nežymiai neigiamą. Informacinių technologijų bendrovių, dirbančių verslo ir valstybiniame segmente, vertės mažėjimas pastaruoju laikotarpiu pasaulio rinkose buvo vienas mažiausių tarp visų šakų, o kai kurių bendrovių vertė net išaugo, todėl „INVL Technology“ iš turimos informacijos negali prognozuoti, koks bus ilgalaikis poveikis jos akcijų vertei.

Valdomų įmonių klientai yra valstybinės ir finansinės institucijos, bankai, didelės komunalinių paslaugų įmonės ir mažmeninės prekybos tinklai. Vertinama, kad jų veikla yra svarbi, todėl, tikėtina, bus tęsiama karantino bei riboto keliavimo sąlygomis. Valdomų įmonių pasirašytos sutartys leidžia tikėtis planuoti veiklą be pertrūkių artimiausius kelis mėnesius.

Karantino ir riboto judėjimo darbo sąlygos sustiprino trumpalaikį skaitmenizacijos bei kibernetinio saugumo paslaugų poreikį pasaulyje. Tai gali padidinti ir ilgalaikį IT paslaugų ir produktų poreikį.

Visos „INVL Technology“ įmonės šiuo metu prioritetą teikia darbuotojų bei klientų saugumui, todėl didžioji dalis darbuotojų dirba bei klientus aptarnauja nuotoliniu būdu. Vertinama, kad darbas karantino sąlygomis esminio poveikio valdomoms įmonėms neturės, nes didesnė jų dalis nuotolinį darbą bei projektus vykdė ir iki krizės. Tačiau nuotolinis darbas gali pailginti dalį valdomų įmonių užsienyje įgyvendinamų projektų.

Nepaisant šių galimai teigiamų poslinkių, yra tikimybė, kad IT bendrovės, aptarnaujančios koronaviruso paveiktus sektorius, antroje metų pusėje gali persikvalifikuoti ir sustiprinti konkurenciją „INVL Technology“ įmonėms aktualiame segmente. Likvidumo problemų gali kilti dėl prailgėjusių atsiskaitymo terminų.

Vertinant valdomų įmonių finansinę būklę, jų išorinės skolos lygis yra žemas. Valdomo turto vertė šiuo metu gali būti sumažėjusi, bendrovė jį realizuoti planuoja iki 2026 metų. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams, bendrovė pateiktų informaciją atskiru pranešimu.

Kompanijos puslapis

Kitos NASDAQ Vilnius akcijos

SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) nuostatas, Bendrovė, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas). 2019 m. rugpjūčio mėn. pagal KISĮ buvo parengtas Bendrovės bei UAB „INVL Asset Management“ patvirtintas Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad Prospektas privalo būti kasmet naujinamas ir informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą 2020 m. birželio 9 d. Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui. Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 40 straipsnio 9 dalies reikalavimų.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt     
Priedai:
INVL Technology Prospektas_signed.pdf.pdf
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: