UTIB INVL Technology

UTIB INVL Technology veikla

UTIB INVL Technology yra, buvusi AB BAIP Grupė. 2015 m. vasario 9 d. Bendrovė buvo apjungta su tuometine motinine bendrove AB NVL Technology, prijungiant ją prie AB „BAIP Grupė“. 

Bendrovės akcininkai 2016 m. kovo 7 d. vykusiame akcininkų susirinkime pritarė Bendrovės virsmui uždaro jo tipo investicine bendrove (UTIB).

Remiantis Bendrovės įstatais, kompanija vykdys veiklą iki 2026 m. liepos 14 dienos, su galimybe pratęsti veiklą dar du metus. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė turi investicinės bendrovės statusą, Bendrovės veikla yra prižiūrima Lietuvos banko taip suteikiant papildomą apsaugą investuotojams.

Kadangi Bendrovė gavo uždarojo tipo investicinės bendrovės statusą, jos vadovybę pakeitė UAB „INVL Asset Management“, kuri gavo teisę į Valdymo mokestį ir Sėkmės mokestį.

Sėkmės mokestis mokamas Bendrovei pasiekus vidinę grąžos normą, viršijančią 8 proc., kurios pagrindas yra grynųjų aktyvų vertė buvusi 2016 m. liepos 13 d. ir yra lygi 23.906.150 eurų.

UTIB INVL Technology veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms.

Didžiausios kompanijos investicijos yra įmonės Lietuvoje, Estijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje, Ugandoje ir Bangladeše.

UTIB INVL Technology akcijos

Nuo 2014 m. birželio 4 d. kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius Papildomame sąraše.

 


Investuotojo kalendorius:

UTIB INVL Technology 2019 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2019 m. vasario 28 d. – 2018 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
2019 m. kovo 29 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2019 m. balandžio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2019 m. rugpjūčio 26 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. pusmečio ataskaita;
2019 m. spalio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, yra įgijusi emitentų bei kolektyvinio investavimo subjektų teises ir pareigas numatytas Vertybinių popierių įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

Bendrovė, pagal patvirtintas Lietuvos banko „Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisykles“ pasirenka nuo 2019 m. nebeskelbti 3, 6 ir 12 mėnesių tarpinių ataskaitų, todėl rengiamos ir viešai skelbiamos bus pusmečio ir metų ataskaitos. Tačiau Bendrovė, laikydamasi nuoseklumo, skelbs 2018 m. 12 mėn. tarpinę informaciją. 

 

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: