Šeštadienis, 20 balandžio, 2024
Žodynas

Žodynas ir Wiki

Šiame tinklalapyje naudojamų terminų ir sąvokų paaiškinimas. Žodynas. Visko nesurašysi, nes gausis visai rimtas ekonomikos vadovėlis. O va į vadovėlio santrauką ir net dar daugiau žodynas tikrai pretenduoja. Jei žinosite apie ką čia kalba, prekiauti ir investuoti jums bus paprasčiau.

Fundamentalios analizės rodikliai

Apyvartinis kapitalas – rodo, kokia suma trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Didesnis teigiamas rodiklis parodo aukštesnį įmonės likvidumo lygį. Tai  likvidumo rezervas. Apyvartinis kapitalas reikalingas, jeigu įmonė negali skubiai pasiskolinti lėšų veiklai vykdyti. Neigiamai AK rodo, kad įmonė gali neįvykdyti savo trumpalaikių įsipareigojimų. Apskaičiavimas:

AK=Trumpalaikis turtas-Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Atsargų apyvartumas – rodo, kiek per metus atsargos padaro apyvartų. Kuo didesnis apyvartumas, tuo greičiau atsargos juda, tuo greičiau jos realizuojamos ir uždirbami pinigai. Didesnis atsargų apyvartumas mažina įmonės investicijas į atsargas ir didina atsargų valdymo efektyvumą. Apskaičiavimas:

AA=Pardavimo savikaina/((Atsargos periodo pradžioje+ Atsargos periodo pabaigoje)/2).

Buhalterinė vertė, BV – dar vadinama balansine arba likvidacine verte. Ji rodo paprastosios vardinės akcijos vertę, kuri būtų gaunama Balanse apskaičiuoto turto pardavimo vertės ir įsipareigojimų vertės, juos padengus, skirtumas. Apskaičiavimas:

BV=(Nuosavas kapitalas-privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendas)/Paprastųjų akcijų skaičius.

***

Kai įmonė neturi privilegijuotųjų akcijų, tai dalis „privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendas“ yra lygi nuliui ir Balansinė akcijos vertė apskaičiuojama labai paprastai:

BV=Nuosavas kapitalas/Paprastųjų akcijų skaičius.

Didelių pozicijų (paskolų) normatyvas – banko suteiktų didelių pozicijų (paskolų) bendroji suma neturi viršyti 800% banko/grupės kapitalo (apskaičiuoto pagal „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisykles”). Didele pozicija (pvz., paskola) yra laikoma paskola jos gavėjui (skolininkui) arba paskolų suma gavėjui ir su juo susijusiems asmenims, kurios grynoji vertė lygi arba viršija 10% banko kapitalo. Šis normatyvas, kaip ir maksimalios paskolos vienam skolininkui normatyvas, rodo paskolų kredito koncentracijos lygį.

Dividendinis pelningumas, Div/Yield – parodo akcininkų investicijos į akciją pelningumą dėl mokamo dividendo. Dividendinis pelningumas kartu su pelningumu dėl akcijų kainų augimo parodo bendrą investicijos į akciją grąžą akcininkui. Apskaičiavimas:

Div/Yield=(Dividendai akcijai/Akcijos kaina rinkoje)*100%.

Paprastai skaičiavimams imama paskutinės dienos, kada įsigyjamos akcijos dar turi teisę į dividendus (cum-dividend), uždarymo kaina.

Dividendo mokėjimo koeficientas – rodo, kokia grynojo paskirstytinojo pelno dalis skiriama mokėti akcininkams dividendais. Ilgalaikė rodiklio pokyčių tendencija parodo įmonės vadovų vykdomą įmonės lėšų reinvestavimo politiką. Kuo mažesnė reikšmė, tuo didesnę grynojo pelno dalį įmonė reinvestuoja į savo veiklos plėtrą. Apskaičiavimas:

Dividendo mokėjimo koeficientas= Dividendai akcijai/Pelnas akcijai (EPS)

***

EBITDA pelningumas – tai pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją), parodantis įmonės uždirbtą pelną prieš įmonės finansavimo politikos, o taip pat pelno mokesčio poveikio pelnui vertinimą.

Bendru atveju jis apskaičiuojamas prie įprastinės veiklos pelno pridedant finansinės veiklos rezultatą bei ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją. Įmonių veikloje finansinės veiklos rezultatą dažnai nulemia vien finansinių skolų palūkanos. Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos nėra pinigų išlaidos.

Todėl praktikoje apskaičiuojama pelno suma (EBITDA) dažnai laikoma apytiksliu įmonės veiklos pinigų srautu. Veiklos pelningumas (arba pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) marža) prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) parodo, kiek procentų (arba litų) pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) uždirba vienas pardavimo pajamų litas. Apskaičiavimas:

EBITDA pelningumas= EBITDA/Pardavimo pajamos.

EBITDA=Įprastinės veiklos pelnas+Finansinės veiklos rezultatas+Nusidėvėjimas ir amortizacija.

***

Įmonės vertės ir pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis, EV/EBITDA – rodo, kiek investuotojas moka už vieną įmonės gauto pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) litą. Įmonės vertė – tai jos rinkos vertė, nustatoma kaip nuosavo kapitalo rinkos vertės ir jos grynosios finansinės skolos rinkos vertės suma. Nuosavo kapitalo rinkos vertė laikoma lygi kapitalizacijai arba apskaičiuojama taikant diskontuotų pinigų srautų modelius.

Įmonės vertės ir jos uždirbamo pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) santykis praktikoje svyruoja nuo 5-6 iki 10 (kartų). Šį rodiklį itin tikslinga naudoti įmonių vertinimui kapitalui intensyviose ekonomikos sektoriuose, bei įmonėms, kurių veiklos pelnas, EBIT ar grynasis pelnas yra neigiami. Palyginimui apskaičiuoti dviejų įmonių vertės ir pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) santykiai. Apskaičiavimas:

EV/EBITDA=Įmonės vertė/EBITDA.

Finansinis svertas (Debt-To-Capital) – rodo, kokia suma įmonės ilgalaikių įsipareigojimų, susijusių su palūkanų mokėjimais, tenka vienam įmonės ilgalaikio turto litui. Kuo didesnis indeksas, tuo didesnė rizika. Apskaičiavimas:

Finansinis svertas=Ilgalaikiai įsipareigojimai/Ilgalaikis turtas.

Išlaidų – pajamų santykis – rodo, kokia nepalūkanų išlaidų (tame tarpe operacinių išlaidų) dalis tenka vienam banko uždirbamų grynųjų palūkanų pajamų ir nepalūkanų pajamų litui. Grynosios palūkanų pajamos šiuo atveju gali būti apskaičiuojamos neatsižvelgiant į paskolų portfelio kokybę ir neatimant atidėjinių paskolų nuostoliams padengti.

Mažesnis rodiklis reiškia, kad banko vadovybė efektyviau valdo išlaidas ir racionaliau uždirba pajamas. Tai vienas iš pagrindinių komercinių bankų veiklos efektyvumo rodiklių. Apskaičiavimas:

Išlaidų – pajamų santykis=Nepalūkanų išlaidos/(Grynosios palūkanų pajamos (prieš atidėjinius)+Nepalūkanų pajamos).

Grynosios palūkanų pajamos=Palūkanų pajamos-Palūkanų išlaidos.

Kainos ir Buhalterinės vertės santykio rodiklis, P/BV – rodiklis labai aiškiai parodantis kiek ir kaip bendrovės kapitalizacija skiriasi nuo balansinės vertė, t.y. kaip investuotojai rinkoje vertina bendrovę, jos veiklą, jos kuriamą vertę. P/BV>1 rodo, kad investuotojai vertina bendrovę. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo labiau pasitikima bendrove. Apskaičiavimas:

P/BV=Akcijos kaina rinkoje/Buhalterinė vertė.

Kainos ir pajamų santykio rodiklis, P/S – rodiklis rodo, kiek investuotojas moka už vieną įmonės  uždirbtų vienos akcijos pardavimo pajamų litą. Laikoma normalu, kai P/S svyruoja tarp 1-1.5. Aukštas rodiklis rodo gerą bendrovės perspektyvų įvertinimą rinkoje. Apskaičiavimas:

P/S=Akcijos kaina rinkoje/Paskutinių keturių ketvirčių pardavimų vienai akcijai suma.

Kainos ir pelno santykio rodiklis, P/E – rodo, kiek investuotojas moka už vieną įmonės praeitu laikotarpiu uždirbto grynojo pelno litą. Šis rodiklis susieja akcijos rinkos vertę su apskaitiniu pelnu. Kadangi pelnui didelę įtaką turi įmonės apskaitos politika, finansavimo ir kapitalo struktūros formavimo sprendimai, tai yra vienas esminių šio rodiklių trūkumų.

Be to, P/E rodikliui didelį poveikį turi bendros akcijų rinkos augimo ar kritimo tendencijos. Akcijų rinkos dalyviai linkę investuoti į akcijas su žemu P/E santykiu ir geromis pelno augimo perspektyvomis. Paprastai investuotojai moka didesnę kainą už akcijas tokios įmonės, kurios pelnui būdingos spartaus augimo tendencijos.

Kuo aukštesnis P/E rodiklis, tuo didesnė vertė akcijų savininkams, tuo akcija brangesnė. Kuo žemesnis rodiklis, tuo didesnis pesimizmas būdingas investuotojų lūkesčiams, tuo pigesnė akcija ir mažesnė jos vertė. P/E rodiklis gali būti naudojamas lyginant kelias, ypač to paties ekonomikos sektoriaus, įmones. Apskaičiavimas:

P/E=Akcijos rinkos kaina/Paskutinių keturių ketvirčių pelno akcijai suma.

Kapitalizacija – akcijos kainos rinkoje ir išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus sandauga. Apskaičiavimas:

Kapitalizacija=Akcijos kaina*Visų akcijų skaičius.

Kapitalo pakankamumas – normatyvas išreiškiamas banko kapitalo ir turto, įvertinto pagal riziką, santykiu. Šis santykis turi būti ne mažesnis kaip 8%. Kapitalo pakankamumo normatyvu siekiama sumažinti kredito, o taip pat rinkos bei operacinę riziką ir apsaugoti tiek indėlininkus, tiek investuotojus, taip pat didinti bankų veiklos stabilumą.

Kritinis likvidumas, (Quick ratio) – tai griežtesnis įmonės likvidumo lygio įvertinimas, nes apskaičiuojant šį rodiklį daroma prielaida, kad atsargos nėra likvidžios. Atsargos, skaičiuojant šį rodiklį, nėra įtraukiamos dėl ilgo laikotarpio, kurio greičiausiai prireiktų, norint jas parduoti ir gauti pinigus. Jeigu likvidus turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus (ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas), laikoma, kad tokia įmonė yra saugi ir neturėtų susidurti su trumpalaikio likvidumo problemomis.

Praktikoje kritinio likvidumo koeficientas svyruoja apie 1, tačiau atitinkamos normos nustatymas priklauso nuo konkretaus nagrinėjamo ekonomikos sektoriaus ypatumų. Apskaičiavimas:

Kritinis likvidumas=(Trumpalaikis turtas-Atsargos)/Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Likvidumo normatyvas (bankams) – skirtas likvidumo rizikai valdyti, t.y. rizikai, kad bankas nesugebės laiku įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir/ar siekdamas juos įvykdyti gali būti priverstas parduoti finansinį turtą ir/ar uždaryti pozicijas ir dėl likvidumo rinkoje stokos patirs nuostolių.

Reikalaujama, kad nurodytas santykis būtų ne mažesnis kaip 30%. Per didelis likvidumas nėra naudingas, nes įrodyta, kad paprastai visų įsipareigojimų iš karto padengti nereikia. Nepagrįstai didelis likvidumo rodiklis liudija apie neoptimaliai naudojamas banko skolintas lėšas pajamoms uždirbti. Apskaičiavimas:

Likvidumo normatyvas – (Likvidus turtas/Einamieji įsipareigojimai)*100%.           

Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta – tai maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas. Leidžiamas maksimalios bendrosios (be eurų) atviros pozicijos dydis – ne daugiau kaip 25%, o vienos valiutos (be eurų) ar tauriųjų metalų maksimalios atviros pozicijos dydis – ne daugiau kaip 15% banko kapitalo.

Maksimali paskola vienam skolininkui – normatyvas yra vienas iš banko paskolų portfelio limitų, skirtų individualių  kreditų koncentracijai valdyti. Koncentracijos rizika suprantama kaip galimybė bankui patirti santykinai didelį nuostolį, kad sutriktų normali banko veikla. Maksimali paskolų suma vienam skolininkui negali viršyti 25% banko/grupės kapitalo, apskaičiuoto pagal kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisykles.

Paskola yra laikomi visi banko piniginiai reikalavimai, taip pat neatšaukiami piniginiai banko įsipareigojimai paskolos gavėjui ir su juo susijusiems asmenims. Didelė rodiklio reikšmė rodo pernelyg aukštą banko paskolų portfelio koncentraciją bei aukštą kredito riziką.

Paprastieji procentai – procentai, kai po kiekvieno periodo pradinė investicija padidėja pastoviu dydžiu, lygiu nustatytam pradinės investicijos procentui.

IN=I0(1+i*N)

  • IN – galutinė investicija;
  • I0 – pradinė investicija;
  • N – periodų skaičius.
  • i – procentai.

Pelnas akcijai, EPS – grynasis pelnas tenkantis skaičiuojamo periodo vidutiniam svertiniam akcijų skaičiui. Apskaičiavimas:

EPS=Grynasis pelnas/Akcijų skaičius.

Grynasis pajamingumas – rodo, kiek procentų (arba litų) grynojo pelno uždirba vienas pardavimo pajamų litas, t.y. jis parodo įmonės veiklos efektyvumą. Didesnė rodiklio reikšmė rodo geresnę visų įmonės sąnaudų kontrolę.

Analizuojant įmonių veiklos rezultatus, žemas pelningumas gali būti siejamas su įmonės orientacija į pardavimo pajamų didinimą žemų kainų sąskaita, o taip pat su tarp konkurentų vykstančia kainų konkurencija. Kuo mažesnis pelningumas, tuo didesnių pardavimo pajamų reikia, siekiant uždirbti tą patį pelną. Apskaičiavimas:

Grynasis pajamingumas=Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos.

Atidėjiniai – tai neapibrėžto laiko ar sumos įsipareigojimai, sudaromi jei dėl praeities įvykio bankas turi dabartinį įsipareigojimą, kai tikėtina, kad įsipareigojimui padengti bus reikalingos išmokos, bei įsipareigojimų suma gali būti pakankamai tiksliai įvertinta.

Šį straipsnį sudaro atidėjiniai restruktūrizavimui, nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams, pensijoms ir kitoms išmokoms darbuotojams, kreditavimo įsipareigojimams ir garantijoms (specialieji atidėjiniai), kiti atidėjiniai.

Turto apyvartumas – rodo, kiek vienas turto litas sukuria pardavimo pajamų. Aukštesnė šio rodiklio reikšmė rodo didesnį viso turto valdymo efektyvumo laipsnį. Turto apyvartumui didelę įtaką turi įmonės veiklos pobūdis, investavimo strategija, o taip pat ekonomikos sektorius. Apskaičiavimas:

Turto apyvartumas=Pardavimo pajamos/Turtas.

Vidutinė nuosavybės grąža, ROAE – rodo, kiek litų grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo litui. Šis rodiklis svarbiausias akcininkams, įvertinant jų praeito laikotarpio investicijų į įmonę grąžą. Todėl skaičiavimuose rekomenduotina naudoti visiems paprastųjų akcijų savininkams (taip pat ir mažumos) priskiriamo grynojo pelno bei nuosavo kapitalo sumas.

Didinant akcinį kapitalą, o taip pat atliekant turto perkainojimą aukštesne rinkos verte, nuosavas kapitalas padidėja, o nuosavo kapitalo pelningumas sumažėja. Tuo tarpu superkant akcijas ar kitaip mažinant nuosavą kapitalą šio rodiklio reikšmė auga. Apskaičiavimas:

ROAE=Grynasis pelnas/((Turtas laikotarpio pradžioje+ Turtas laikotarpio pabaigoje)/2).

Vidutinė turto grąža, ROAA – rodo, kiek litų grynojo pelno tenka vienam turto litui. Šis rodiklis atspindi viso įmonės turto panaudojimo efektyvumą ir vidutiniškai sudaro nuo 5% iki 20%. Turto pelningumo lygis priklauso nuo įmonės veiklos ypatumų, ypač ilgalaikio turto panaudojimo masto bei jo vertės.

Aukštesnė rodiklio reikšmė parodo efektyvesnį turto naudojimą. Apskaičiavimas: Skaičiuodami naudojam vidutinį periodo turtą.

ROAA=Grynasis pelnas/((Nuosavas kapitalas  laikotarpio pradžioje+ Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje)/2).

Techninė analizė

Indeksas – statistinis rodiklis, rodantis pokyčius rinkoje ar ekonomikoje. Akcijų indeksas – kelių ar grupės pagrindinių (priklausomai nuo indekso pobūdžio) bendrovių akcijų kainų vidurkis. Indeksų paskirtis − suteikti investuotojams galimybę lengvai įvertinti ne atskirų akcijų bet visos rinkos, sektoriaus ar regiono būklę, parodo rinkos pokyčių dinamiką.

Analizuojant istorines indeksų reikšmes ir pokyčius galima lengvai sužinoti, kokia buvo padėtis rinkoje prieš savaitę, koks tikėtinas pasyviai valdomo akcijų portfelio pelningumas per metus, kokia padėtis rinkoje lyginant su kitų regionų rinkomis ir panašiai.

Eksponentinis Slankusis Vidurkis, EMA – vienas iš Slankiųjų Vidurkių, taikomų Techninėje analizėje. Naudojamas išlyginti kainų svyravimus ir nustatyti rinkos kryptį. Skirtingai nei Paprastasis Slankusis Vidurkis (SMA), EMA nereaguoja į trumpalaikius kainos svyravimus, yra lygesnis. Dažniausiai naudojami 10, 20, 50 ir 100 dienų periodo EMA.

Eksponentinis slankusis vidurkis apskaičiuojamas prie praėjusio periodo slankiojo vidurkio reikšmės pridedant tam tikra dabartinės kainos dalį. Kaip jau buvo minėta anksčiau, didesnį svorio koeficientą visada turės paskutinės uždarymo kainos. Apskaičiavimas:

EMA(t) = EMA(t – 1) + (K x [Price(t) – EMA(t – 1)],  Kur:

  • t – dabartinis laiko momentas;
  • t – 1 – praėjęs laiko momentas;
  • K = 2 / (n + 1);
  • n – ЕМА periodas.

MACD Žiūrėti straipsnį „Indikatorius MACD.

BETA koeficientas – žiūrėti staipsnį Kas yra beta ir kodėl

Stochastinis osciliatoriusŽiūrėti straipsnį „Stochastinis osciliatorius“.

Makrorodikliai

Redbook (Raudona knyga).

Savaitinis parduotuvių tinklų, prekybos centrų ir išparduotuvių pardavimų matavimas. Tai ne toks nuoseklus prekybos indikatorius, koks yra savaitinis ICSC indeksas. Skiriasi ir skaičiavimo metodika. Mėnesio pirmos savaitės duomenys lyginami su praėjusio mėnesio vidurkiu. Paskui dviejų savaičių duomenys lyginami su praėjusio mėnesio vidurkiu ir taip toliau.

Kodėl svarbu investuotojams.

Vartotojų išlaidos sudaro du trečdalius ekonomikos. Jei žinote, ką daro vartotojai, tai puikiai žinote ekonomikos pulsą. Vartotojų elgesys įtakoją akcijų ir obligacijų kainas. Ekonomikos augimas didina korporacijų pelnus ir akcijų kainos auga. Obligacijų investuotojai stebi ar ekonomikos augimas neperkaista ir nesipučia infliacijos burbulas. Istoriškai vartotojų išlaidavimas sumažėjo po 2000 m. „dot.com” krizės ir po 2001 m. JAV ekonomikos recesijos.

Labai parduotuvių pajamos sumažėjo 2008 m. finansų krizės įkarštyje. Labiausiai indikatorius stebimas per švenčių išpardavimus, nes tokiu metu mažmeninkai uždirba didžiausią pelno dalį. Taip pat indikatorius aktyviai stebimas esant specifiniams faktoriams, galintiems įtakoti ekonomiką momentiškai. Tokiems faktoriams priskiriami uraganai (kaip Katrina ir panašūs), stambūs žemės drebėjimai, teroristiniai aktai.

Skaičiuoja. Redbook Research, Inc. Skelbiama antradieniais. Laikotarpis: Sekmadienis-šeštadienis. Peržiūrėjimai ir pataisymai: Taip. Dažnumas: Savaitinis.


source: tradingeconomics.com

ICSC-Goldman Store Sales (ICSC-Goldman Parduotuvių Pardavimai)

Matuoja panašių parduotuvių dideliuose prekybos centruose mažmeninius pardavimus. Duomenis skelbia Tarptautiniai prekybos centrų rūmai (International Council of Shopping Centers-ICSC), ir atspindi 10% visos mažmeninės prekybos.

Kodėl svarbu investuotojams.

Vartotojų išlaidos sudaro du trečdalius ekonomikos. Jei žinote, ką daro vartotojai, tai puikiai žinote ekonomikos pulsą. Vartotojų elgesys įtakoją akcijų ir obligacijų kainas. Ekonomikos augimas didina korporacijų pelnus ir akcijų kainos auga. Obligacijų investuotojai stebi ar ekonomikos augimas neperskaita ir nesipučia infliacijos burbulas. Istoriškai vartotojų išlaidavimas sumažėjo po 2000 m. „dot.com” krizės ir po 2001 m. JAV ekonomikos recesijos.

Labai parduotuvių pajamos sumažėjo 2008 m. finansų krizės įkarštyje. Labiausiai indikatorius stebimas per švenčių išpardavimus, nes tokiu metu mažmeninkai uždirba didžiausią pelno dalį. Taip pat indikatorius aktyviai stebimas esant specifiniams faktoriams, galintiems įtakoti ekonomiką momentiškai. Tokiems faktoriams priskiriami uraganai (kaip Katrina ir panašūs), stambūs žemės drebėjimai, teroristiniai aktai. Anksčiau indeksas buvo žinomas kaip ICSC-UBS. Pavadinimas pasikeitė 2008 m. rugsėjo 30 d.

Skelbimo dažnumas Savaitinis. Skaičiuoja Tarptautiniai prekybos centrų rūmai (ICSC) ir Goldman Sachs. Skelbiama. Antradieniais Laikotarpis Sekmadienis-šeštadienis. Peržiūrėjimai ir pataisymai Ne.


JAV: Vartojimo kreditai

Doleriais įvertinti išduoti vartojimo kreditai ir pirkimai išsimokėtinai. Pokytis parodo vartotojų finansų būklę ir būsimų išlaidų struktūrą. Vartotojų kreditai ekonomikai gali turėti teigiamas ir neigiamas pasekmes. Ekonominis aktyvumas stimuliuojamas, kai vartotojai perka automobilius ar kitus stambius pirkinius pagal savo finansines galimybes.

Tačiau jei vartotojai sukaupiau daugiau kreditų už jų pajamų lygį, tai jie nustos vartoti daugiau naujų produktų ir paslaugų, nes jiems reikės susimokėti už naujus pirkinius. Tai stabdo ekonomikos augimą. Kreditų paklausa turi tiesioginį ryšį su palūkanų norma. Jei pinigų skolinimosi paklausa didesnė už kreditorių pasiūlą, tai palūkanų norma auga. Jei skolinimosi paklausa krenta ir kreditoriai kovoja dėl klientų, jie gali mažinti palūkanų normas, kad pritraukti klientus.

Finansų rinkų žaidėjai mažai kreipia dėmesio į šį indikatorių, nes jis jo informacija pasiekia labiau pavėlavusi už kitus vartotojiškus indikatorius. Ilgalaikiai investuotojai pagal šį rodiklį labiau supranta vartotojų išlaidavimo galimybes. Tai lemia jų investicijų pasirinkimą. Krizių metu šis rodiklis leidžia suprasti, kaip noriai bankai nori skolinti.

Dažnumas. Mėnesinis. Šaltinis. GED Valdyba. Skelbiama. Apie 5-tą kiekvieno mėnesio darbo dieną. Periodas. Antras mėnuo prieš skelbimo mėnesį. Duomenys už birželį skelbiami rugpjūtį. Patikslinimas. Taip


JAV: Didmeninė prekyba

Didmeninė prekyba parodo piniginę didmeninių verslininkų pardavimų ir atsargų vertę. Tai vienas iš viso verslo pardavimo ir atsargų komponentų. Investuotojai turi aktyviai stebėti ekonomiką, nes tai parodo kaip elgsis įvairūs investicijų tipai. Kapitalo rinkos mėgsta sveiką ekonomikos augimą, nes tai reiškia aukštesnius korporacijų pelnus. Obligacijų rinkai labiau patinka lėtesnis ekonomikos augimas, kuris nedidina infliacijos.

Didmeninė prekyba ir atsargos investuotojams leidžia matyti giliau matomos vartojimo ekonomikos. Aktyvumas didmeninės prekybos lygmenyje leidžia numanyti būsimas vartotojiškas tendencijas. Atsargų ir pardavimų santykis investuotojams gali parodyti kaip augs gamyba artimiausiais mėnesiais. Pavyzdžiui, jei atsargų augimas atsilieka nuo pardavimų, gamintojai turės padidinti gamybą, kad išvengti produktų deficito.

Iš kitos pusės, jei atsargos auga sparčiau už pardavimus (prekių pardavimai neatitiko lūkesčių), tai gamybą teks mažinti tol, kol atsargų kiekis nesumažės iki reikiamo dydžio. Todėl atsargų duomenų stebėjimas yra vertingas ekonomikos perspektyvos numatyto instrumentas.

Dažnumas Mėnesinis. Šaltinis JAV Registrų centras, JAV Komercijos departamentas. Skelbiama Antra mėnesio savaitė. Periodas Antras mėnuo prieš skelbimo mėnesį. Duomenys už birželį skelbiami rugpjūtį. Patikslinimas Taip.


JAV: Mažmeninė prekyba (Retail Sales)

Apibrėžimas

Mažmeninė prekyba skaičiuoja bendrus parduotuvių, kuriose prekiaujama produktais ir paslaugomis, skirtiems galutiniams vartotojui, pardavimus. Maitinimo įstaigų pajamos taip pat įskaičiuojamos.  Duomenis renka JAV Statistikos departamento atliekamos Mėnesinės Mažmeninės Prekybos Apžvalgos.

Į apžvalgą patenka ilgalaikio ir trumpalaikio vartojimo prekės. Vartotojų išlaidos paprastai sudaro dvi trečiąsias šalies BVP, ir tai gali būti svarbus rodiklis rodantis ekonomikos kryptį. Šis žinojimas investuotojams suteikia privalumą.

Aprašymas

Vartotojiškų išlaidų modelis dažnai veikia akcijų ir obligacijų rinkas. Mažmeninės prekybos augimas rodo ekonomikos augimą, augančius korporacijų pelnus, vadinasi, ir kylančias akcijas. Obligacijų rinkai tai ženklas, kad ekonomika kaista ir kyla infliacijos grėsmė. Idealiu atveju, ekonomika stengiasi balansuoti tarp stipraus augimo ir infliacijos šuolio.

Mažmeninė prekyba parodo ne tik bendrą vaizdą, bet ir atskiras prekybos rūšis. Gali būti, kad automobilių pardavimai labai išaugo, o rūbų pardavimai merdi. Mažmeninės prekybos tendencijos investuotojams leidžia nustatyti konkrečia investavimo galimybes net nelaukiant ketvirtinių kompanijų veiklos rezultatų paskelbimų.

Reikšmingumas

Mažmeninė prekyba yra vienas pagrindinių rodiklių vartotojiškoms išlaidoms įvertinti. Mažmeniniams produktams ir paslaugoms vartotojai išleidžia apie pusę savo išlaidų.

Interpretacija

Stiprus mažmeninės prekybos augimas neigiamai veikia obligacijų kainas (auga jų pajamingumas), tačiau teigiamai veikia akcijų kainas, ypač tų kompanijų, kurios veikia mažmeniniame sektoriuje (pvz. The Coca-Cola Company). Ir atvirkščiai, kai mažmeninė prekyba krenta. Mažmeninė prekyba kas mėnesį kinta ir svyruoja.

Tikslesniam paveikslui stebėti geriausia sekti mėnesinių procentinių pokyčių trijų mėnesių slenkantį vidurkį arba procentinį pokyti, palyginus su mėnesiu prieš metus. Norint matyti dar tikslesnį vaizdą, analitikai iš mažmeninės prekybos išima automobilių (ir sunkvežimių) pardavimus.

Transporto priemonių pardavimai svyruoja labiau. Jų išėmimas iš viso mažmenines prekybos stebėjimo sumažina svyravimus ir palengvina analizę. Stebėkite maisto ir energijos kainas. Jos tiesiogiai veikia maisto parduotuvių ir benzino kolonėlių pardavimus. Staigus kainų kritimas sumažina parduotuvių pajamas dėl kainos, bet ne dėl kiekio. Tai reiškia, kad realūs pardavimai didesni už nominalius skaičiavimus. Mažmeninė prekyba stebima drauge su VKI.

Dažnumas Mėnesinis. Šaltinis JAV Statistikos biuras, Komercijos departamentas. Skelbimas Mėnesio viduryje. Periodas Praėjusios mėnesio duomenys. Patikslinimas Taip


JAV: Vartotojų sentimentai

Apibrėžimas

Mičigano Universiteto Vartotojų Apklausos Centras kas mėnesį apklausia 500 namų ūkių. Klausimai liečia jų finansinę būklę ir požiūrį į ekonomiką. Vartotojų nuotaikos tiesiogiai susijusios su Vartotojų išlaidų stiprumu.

Aprašymas

Vartotojiškų nuotaikų modelis dažnai veikia akcijų ir obligacijų rinkas. Akcijų rinkoje ekonomikos augimo tempas reiškia korporacijų pelnus ir dėl to kylančias akcijas. Obligacijų rinkai tai ženklas, kad ekonomika kaista ir kyla infliacijos grėsmė. Idealiu atveju, ekonomika stengiasi balansuoti tarp stipraus augimo ir infliacijos šuolio.

Praeito amžiaus dešimtame dešimtmetyje toks balansas buvo pasiektas ir investuotojai uždirbo ir iš akcijų kilimo, ir iš obligacijų kilimo. Vartotojų pasitikėjimas smuko per 2000 ir2002 m. akcijų kritimus, atsigavo 2003 ir2004 metais, drauge su akcijomis.

Vartotojų sentimentai žemiausią lygį pasiekė 2008 m. per krizės sąlygotą recesiją, o akcijos buvo istorinėse žemumose. Šis indikatorius leido 2009 m. patvirtinti akcijų rinkos atsigavimą. Vartotojų išlaidos sudaro daugiau negu du trečdalius visos ekonomikos, todėl rinkos labai trokšta sužinoti, vartotojų nuotaikas ir spėti jų būsimą elgesį.

Kuo aukštesni vartotojų sentimentai, tuo daugiau jie išlaidaus. Vartotojų sentimentai parodo ekonomikos kryptį. Reikia pastebėti, kad Vartotojų sentimentų ir Mažmeninės prekybos kryptys kas mėnesį ne visada sutampa.

Dažnumas Mėnesinis. Šaltinis Mičigano universiteto Socialinių Tyrimų Institutas drauge su Thomson Reuters. Skelbimas Du kartus per mėnesį. Mėnesio viduryje skelbiami preliminarūs duomenys. Mėnesio pabaigoje skelbiamas patikslinimas. Periodas To paties mėnesio duomenys. Patikslinimas Taip.


JAV: Vartotojų Kainų Indeksas (CPI) – Infliacija.

Apibrėžimas

Vartotojų kainų indeksas matuoja vartotojų įsigyjamų fiksuoto prekių ir paslaugų krepšelio vidutinės kainos lygį. Indeksas rodo kainų lygio pokytį palyginus su baziniais metais. Indeksas matuojamas kas mėnesį ir parodo metinį kainų pokytį procentais.

JAV skaičiuoja du VKI. VKI-Urbanistinį ir VKI-Samdomų darbuotojų. Urbanistinis indeksas parodo miesto gyventojų krepšelio kainų pokytį. Miesto gyventojai sudaro 87% JAV gyventojų. Samdomų darbuotojų indeksas yra senesnis, tačiau dažniausiai yra pateikiamas VKI-Urbanistinis, arba tik VKI, nes abu indeksai skiriasi nedaug.

Aprašymas

Vartotojų kainų indeksas yra labiausiai naudojamas mėnesinis infliacijos indikatorius. Investuotojas, kuris supranta kaip infliacija veikia rinkas turi privalumą prieš to nesuprantančius investuotojus. Infliacija yra bendras prekių ir paslaugų kainų padidėjimas. Sąryšis tarp infliacijos ir palūkanų normų yra raktas suvokiant, kaip VKI įtakoja rinkas, vadinasi, ir Jūsų investicijas.

Jeigu Jūs kam nors paskolinat 100 LT ir skolininkas pažada grąžinti pinigus po metų su palūkanomis, kokias palūkanas Jūs turite nustatyti? Atsakymas priklauso nuo infliacijos dydžio. Nes po metų už 100 LT Jūs galėsite įsigyti mažiau prekių ir paslaugų. Jei infliacija yra 2%, Jūs turite imti 2% palūkanas perkamajai pinigų galiai išlaikyti. Galite papildomai dar imti 0.5-1% priedo kaip rizikos premiją, tačiau infliacija yra pagrindinis kriterijus palūkanoms nustatyti.

Infliacija (drauge su kitomis rizikomis) paaiškina kaip palūkanų normos nustatomos viskam, nuo hipotekos ir vartojamojo kredito iki iždo vekselių ir obligacijų. Priklausomai nuo to kaip kinta infliacija ir infliacijos lūkesčiai, taip rinka koreguoja palūkanų normas. Šis efektas veikia akcijų, obligacijų, prekių, žaliavų rinkas. Taip pat ir Jūsų portfelį, dažniausiai, blogai.

Reikšmingumas

VKI parodo pragyvenimo lygį, nes su pagal jį nustatomos visų kontraktų, susijusių su infliacija, vertės. Darbo rinkos, socialinių išmokų kontraktai, net mokesčiai gal būti veikiami infliacijos. Federalinė rezervų sistema naudoja „core” infliaciją, kuris skaičiuojama be maisto produktų ir energijos kainų. Tai jau VKI, tai parodo vartojimo indeksą, nes atspindi ką vartotojai realiai perka per tam tikrą laikotarpį.

Šių prekių krepšelis yra atnaujinamas kasmet, priešingai VKI, kurio krepšelis atnaujinamas retai. Nežiūrint skirtumų, VKI ir „core” VKI ilguoju laikotarpiu seka vienas kitą.

Interpretacija

Obligacijų rinka kyla (krenta), kai VKI pokytis būna mažas (didelis). Akcijų rinką kyla, kai infliacija yra žema, nes maža infliacija reiškia mažas palūkanų normas, vadinasi, didesnius pelnus. Ekonominių rodiklių duomenys dažnai svyruoja kas mėnesį. VKI taip pat labai svyruoja. Dažnai dėl žaliavinių ir energetinių komponentų. Oro sąlygos ir OPEC veiksniai įtakoja vartotojų kainas.

Todėl analitikai ir investuotojai mieliau stebi VKI be maisto ir energetikos kainų. Tai jau minėtas „core” VKI. Maisto ir energetikos kainos sudaro vieną penktadalį VKI krepšelio. JAV VKI krepšelio sudėtis pastoviai kinta. Dabar prekės sudaro tik apie 40% krepšelio. Likusius 60% sudaro paslaugos. Investuotojai naudoja VKI apskaičiuoti realiai palūkanų normai. Jeigu 10 metų trukmės VVP palūkanų norma yra 3%, o tą patį mėnesį metinė infliacija sudaro 2.5%, tai reali palūkanų norma yra 0.5%.

Dažnumas Mėnesinis. Šaltinis Darbo statistikos biuras (Bureau of Labor Statistics), JAV Darbo departamentas (U.S. Department of Labor). Paskelbimas Mėnesio viduryje. Periodas Praeito mėnesio duomenys. Patikslinimas Nėra.


JAV: Bloomberg Vartotojų Komforto Indeksas

Apibrėžimas

Savaitinis atsitiktinis amerikiečių požiūrio į JAV ekonomikos būseną, jų asmeninių finansų ir vartojimo nuotaikas tyrimas. Apklausas formaliai pradėjo ABC News nuo 1985 m.

Aprašymas

Vartotojų nuotaikos gali turėti reikšmingą įtaką akcijų ir obligacijų rinkoms. Vartotojiškos išlaidos sudaro du trečdalius šalies ekonomikos. Ir jei vartotojas nesijaučia saugiai, jis sumažina vartojimą. Tai sumažina ekonomikos augimą. Akcijų rinkai ekonomikos augimas reiškia augančius korporacijų pelnus ir akcijų kainas.

Obligacijų rinka stebi ar ekonomika neperkaista ir ar nesipučia infliacijos burbulas. Investuotojams svarbu žinoti, kaip elgiasi vartotojai dabar ir galimybė prognozuoti jų elgesį ateityje. Kuo komfortiškiau jaučiasi vartotojai, tuo didesnė tikimybė, kad jie vartos daugiau. Indekso stebėjimas suteikia įžvalgas dėl ekonomikos augimo.

Bloomberg vartotojų komforto indeksą sudaro kompanija Langer Research Associates of New York. Kiekvienoje apklausoje dalyvauja atsitiktinai atrinktų 1 000  respondentų sugrupuotų pagal amžių, rasę, lytį, išsilavinimą, politines pažiūras ir kitas grupes.

Per savaitę telefonu apklausiama 250 suaugusiųjų. Indeksas skaičiuojamas iš teigiamai nusiteikusių vartotojų skaičiaus atimamas nekomfortiškai nusiteikusių vartotojų skaičius ir rezultatas padalijamas iš 3. Indeksas svyruoja nuo +100 iki -100.


JAV: Namų ūkių pajamos ir išlaidos (Personal Income and Outlays)

Apibrėžimas

Indeksas skaičiuoja visas namų ūkių pajamas, įskaitant darbo užmokestį ir kitas išmokas, darbdavio įmokas į pensijų fondus, privačios pajamos, nuomos, dividendų ir procentų pajamas; transferinės pajamas, tokios kaip socialinės ir bedarbio pašalpos išmokas. Nuosavos ūkių įmokos socialiniam draudimui išskaičiuojamos iš pajamų.

Asmeninės vartotojų išlaidos skirstomos į išlaidas ilgalaikio vartojimo prekėms ir trumplaikio vartojimo prekėms bei paslaugoms. Šitos išlaidos yra mėnesinis analogas ketvirtinei BVP ataskaitai, kur paradomos vartotojų išlaidos.

Kiekvieną mėnesį Ekonominės analizės biuras (Bureau of Economic Analysis) skaičiuoja namų ūkių išlaidų kainų indeksą, žinomą, kaip „PCE price index”. Šis infliacijos indeksas skaičiuoja prekių ir paslaugų kainas krepšelyje, kuris tikslinamas kasmet, priešingai nei nekintantis VKI krepšelis.

Aprašymas

Namų ūkių pajamos ir išlaidos yra dar vienas parankus indikatorius vartotojų sektorių jėgai matuoti ir tendencijai matyti. Pajamos leidžia namų ūkiams vartoti ir/arba taupyti. Išlaidos pasitarnauja ekonomikos augimui. Santaupos dažnai nukreipiamos į kapitalo rinkas ir kelia akcijų ir obligacijų kainas. Net jei santaupos laikomos tik bankų indėliuose, bankai šias lėšas naudoja paskoloms, tai irgi skatina ekonomikos augimą.

Pastaruosius 20 metų buvos stebimas taupymo mažėjimas ir išlaidų didėjimas. Ir tik pasaulinė finansų krizė privertė namų ūkius vėl taupyti. Vartojimo (išlaidų) dalis tiesiogiai susijusi su ekonomika, nes išlaidos sudaro du trečdalius BVP. Stebėdamas šį rodiklį investuotojas atkreipią dėmesį į tai, ką perka vartotojai: ilgalaikio vartojimo prekes ar trumpalaikio vartojimo prekes bei paslaugas. Nuo to priklauso, kokių kompanijų akcijas pirks investuotojas.

Reikšmingumas

Namų ūkių pajamos yra pagrindinis faktorius, apibrėžiantis išlaidas – JAV vartotojai išleidžia vidutiniškai 95 centus nuo kiekvieno naujo dolerio. Tai tiesiogiai veikia ekonomikos dinamiką, netiesiogiai veikia kapitalo, žaliavų-prekių rinkas, kompanijų investicijas į atsargas, importą.

Interpretacija

Pajamų ir išlaidų didėjimas (mažėjimas) įtakoja obligacijų kainų kritimą (kilimą). Kol vartojimas nesukelia infliacijos, auga korporatyviniai pelnai. Finansų rinkų dalyviai šiam rodikliui skiria mažiau dėmesio už Mažmeninius pardavimus, nes šie paskelbiami anksčiau. Tačiau papildomai atidžiai stebi namų ūkių pajamos ir PCE price indexo defliatorių.

Namų ūkių pajamų pokytis signalizuoja apie vartotojiškų išlaidų pokyčius. Greitas pajamų augimas gali liudyti apie būsimų išlaidų augimą. Iš kitos pusės, pajamų mažėjimo periodas gali signalizuoti apie artėjančią recesiją. Nors vartotojai vis tiek pirks būtiniausius produktus, ilgalaikių prekių pirkimai gali sumažėti.

Greičiausiai, vartotojai padidins išlaidas, matydami, kad kylant akcijų rinkoms, kyla jų investicinio portfelio vertė. Akcijų kainoms krentant, vartojimas, greičiausiai, irgi sumažės, nes vartotojai nesijaus tokie turtingi. Taip pat ir būstų kainų kilimu ir kritimu. Kylant būstų kainoms paimama daugiau būsto kreditų  (Home Equity Line of Credit).

Dažnumas Mėnesinis. Šaltinis Ekonominės analizės biuras (Bureau of Economic Analysis), JAV Komercijos departamentas (U.S. Department of Commerce). Skelbimas Paprastai, paskutinę mėnesio savaitę. Periodas Praėjusio mėnesio duomenys. Tikslinimas Taip. Tikslinama kas mėnesį imant antro mėnesių prieš skelbimą duomenis. Pakeitimai gali būti labai svarbūs.


FHFA Būstų kainos indeksas (FHFA House Price Index)

Federalinės būstų finansavimo agentūros (The Federal Housing Finance Agency-FHFA) Būstų kainos indeksas (HPI) skaičiuoja vienos šeimos namų kainas. Duomenys indeksui imami iš valstybinių kompanijose Fannie Mae ir Freddie Mac sudaromų hipotekinių sandorių. FHFA Būstų kainos indeksas nuo kitų indeksų skiriasi tuo, kad Fannie Mae ir Freddie Mac finansuojami būstų įsigijimai turi limitą.

Nuo 2009 m. paskola vieno būsto įsigijimui neviršija 417 000 USD daugelyje regionų. Bet kai kuriuose regionuose gali siekti 625 500 USD. Būstų kainos įtakoja statybos ir vartojimo sektorius. Kai būstų kainos auga, daugėja naujų būstų statybų ir atvirkščiai. Būstų kainos yra svarbus rodiklis vertinant namų ūkių išlaidas ir vartotojų ekonominę būklę. Ekonomistų manymu, JAV ekonomika ir ypač NT rinka neatsigaus, kol būstų kainos nepasieks pirmykščio lygio. Todėl investuotojais aktyviai stebi būstų kainų indeksus.

Dažnumas Mėnesinis. Skaičiuoja Federalinės būstų finansavimo agentūra (Federal Housing Finance Agency-FHFA). Skelbiama Mėnesio 22-25 dienomis. Periodas Antras mėnuo prieš mėnesį kai skelbiama (Birželio duomenys skelbiami rugpjūtį ir t.t). Tikslinimas Taip.


S&P Case-Shiller Būstų kainų indeksas (S&P Case-Shiller HPI)

The S&P/Case-Shiller būstų kainų indeksas skaičiuoja kasmėnesinius kainų pokyčius gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkoje 20-tyje didžiausių JAV miestų ir jų apylinkių. Indeksas neapima jungtų kotedžų ir nuomojamų daugiabučių.

Būstų kainos įtakoja statybos ir vartojimo sektorius. Kai būstų kainos auga, daugėja naujų būstų statybų ir atvirkščiai. Būstų kainos yra svarbus rodiklis vertinant namų ūkių išlaidas ir vartotojų ekonominę būklę. Ekonomistų manymu, JAV ekonomika ir ypač NT rinka neatsigaus, kol būstų kainos nepasieks pirmykščio lygio. Todėl investuotojais aktyviai stebi būstų kainų indeksus.

Dažnumas Mėnesinis. Skaičiuoja Standard & Poor’s. Skelbiama Paskutinį mėnesio antradienį. Periodas Antras mėnuo prieš mėnesį kai skelbiama (Birželio duomenys skelbiami rugpjūtį ir t.t). Tikslinimas Taip


Naujų namų pardavimai (New Home Sales)

Indeksas skaičiuoja naujai pastatytų namų kiekį, parduotą per mėnesį. Parduotų namų lygis atskleidžia būstų rinkos trendą ir, tuo pačiu, ekonomikos momentą bei vartotojų išlaidas baldams ir namų apyvokos reikmėms. Naujų namų pardavimai labiau atskleidžia ekonomikos lygį. Vartotojai turi jaustis pakankamai saugiai finansiškai, kad pirktų naujus namus. Duomenys veikia kaip ekonominis daugiklis, įtakojantis rinkas ir Jūsų investicijas.

Sekdamas šį indeksą, investuotojas gali pasirinkti investicinių idėjų arba portfelio valdymo kryptis. Naujų namų statybos ir pardavimai reiškia augantį vartojimą ir naujus pinigų srautus rinkose. Indeksas veikia akcijų, obligacijų ir žaliavų kainas. Labiausiai paveikia namų statytojų, paskolų teikėjų, baldų gamintojų kompanijų akcijas.

Dažnumas Mėnesinis. Skaičiuoja JAV Registrų centras, JAV Verslo departamentas bei JAV būstų ir urbanistinio vystymo departamentas. Skelbiama Kiekvieno mėnesio pabaigoje. Periodas Praėjusio mėnesio duomenys. Tikslinimas Taip


Laukiamų parduoti būstų indeksas (Pending Home Sales Index)

Nacionalinė nekilnojamo turto rinkos dalyvių asociacija (The National Association of Realtors) sukūrė šį indeksą kaip pagrindinį būstų rinkos aktyvumo indikatorių. Tai dar neparduotų, tačiau su raštiškomis pirkimo-pardavimo sutartimis, namų indeksas. Į jį neįeina naujai pastatytų namų sutartys. Tokie sandoriai paprastai užbaigiami per 4-6 savaites. Indeksas parodo būstų paklausą ir ekonominį momentą.

Naujų namų pardavimai labiau atskleidžia ekonomikos lygį. Vartotojai turi jaustis pakankamai saugiai finansiškai, kad pirktų naujus namus. Duomenys veikia kaip ekonominis daugiklis, įtakojantis rinkas ir Jūsų investicijas. Sekdamas šį indeksą, investuotojas gali pasirinkti investicinių idėjų arba portfelio valdymo kryptis. Indeksas veikia akcijų, obligacijų ir žaliavų kainas. Labiausiai paveikia namų statytojų, paskolų teikėjų, baldų gamintojų kompanijų akcijas.

Dažnumas Mėnesinis. Skaičiuoja Nacionalinė nekilnojamo turto rinkos dalyvių asociacija. Skelbiama Kiekvieno mėnesio pabaigoje. Periodas Antras mėnuo prieš mėnesį kai skelbiama (Birželio duomenys skelbiami rugpjūtį ir t.t). Tikslinimas Taip


JAV Būstų Rinkos Indeksas (US Housing Market Index)

Būstų Rinkos Indeksą sudarinėja Nacionalinė būsto statytojų asociacija (The National Association of Home Builders). Indeksas sudaromas apklausos būdu. Apklausoje asociacijos respondentai prašomi apibūdinti bendrą ekonomikos ir būsto rinkos būklę. Indeksas yra naujų namų pardavimų skaičiaus, laukiamo namų pardavimo artimiausius šešis mėnesius skaičiaus, potencialių naujų namų pirkėjų trafiko difuzijos vidurkis.

Naujų namų pardavimai parodo ne tik parduotų namų skaičių, bet ir ekonomikos impulsą. Žmonės turi jausti komfortabiliai, kad leistų sau pirkti naują būstą. Indeksas turi multiplikatoriaus poveikį ekonomikai, vadinasi ir Jūsų investicijoms. Sekdamas šį indeksą, investuotojas gali pasirinkti investicinių idėjų arba portfelio valdymo kryptis. Indeksas veikia akcijų, obligacijų ir žaliavų kainas. Labiausiai paveikia namų statytojų, paskolų teikėjų, baldų gamintojų kompanijų akcijas.

Dažnumas Mėnesinis. Šaltinis National Association of Home Builders/Wells Fargo. Skelbiama Mėnesio viduryje, dieną prieš Naujų namų statybos skelbimą. Periodas Skelbimo mėnesio duomenys. Birželio viduryje skelbiami duomenys yra birželio duomenys. Patikslinimas Ne


JAV: Federalinio Atviros Rinkos Komiteto (FOMC) susirinkimo pranešimas

Apibrėžimas

FOMC (Federal Open Market Committee) yra FED organas, užsiimantis monetarine politika. Jis nustato trumpalaikes vienos nakties palūkanų normas tarpbankinėje skolinimosi rinkoje. Tai FED fondų palūkanų norma. FOMC taip pat sprendžia didinti ar mažinti kredito rinkos likvidumą. Tai atskira nuo palūkanų normos monetarinės politiko priemonė.

FED apie savo naujos politikos sprendimus praneša iš karto po FOMC susirinkimo. Tai ir yra rinkų laukiamas „FOMC announcement“. Pranešime būna trumpa JAV ekonomikos apžvalga, tiksliau aprašomi jos pokyčiai nuo paskutinio FOMC susirinkimo. Nurodoma, kiek FOMC narių balsavo, kiek balsavo už, kiek – prieš.

Po finansų krizės pranešimuose atsirado svarbi informacija apie „kiekybinį sumažinimą“ – atviros rinkos operacija, įtakojanti ilgalaikes palūkanų normas. Priedo dar komunikacinė informacija apie galimus FED veiksmus ateityje.FOMC susitikimai vyksta maždaug kas šešios savaitės ir yra rinkos dalyvių labiausiai laukiamas įvykis. Kelias savaites prieš FOMC rinkos dalyviai spekuliuoja apie galimus pokyčius monetarinėje politikoje. Jeigu FOMC sprendimai neatitinka lūkesčių, poveikis kapitalo rinkoms būna labai dramatiškas ir ilgalaikis.

***

Pagal bazines FED palūkanų normas, nustatomos kitos pinigų rinkos palūkanos. Pasikeitus bazinėms palūkanų normoms, pradeda keistis (LI/Euro/Vili/kitos)BOR palūkanų normos, pasikeičia VVP, hipotekinių kreditų palūkanų normos.

Bazinės palūkanų normos įtakoja JAV dolerio konkurencingumą tarp kitų valiutų (Forex). Galima numatyti, į kurias kapitalo rūšis labiau judės kapitalas. Sakysim, į 5% pelningumo VVP kapitalas iš akcijų judės labiau negu į 3% pelningumo VVP. Tai čia vienas FOMC politikos aspektas.

Kitas aspektas yra tai, kad bazinės palūkanų normos tiesiogiai įtakoja ekonomiką ilguoju laikotarpiu. Aukštos palūkanų normos lėtina ekonomikos augimą, žemos palūkanų normos – skatina. Labiausiai tai pastebima vartojimo sektoriuje.

Daugiau namų ir automobilių bus nupirkta esant žemoms palūkanų normoms. O palūkanų sąnaudos yra svarbus faktorius daugeliui įmonių, ypač kurios turi didelius įsipareigojimus arba joms nuolat trūksta apyvartinio kapitalo. Palūkanų sąnaudos tiesiogiai veikia kompanijos pelną, jis mažėja, didėjant palūkanų sąnaudoms. Todėl prie mažų bazinių palūkanų kyla akcijų kainos, o kai FED pradeda kelti palūkanų normas, akcijų biržose prasideda Meškų rinka.

Dažnumas Aštuonis kartus per metus.


JAV: Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (Durable Goods Orders)

Apibrėžimas

Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai atspindi naujus vietos gamintojų užsakymus gamyklinėms prekėms trumpuoju laikotarpiu ir ateityje. Pirmasis pranešimas pateikia išankstinius užsakymų skaičius. Po dviejų savaičių pateikiami patikslinti gamyklų užsakymų duomenys. Praėjusios mėnesio duomenys patikslinami kai pateikiami einamojo mėnesio duomenys.

Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai pateikiami pagal nacionalinės pramonės ir prekybos kategorijas. Nauji užsakymai yra lydimi juridiniais užsakymų dabar ir ateityje dokumentais. Patikslintoje ataskaitoje nepateikiami puslaidininkių pramonės duomenys, nes puslaidininkių pramonė nebeteikia duomenų Statistikos departamentui.

Patikslintuose duomenyse yra informacija apie pristatymus (shipments), dar neįvykdytas sutartis ir nepateiktas atsargas. Pristatymai pateikiami grynąja verte su nuolaidomis arba antkainiais, bet be transporto ir akcizo išlaidų. 2001 metais JAV statistikos departamentas perėjo nuo SIC klasifikacijos prie Šiaurės Amerikos Pramonės Klasifikavimo sistemos (North American Industrial Classification System (NAICS)). Atsiradę pasikeitimai patikslinti duomenyse nuo 1992 metų.

Aprašymas

Investuotojai nori laikyti pirštą ant ekonomikos pulso. Nuo to priklauso investicijų kryptis. Akcijų kainos auga, kai auga korporacijų pelnai, o šie, savo ruožtu, auga kai sveikai auga ekonomika. Ekonomikos augimas nebūtinai neigiamai veikia obligacijų rinką, tačiau investuotojai į obligacijas yra labai jautrūs infliaciniam spaudimui. Kai ekonomika auga labai sparčiai ir negali patenkinti paklausos, gali atsiverti laisvas kelias infliacijos augimui. Stebėdami Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymus, investuotojai žinos, koks yra ekonominis fonas ir kaip jis gali paveikti portfelius.

Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų indikatorius parodo koks bus gamyklų užimtumas artimiausius kelis mėnesius, nes jie dirba tam, kad įvykdytų užsakymus.

Duomenys suteikia įsivaizdavimą ne tik apie daiktų, tokių kaip šaldytuvai arba automobiliai, paklausą, bet ir apie verslo investicijas, tokias kaip cecho įrengimai, elektroninės mašinos, kompiuteriai. Jei kompanijos išleidžia daugiau pinigų kapitalinėms investicijoms, tai, be abejo, rodo, kad jų verslas auga stabiliai. Tai reiškia, kad gamyklos didina veiklos efektyvumą, galima daugiau produkcijos, o tai mažina infliacijos perspektyvą.

Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų indikatorius pasako investuotojams ko laukti iš vieno svarbiausių ekonomikos komponentų – gamybos sektoriaus. Toks žinojimas įtakoja investicinius sprendimus.

Reikšmingumas

Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai yra Pirmaujantis indikatorius (Leading indicator).

Interpretacija

Obligacijų rinka kyla (krenta), kai Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai yra silpni (stiprūs). Nuosaikiai augantys užsakymai yra geras būsimų korporacijų pelnų, vadinasi, ir akcijų biržų, ženklas. Tai labai svyruojantis indikatorius, kurio duomenys pateikiami kartą per mėnesį ir dar gali būti tikslinami kelis mėnesius po paskelbimo.

Geriausia šį indikatorių naudoti su 30SMA arba 90SMA, galima dar skaičiuoti ir metinius (y-o-y) pokyčius. Tokie pakeitimai sumažina mėnesinių svyravimų „triukšmą“ ir aiškiau parodo tendencijas.

Pavyzdys:

To pačio indikatoriaus procentinis pokytis:
Kai ekonominiai indikatoriai labai stipriai svyruoja kas periodą, yra natūralu, kad iš indikatoriaus skaičiavimo išimami labiausiai svyruojantys duomenys.

Iš Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų analitikai išskaičiuoja valstybinius gynybos užsakymus ir transporto užsakymus, nes šie labiausiai yra svyruojantys. Tarp kitko, lėktuvų užsakymai įtraukiami ir į gynybos, ir į transporto užsakymų kategoriją.

Lėktuvų užsakymai daromi kiekiais (vienetais po kelis, keliasdešimt ar kelis šimtus iš karto), ir tai labai iškreipia duomenis.Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai skaičiuojami ir matuojami nominaliais doleriais. Todėl stebime realų, o ne nominalų pokytį.

Šitą indikatorių galima sugretinti su Gamintojų kainų indeksu (Producer Price Index), kad stebėti abiejų indikatorių augimo tempus ir kryptis.


JAV Darbo rinkos situacija

Apibrėžimas

Darbo rinkos situacija darbo rinkos rodiklių rinkinys, paremtas dviem skirtingais tyrimais. Nedarbo lygis yra bedarbių skaičius padalintas iš darbo rinkoje dalyvaujančių personų skaičiaus. Duomenys gaunami apklausus 60 000 namų ūkių (namų ūkių apklausa). Dirbantysis laikomas tas, kuris turi darbą, nesvarbu, ar per kelis darbus dirba, ar dirba ne pilną darbo dieną. Bedarbiais laikomi aktyviai darbo ieškantys žmonės. Kiti apklausos duomenys yra darbo pasiūlos ir ieškančiųjų darbo apklausa.

Kitus duomenis pateikia 440 000 darbo vietų apklausa (Establishment Survey). Ne žemės ūkio (Nonfarm Payrolls) sektoriaus darbo užmokestis yra reikšmingiausias šios apklausos rodiklis. Verslo įstaigos skelbia darbuotojų ir jų darbo užmokesčio duomenis. Dvigubas skaičiavimas galimas, jei darbuotojas dirba per kelias darbovietes. Streikuojantys darbininkai į savaitės statistiką neįtraukiami.

Po 2010 m., kai darbuotojų skaičius labai svyravo dėl atleidimų ir laikinų darbuotojų priėmimo, analitikai pradėjo skaičiuoti tik privataus sektoriaus darbo užmokestį. Vidutinė savaitės trukmė yra pirmaujantis darbo rinkos indikatorius. Verslas, prieš įdarbindamas/atleisdamas naujus darbuotojus, keičia darbo valandas pailgindamas arba patrumpindamas darbo savaitę.

Vidutinis darbo užmokestis pateikiamas prieš mokesčių, socialinio draudimo ir kitų lengvatų išskaičiavimą, tačiau įskaičiuojami viršvalandžiai, atostogos, išeiginės, laikinas nedarbingumas.

Aprašymas

Tai labiausiai rinkas veikiantis indikatorius. Kiekvieną mėnesį Wall Street laukia šių duomenų, jaudulys būna labai matomas, o reakcija dažniausiai būna dramatiška, informacijos reikšmingumo negalima nuvertinti. Galėdami labiau įžvelgti darbo rinkos situaciją, investuotoja gali imtis strateginių portfelio pokyčių ir/arba pasinaudoti unikaliomis rinkos galimybėmis, kurias suteikia šių duomenų paskelbimas.

Darbo rinkos situacijos duomenys labai gerai atspindi visos ekonomikos sveikatą. Ne žemės ūkio darbo užmokesčiai skirstomi pagal sektorius, todėl investuotojas gali pamatyti, koks sektorius vertas didesnio jo dėmesio investicinėms lėšoms nukreipti.

Darbo užmokesčio tendenciją ir darbo užmokesčio infliaciją atidžiai stebi GED. Nes darbo užmokesčio infliacija yra nepageidaujamas reiškinys. Jei situacija kontroliuojama, FED turi daugiau monetarinės politikos įrankių. Tačiau jei D.u. infliacija didelė ir problematiška, FED nebegali įprastomis priemonės stimuliuoti ekonomikos, jei to reikia.

Investuotojas, stebėdamas darbo užmokesčio dinamiką, gali matyti kaip viskas ekonomikoje yra surišta. Jei D.u. infliacija kelia grėsmę, galima drąsiai teigti, kad pakils bazinės (ir kreditų) palūkanų normos, o obligacijų ir akcijų kainos kris.

Labiausiai pasiseks tam investuotojui, kuris, sekė šiuos duomenis ir laiku koregavo savo portfelį, kad ateinanti situacija rinkoje jam nepakenktų. Ir priešingai, jei darbo vietų skaičius auga lėtai arba augimas neigiamas, greit bus sumažintos bazinės palūkanų normos – obligacijų ir akcijų kainos kils.

Reikšmingumas

Darbo rinkos situacija yra reikšmingiausias mėnesio visuminis ekonominis indikatorius, nes apima pagrindinius ūkio sektorius. Duomenys pateikiami mėnesio pradžioje. Ir visi vėliau skelbiami ekonominiai rodikliai gali jau priklausyti nuo situacijos darbo rinkoje. Darbo rinkos duomeny „sufleruoja“, kokie gali būti kiti mėnesio rodikliai. Bet svarbiausia, kad šitas indikatorius diktuoja investuotojų nuotaikas rinkoje visą mėnesį.

Interpretavimas

Obligacijų rinka kyla (krenta), kai darbo rinkos situacija rodo silpnumą (stiprumą). Akcijų rinka dažnai juda taip pat kaip obligacijų rinka, paskelbus darbo rinkos duomenis, nes dabar didesnį poveikį turi žemos bazinės palūkanų normos.

Bet kartais akcijų ir obligacijų rinkos juda priešingomis kryptimis. Viena vertus, atsigaunanti darbo rinka teigiamai veikia akcijų rinkas, nes tai palaiko ekonomikos augimą ir korporatyvinius pelnus. Antra vertus, ekonomikos augimas sąlygotas su infliacijos augimu. Tai labai seka obligacijų investuotojai ir jų obligacijų pirkimas susijęs su infliacinio spaudimo lūkesčiais, kylant ekonomikai.

Nedarbo lygis kyla esant cikliniams ekonominiams nuopuoliams ir krenta, kai ekonomika greitai kyla. Nedarbo lygis susijęs su silpna arba besitraukiančia ekonomika, vadinasi, ir su mažėjančiomis palūkanų normomis. Ir atvirkščiai, mažėjantis nedarbo lygis susijęs su augančia ekonomika ir, galimai, su kylančiomis bazinėmis palūkanų normomis. Taip pat egzistuoja baimė, kad prie labi mažo nedarbo lygio augs darbo užmokestis, bus sunku surasti darbuotojų.

Nežemės ūkio sektoriaus darbo užmokestis parodo dabartinį ekonomikos aktyvumo lygį. Šio sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis suprantamas kaip būsimos išlaidos prekėms ir paslaugoms. Kuo sparčiau atsigauna darbo rinka, tuo spartesnis ekonomikos augimas. Kai ekonomika yra stipri (ciklo viršuje), tai šiuo metu padidėjęs užimtumas gali sustiprinti infliacijos spaudimą, nes padidėjusios prekių paklausos nespės patenkinti gamintojai.

Kai vidutinė darbo savaitės trukmė auga, tai reiškia, kad padidės produkcija esamu laikotarpiu ir užimtumas ateinančiu laikotarpiu. Kai vidutinė darbo savaitės trukmė mažėja, tai signalizuoja apie galimą darbo rinkos susitraukimą ir recesiją. Augantis vidutinis valandinis darbo užmokestis, rinko dalyvių manymu, yra augančios infliacijos priežastis. Tačiau jei darbo užmokestis auga drauge su produktyvumu, tai gamintojams nėra reikalo dėl to kelti kainų, nes darbo vietos kaštai išlieka stabilūs.


JAV Bedarbių paraiškos (Initial Jobless Claims)

Apibrėžimas

Naujų bedarbių paraiškų sąrašas sudaromas kas savaitę. Jis parodo, kiek asmenų pirmą kartą užpildo nedarbo draudimo paraišką. Didėjantis arba mažėjantis paraiškų skaičius parodo gerėjančią arba blogėjančią darbo rinkos situaciją. Keturių savaičių slenkantis vidurkis sušvelnina savaitinius svyravimus.

Aprašymas

Bedarbių paraiškos yra viena paprasčiausių priemonių matuoti darbo rinkos stiprumą. Kuo mažiau žmonių pildo paraiškas, tuo jų daugiau turi darbo. Investuotojams tai parodo šalies ekonomikos būklę. Kiekviena darbo vieta duoda pajamas, o tai reiškia namų ūkių išlaidų stiprumą. Išlaidos suka ekonomikos ratus ir palaiko augimą. Stipresnė darbo rinka reiškia sveiką ekonomiką.

Bet yra ir minusų. Jei nedarbo lygis nukrenta iki labai žemo lygio, verslui labai sunku surasti darbuotojų. Jis priverstas kelti atlyginimus. Atsiranda didesnės darbo vietos sąnaudos. Tai kelia infliaciją. Infliacija yra blogai akcijų ir obligacijų rinkoms. Stebėdamas bedarbių paraiškas investuotojas gauna informacijos apie rinkos laisvumą arba įtampą joje.

Jei atlyginimai pradeda augti, tai ženklas kad gali pradėti kilti bazinės palūkanų normos. Dėl to kris akcijų ir obligacijų kainos. Ir gerai jausis tie investuotojai, kurie stebėdami bedarbių paraiškas, koreguoja savo portfelius ir užbėga įvykiams už akių. Tiesiog neužmirškite, mažesnis bedarbių paraiškų skaičius, stipresnė darbo rinka, ir atvirkščiai.

Šaltinis JAV Darbo departamentas (Employment and Training Administration, U.S. Department of Labor.). Skelbiama Ketvirtadieniais Periodas Praėjusios savaitės iki šeštadienio duomenys. Duomenys tikslinami.


Kitos sąvokos

Varantas

Varantas yra pirkėjo arba pardavėjo pasirinkimo sandoris. Paprastai varanto galiojimo terminas yra vieneri metai arba ilgesnis. Investuotojui, sudariusiam tokį sandorį, suteikiama teisė (bet nėra įpareigojama) pirkti arba parduoti tam tikras akcijas arba akcijų krepšelį iš anksto nustatyta kaina tam tikrą dieną.

Jeigu akcijos arba akcijų krepšelio rinkos kaina paskutinę galiojimo dieną yra didesnė, negu nustatytoji pirkimo varante, varanto turėtojas gauna sumą, lygią skirtumui tarp nustatytos kainos ir rinkos kainos. Jeigu akcijos arba akcijų krepšelio rinkos kaina yra lygi arba mažesnė negu nustatytoji pirkimo varante, suėjus terminui varantas netenka vertės. Atvirkštinė procedūra taikoma pardavimo sandorio varanto atveju.

Paprastai varanto išleidėjo ketinimas nėra pirkti akcijų ar akcijų krepšelio, dėl kurio buvo išleistas varantas, todėl tais atvejais, kai paprastai varantas būtų realizuojamas, atsiskaitoma grynaisiais. (Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Varantas)


***

Atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investiciniai vienetai ar akcijos išleidžiami ir išperkami investuotojo reikalavimu.

Suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas – Europos Sąjungos teisės reglamentuojamas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio vienintelis tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (arba) kitą šio įstatymo VI skyriaus pirmajame skirsnyje numatytą likvidų turtą ir kurio investiciniai vienetai arba akcijos turi būti išperkami bet kada jų turėtojui pareikalavus.

Pirmaujantys (leading) indikatoriai – tai indikatoriai, kurie pasikeičia prieš pasikeičiant ekonomikos fonui. Reiškia, kad jie pirmiau už kitus pagrindinius makroekonominius rodiklius parodo galimą pokyti ekonomikos vystymąsi.


Kredito rizikos apsikeitimo sandoris/Credit Default Swap/CDSSkaitykite straipsnyje.


***

TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) – Tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos yra viena iš nestandartinių ECB pinigų politikos priemonių. Per šias operacijas bankams teikiamos ilgalaikės paskolos kaip paskata daugiau skolinti euro zonos įmonėms ir vartotojams. Tai padeda grąžinti infliaciją į mažesnį kaip 2 %, bet jam artimą lygį vidutiniu laikotarpiu.

Pirmąsias TITRO pradėta vykdyti 2014 m. Antroji tokių operacijų serija, apie kurią paskelbta 2016 m. kovo mėn., pavadinta TITRO-II (angl. TLTRO-II).

TITRO-II dalyvaujantys bankai gali pasiskolinti sumą, sudarančią iki 30 % paskolų, kurias jie yra suteikę įmonėms ir vartotojams, sumos. Tai reiškia, kad realiajam sektoriui daugiau skolinantys bankai gali skolintis didesnes sumas už mažesnes, nei ECB paprastai siūlomos, palūkanas.

T+2 taisyklė

Daugumos akcijų sandorių atveju atsiskaitymas įvyksta po dviejų darbo dienų nuo pavedimo įvykdymo dienos arba T+2 (prekybos data plius dvi dienos). Pavyzdžiui, jei pavedimą vykdytumėte pirmadienį, jis paprastai būtų įvykdytas trečiadienį.


Rinkų mitai

Spalio Efektas

Tai teorija, kad akcijos yra linkusios kristi spalio mėnesį. Spalio efektas labiau yra paremtas psichologiniais lūkesčiais, o ne faktiniais reiškiniais. Dažnai reali statistika neatitinka teorijos.

Kai kurie investuotojai gali jaustis nesaugiai ir neramiai spalį. Nes būtent šį mėnesį įvyko daug akcijų biržų griūčių. Juodieji Pirmadienis, Antradienis ir Ketvirtadienis buvo spalio mėn. 1929 metais, paskui kaip tik parsidėjo Didžioji depresija. O 1987 m.  spalio 19 d. didžioji akcijų griūtis Dow Jones indeksą per dieną sumažino 22,6%.


Trijų raganų diena.

Ekonomistų ir investuotojų tarpe populiarus terminas. Tai trečias paskutinio ketvirčio mėnesio (kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio) penktadienis, kada uždaromi indeksų fjūčeriai, indeksų opcionai, akcijų opcionai.

Tą dieną galimi didesni kainų svyravimai arba net trendo pokyčiai. Vengdami padidėjusios rizikos, dauguma investuotojų ir spekuliantų uždaro savo pozicijas iki trijų raganų valandos.

Pagrindinis šaltinis: https://www.nasdaqomxbaltic.com