AB Ignitis gamyba

AB Ignitis valdo didžiausius šalyje elektros energijos gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (KHE) bei Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir savo reikmėms.

2018 m. pabaigoje Ignitis gamyba pristatė naują veiklos strategiją (toliau – Strategija), paremtą „Lietuvos energijos“ grupės strategijoje LE 2030 numatytomis veiklos kryptimis ir gairėmis. Bendrovės 2019–2030 m. Strategija apibrėžia ilgalaikes strategines veiklos kryptis, viziją, tikslus ir Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius.

Naujoje Lietuvos energijos gamybos Strategijoje numatyta, kad svarbiausia bendrovės veikla, palaikanti visos grupės augimą, bus strateginė generacija – patikimų vietinių elektros energijos gamybos pajėgumų išlaikymas, modernizavimas ir plėtra. Atlikdama esminį savo uždavinį, „Lietuvos energijos gamyba“ sieks visavertiškai prisidėti prie 2025 m. numatytos Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklų sistema. (Gamyba.le.lt)

Finansai

AB Ignitis gamyba finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 62% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų padengimui Grynuoju 2018 m. pelnu užtektų 1.14 metų. Tai geras rodiklis

Kompanijos pelno dinamika visiškai nestabili ir nė trupučio neprognozuojama.  8 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia 4.70%, o per 4 metus EPS mažėjo vidutiniškai po -8.28% kasmet.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. 5 metų vidutinis ROAE yra 5.64%. Pakankamai maža grąža. O vienas į IMT investuotas euras uždirba 1.53 EUR.

AB Ignitis gamyba akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Oficialiajame prekybos sąraše. Trumpinys LNR1L.

Dividendai akcininkams mokami du kartus per metus.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per 2018 padidėjo 7.08%. Tačiau vidutinis metinis BV mažėjimas per 8 metus siekia -3.94%.

Tokiu atveju, AB Ignitis gamyba akcijos netinkamos sumanaus investuotojo portfeliui.

Galima turėti nedidelį kiekį akcijų, dėl mokamo didelio dividendo. Akumuliuoti akcijų nerekomenduojame.


Investuotojo kalendorius:

Bendrovė informuoja, kad 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo dataSkelbiama informacija
2019-01-31Preliminarūs neaudituoti 2018 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-02-282018 m. 12 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėnesių pranešimas (paskelbta)
2019-02-28Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-03-15Audituotos 2018 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą (paskelbta)
2019-03-29Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-04-302019 m. 3 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas (paskelbta)
2019-05-31Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-06-28Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-07-31Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
Iki 2019-09-052019 m. 6 mėnesių audituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
Iki 2019-09-06Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-09-30Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-10-302019 m. 9 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2019-11-29Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-12-31Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2019 m. balandžio 30 d.


Informacija apie akcijas


Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: